");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3001-3100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศักย์วริษฐ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ศิริญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
ศิรประภา แปลว่า
รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศรัญพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้เรื่องศร
ศิริชัย แปลว่า
มีชัยชนะที่เป็นมงคล
ศรเอก แปลว่า
ลูกศรที่เป็นหนึ่งกว่าศรทั้งหลาย
ศศิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศศิอารียา แปลว่า
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดุจพระจันทร์
ศรีสุวรรณ แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
ศุภวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
โศภิส แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
ศุพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ศิรภัสสร แปลว่า
ยอดแห่งแสงสว่าง
ศรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยศร
ศรัณย์พร แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศุภินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความเป็นมงคล
เศคาริยาห์ แปลว่า
ชื่อปุโรหิตในศาสนายูดาห์
ศตพร แปลว่า
มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศิรินทร์ แปลว่า
พรจากพระอินทร์ เป็นใหญ่ในสิ่งมงคล
ศรัญญู แปลว่า
ผู้ที่รู้เกี่ยวกับศร
ศรันย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่ง
ศิรีรัสมี แปลว่า
[ศิรีรัศมิ์]
ศักย์พสิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจที่ดีที่สุด
ศุภญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภดา แปลว่า
ความงาม
ศุภพิชญ์เนตร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีตางาม
ศรีธนิสร แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
ศักดินนท์ แปลว่า
ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่มาจากอำนาจ
ศุภวเรศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและเป็นมงคล
ศุภฤกษ์ แปลว่า
ฤกษ์ที่เป็นมงคล
ศศิวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศุภกิจตา แปลว่า
ดวงตาที่ทำหน้าที่อันเป็นมงคล
ชมนาด แปลว่า
ชื่อต้นไม้ ดอกหอม
ศรวัสย์ แปลว่า
ศุภกฤตา แปลว่า
ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิริศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันเป็นมงคล, อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
ศิรินภา แปลว่า
ฟ้างาม
ศรัณอัฑฒ์ แปลว่า
ผู้ที่ร่ำรวยและเป็นที่พึ่งของคนอื่น
ศิริพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ, ผู้มีผิวพรรณงาม
ศศิมา แปลว่า
มีความงามดุจจันทร์
ศิริรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศรัณย์รัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ศิริพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภเดช แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุทธินี แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
ศิรินา แปลว่า
เป็นสิริมงคล
ศุภกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศยามล แปลว่า
ผิวคล้ำ
ศศิภาส์ แปลว่า
แสงจันทร์
ศิริลักษมี แปลว่า
พระลักษณมีผู้นำมาซึ่งความเจริญ, พระลักษมีผู้ทรงสิริโฉมยิ่งนัก
ศิริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
เศรษฐวุฒิ แปลว่า
ผู้ที่มีความรอบรู้อันประเสริฐ
ศรีพิมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ศราวุฒิ แปลว่า
ผุ้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับศร
ศศิชา แปลว่า
เกิดจากพระจันทร์
ศักดิ์ประยุทธ แปลว่า
ผู้ที่กระทำการรบด้วยความสามารถ
ศุภากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภเมฆา แปลว่า
เมฆที่นำมาซึ่งความเจริญ
ษมาวีร์ แปลว่า
ผู้กล่าวคำขอโทษอย่างกล้าหาญ
ษัฑวัต แปลว่า
ประกอบด้วยคุณความดี ๖ ประการ
ษมากร แปลว่า
ผู้สร้างความอดกลั้น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี