");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30801-30900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โรจกร แปลว่า
ผู้สร้างความรุ่งเรือง
ประกายมาส แปลว่า
แสงจันทร์
ฉัตรณพัฒ แปลว่า
[ฉัตรณภัทร]
รัศมิ์ธศิลป์ แปลว่า
[รัศมิ์ศิลป์]
สุรัตน์ณี แปลว่า
[สุรัตน์มณี]
ํธนากร แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์
พิมลทยา แปลว่า
ความเอ็นดูที่บริสุทธิ์
ศรินญารัตน์ แปลว่า
[ศิรินยารัตน์]
ณัชธฤดี แปลว่า
[ณัชฤดี]
สุรัตน์มณี แปลว่า
แก้วมีค่าที่ดี
มนจิรา แปลว่า
ผู้มีใจที่มั่นคง
ณัชฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาเพื่อความรู้
รวิภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ศิรินยารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นมงคล
ราชินี แปลว่า
นางพระยา, นางกษัตริย์, พระมเหสี
มีนวัฒน์ แปลว่า
ราศีมีนที่เจริญ
เทวินทร์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
นิภาจรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่ดีงาม
พีรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรในความรู้
ศศิยาพัชร แปลว่า
[ศศิญาพัชร]
อัญญวรินทร์ แปลว่า
มีความรู้และเป็นใหญ่ในความประเสริฐ
พัทธธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ผูกพัน
อธิวัชร์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ดุจเพชร
นนทน์ปวัน แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
พินทุ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งหยดน้ำ
ศศิญาพัชร แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งเรื่องดวงจันทร์
ปณตธนัท แปลว่า
มีทรัพย์และอ่อนน้อม
อุษามนี แปลว่า
[อุษามณี]
ภุมรา แปลว่า
ผึ้ง แมลงภู่
ศศิรการณ์ แปลว่า
[ศศิกรานต์]
ลูกเกด แปลว่า
องุ่นแห้ง
ปรัศณีย์ แปลว่า
[ปรัศนีย์]
ศศิกรานต์ แปลว่า
การเคลื่อนไปของดวงจันทร์
ลักษณ์ศิรา แปลว่า
ลักษณะที่สูงยิ่ง
พรพิไล แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
ปุญญิษา แปลว่า
[ปุญญิสา]
อมราภัสสร แปลว่า
แสงสว่างบนฟ้า
สัจจประเสริฐ แปลว่า
ความจริงอันสูงสุด
ยุธนา แปลว่า
ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องทรัพย์ [ยุทธนา]
ธนายุธ แปลว่า
[ธนายุทธ]
ศลัญย์รัชย์ แปลว่า
[ศรัณย์รัชต์]
ศรีสุภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
มณีภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของแก้วมีค่า
ศรัณยรัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ธรรณรต แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี
นวลพร แปลว่า
ขาวอมเหลืองและประเสริฐ
ภัสสรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
หนูเดือน แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงเล็กๆชื่อเดือน
วินทร์ธนะ แปลว่า
[วินท์ธนะ]
ธีร์ศิษย์ แปลว่า
ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักปราชญ์
ธีร์ศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
นิภาภร แปลว่า
ค้ำจุนความเท่าเทียม
ภูริศิษฏ์ แปลว่า
ปัญญาที่เกิดจากการฝึก
อคิรา แปลว่า
[อคิราห์]
สัจจเสฎฐ์ แปลว่า
ความจริงอันประเสริฐ
อชิตพล แปลว่า
มีกำลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
พัทร์ธิดา แปลว่า
[ภัทร์ธิดา]
ภัทร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
รายา แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
นนท์ธิวัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญที่ยิงใหญ่
มาวิณ แปลว่า
[มาวินท์]
ทวีติยา แปลว่า
ที่สอง
ทิพนาถ แปลว่า
เทวดาอันเป็นที่พึ่ง
วีรจิต แปลว่า
ใจที่กล้าหาญ
ภูชญา แปลว่า
มีความรู้หนักแน่นดุจแผ่นดิน
อัศรินท์ แปลว่า
[อัครินทร์]
มาธวรรย์ แปลว่า
เมตตากรุณาและอ่อนหวาน
นฤภรกมล แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งใจที่เป็นมนุษย์
ณิชวดี แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์
รุ่งฤทธิ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษอันรุ่งเรือง
ณพัตศรินทร์ แปลว่า
[ณภัทรศรินทร์]
ภาพสุภา แปลว่า
ภาพที่งดงาม
ภาพเพียงเพ็ญ แปลว่า
ภาพที่งดงามดุพระจันทร์เต็มดวง
ปริญญ์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มของผู้รอบรู้
อรนัฐ แปลว่า
[อรณัฐ]
รริศรา แปลว่า
[วริศรา]
ณัฐนิชานาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้พึ่งตนเอง
ณัฐนิชานาฎ แปลว่า
การร่ายรำของนักปราชญ์
พิมพ์พิลา แปลว่า
ภูกฤษฎา แปลว่า
ผู้กระทำแล้วต่อแผ่นดิน
ปิยวุธ แปลว่า
พระพุธอันเป็นที่รัก
ศศิพิชญาพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐดุจจันทร์
พิชญามนช์ แปลว่า
[พิชญามญชุ์]
พิชญามนชุ์ แปลว่า
[พิชญามญชุ์]
เชษฐ์ แปลว่า
พี่ผู้เป็นใหญ่, ฤกษ์นักษัตรฤกษ์เชฏฐ
วินท์ธนะ แปลว่า
ได้ทรัพย์สมบัติ
ณัฏชนน แปลว่า
[ณัฏฐ์ชนน]
ณัฏฐ์ชนน แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณัฐธนกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างทรัพย์
ภิญญาณัฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ณภัทร์ศรินทร์ แปลว่า
งดงามด้วยความรู้ดั่งเจ้าแห่งศร
สิริยา แปลว่า
ผู้มีความงดงาม, มีความเป็นมงคล, รวมยา
ณัฏฐธนกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างทรัพย์
ลลิตวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความน่ารัก หญิงผู้มีความน่าเอ็นดู
นราพล แปลว่า
คนผู้มีกำลัง
นนทิวรรธน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
วรินท์นิภา แปลว่า
ผู้เสมอเจ้าแห่งความประเสริฐ
วุฒิโชค แปลว่า
มีโชคเป็นความรอบรู้
วิสิณี แปลว่า
[วิสินี]
พลอยทับทิม แปลว่า
พลอยสีแดง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี