");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30701-30800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วัลยวิทย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
สวาส แปลว่า
[สวาสดิ์]
มณฑญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
ชนศิษฏ์ แปลว่า
คนที่ฝึกแล้ว
บุญฑิวา แปลว่า
[บุญทิวา]
สวาสดิ์ แปลว่า
รักใคร่ ยินดี
ทนาย แปลว่า
ผู้รับใช้ ผู้แทนนาย
พิชญาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
บุญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความดี
แพรวพราวพร แปลว่า
รุ่งเรืองและประเสริฐ
ละเมียด แปลว่า
มิดชิดอย่างสุภาพ
พชราพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
โลม แปลว่า
ทําอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่ ขน
สิฏฐวัชญ์ แปลว่า
[วิสิฏฐวัชญ์]
ณิรัชชญานันทน์ แปลว่า
[นิรัชชญานันทน์]
ลัฏฐิวัน แปลว่า
สวนตาลหนุ่ม
ทัชษมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการให้อภัย
วิสิฏฐวัชญ์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐ
นิรัชชญานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันปราศจากกิเลส
รัฐชนนกิตติ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีชื่อเสียงให้ประเทศ
ฐิรวรรณ แปลว่า
ชนชั้นที่ยั่งยืน
เบญญาทิพย์ แปลว่า
มีความฉลาดเหมือนเทวดา
นงรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
พัชญ์วรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในกรอบแห่งความประเสริฐ
วชิรชัย แปลว่า
ชนะด้วยสายฟ้า
สุภัคษร แปลว่า
[สุภักษร]
สุวาภักดิ์ แปลว่า
ความจงรักที่ดี
ภิราขวัญ แปลว่า
ปัฐมาพร แปลว่า
ความประเสริฐขั้นต้น
ศิริพันธ แปลว่า
ความเกี่ยวเนื่องอันงดงาม
พรเพียร แปลว่า
ความเพียรอันประเสริฐ
พัชญ์วริญ แปลว่า
[พัชญ์วรินทร์]
ณัชญานุช แปลว่า
น้องสาวผู้เกิดมาเพื่อความรู้
สุภักษร แปลว่า
ความงามของตัวอักษร
ภัทรภรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรินทร์ธนรัฐ แปลว่า
ประเทศที่เป็นเจ้าแห่งยิ่งใหญ่ในทรัพย์
อัญญพัชร์ แปลว่า
มีปัญญาประดุจเพชร
ทองวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีค่า
พิมพ์รฉัตร แปลว่า
[พิมพ์ฉัตร]
เด่นพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดีเด่น
อธิฌา แปลว่า
[อธิชา]
เธียรแสงเพ็ญ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ดวงคิด แปลว่า
คิดเกี่ยวกับชะตา จิตวิญญาณ
ธวิณ แปลว่า
รนกฤต แปลว่า
[รณกฤต]
ณัฐปคัลถ์ แปลว่า
[ณัฐปคัลภ์]
นวลนรี แปลว่า
หญิงผู้มีผิวขาวอมเหลืองนิดๆ
รสิต แปลว่า
ชอบทอง รสนิยม
อิจธิกร แปลว่า
[อิทธิกร]
โอบนิธิ แปลว่า
ผู้กอดขุมทรัพย์
ประพันธ์ุ แปลว่า
[ประพันธ์]
อนันต์ญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด
วรมันต์ แปลว่า
เพชรัตน์ แปลว่า
[เพชรรัตน์]
เพ็ญนิภา แปลว่า
ความงามที่บริบูรณ์
ปัณณ์ณัช แปลว่า
หนังสือแห่งความรู้ หนังสือความรู้
พรชตา แปลว่า
[พรชิตา]
อนิราช แปลว่า
[อธิราช]
อธิราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
มินวัฒน์ แปลว่า
[มีนวัฒน์]
ธีรศานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รักสงบ
เกด แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด
พันทิพย์ แปลว่า
มีของเทวดามาก
สุวิษา แปลว่า
ศศิฎากาญจน์ แปลว่า
นิภาจรี แปลว่า
ดาบที่งดงาม
พิชญ์สิญานี แปลว่า
[พิชญ์สินี]
ณัฐภักดิ์ แปลว่า
มีความภักดีต่อนักปราชญ์
วััชรพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
วรภัฏ แปลว่า
บ่าวผู้ประเสริฐ
ธนิวรรณ แปลว่า
[ธนวรรณ]
ปัด แปลว่า
กวาดไป, ผลักไป, โบกไป [ปัทม์]
อทิวัชร์ แปลว่า
[อธิวัชร์]
ธนิ แปลว่า
[ธน]
ลัลย์ลารี แปลว่า
พัทธิดา แปลว่า
[พัทธธิดา]
วิลาภา แปลว่า
อรัญญาพร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้อันประเสริฐ
พีรวิตร์ แปลว่า
[พีรวิทย์]
ธนวรรณชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดชนชั้นแห่งทรัพย์
พฤฒ์ แปลว่า
เจริญ แข็งแรง ใหญ่
รัศมิ์ศิลป์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งศิลปะ
อัคนี แปลว่า
ไฟ
ราชิณี แปลว่า
[ราชินี]
อัญญรินทร์ แปลว่า
[อัญญวรินทร์]
วลัยพัน แปลว่า
มีกำไลมาก
ไพริณ แปลว่า
[ไพลิน]
ทิพยดา แปลว่า
เทวดา
สมพง แปลว่า
[สมพงศ์]
อนพัทย์ แปลว่า
ผู้ไม่มีที่ติ,ผู้บริสุทธิ์
สบาย แปลว่า
อยู่ดีกินดี
ฐิติรัช แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์สมบัติ
สุวรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่ดี
พงพัฒน์ แปลว่า
ป่าแห่งความเจริญ
มลจิรา แปลว่า
[มนจิรา]
มีอัมพล แปลว่า
มีมาก
ธรรญพร แปลว่า
[ธัญพร]
อัฏฐมณี แปลว่า
แก้วมณีทั้ง ๘
ศุภพล แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญ
ศรีอวิกา แปลว่า
เพชรที่งดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี