");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30501-30600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปพิชญ์กาญจน์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในเรื่องทองคำ
รัฐติกา แปลว่า
ประเทศทั้งสามส่วน
รัฎเกล้า แปลว่า
[รัดเกล้า]
เอวาลิณ แปลว่า
รัดเกล้า แปลว่า
เครื่องประดับศรีษะสตรีสูงศักดิ์ในราชสำนักแต่โบราณ
มุกตาภา แปลว่า
แสงแห่งไข่มุก
พิชญ แปลว่า
นักปราชญ์ ผู้รู้
ณภัทรวลัญช์ แปลว่า
เส้นทางแห่งความงดงามด้วยความรู้
ปัญญวุฒิ แปลว่า
ผู้มีปัญญาในความรู้
ธัญญาณี แปลว่า
รุ่งเรื่องดุจนักปราชญ์
ลัฏฐิวัล แปลว่า
[ลัฏฐิวัน]
ธัญญญาณี แปลว่า
รุ่งเรื่องดุจนักปราชญ์
บุญล้อม แปลว่า
แวดล้อมไปด้วยความดี
บุญรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความดี
บุณยรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความดี
รศริณ แปลว่า
[รสริน]
แสงอาภาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนแสงสว่าง
ทิพมาศ แปลว่า
ทองจากสวรรค์
พัฒน์ปพน แปลว่า
เจริญในความบริสุทธิ์
สัตตบุษย์ แปลว่า
บัว ๗ ประการ
ศิรวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีเลิศ, วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่ที่สุด
สุวิกรานต์ แปลว่า
ผู้ก้าวไปสู่ความเจริญ
วิสม แปลว่า
ขรุขระ ไม่เรียบ
รัตติยากรณ์ แปลว่า
ผู้ชำนาญในเวลากลางคืน
รักษิณาวลี แปลว่า
ผู้รักษาคำพูด, ผู้รักษาถ้อยคำ
รจนี แปลว่า
ตกแต่ง ประพันธ์
ดิศพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่
รวยทรัพย์ แปลว่า
มีสมบัติมาก
ธีรพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยนักปราชญ์
วิรัลตรี แปลว่า
สิ่งหายาก ๓ ประการ
ปฐมราช แปลว่า
พระราชาพระองค์แรก
ศิรฐา แปลว่า
สิ่งที่ตั้งอยู่สูงสุด
ธนิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์, เจ้าแห่งทรัพย์
เอสัน แปลว่า
นวพรรษ์ แปลว่า
ปีใหม่
วิกันดา แปลว่า
น่ารัก
ฐณัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมาตั้งมั่นในความรู้
ศิรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่สูงสุด
รจเรขา แปลว่า
การเขียน แต่ง ประพันธ์
สิบทิศ แปลว่า
ทิศทั้ง ๑๐
ธนัทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาร่ำรวย
มนัสติยา แปลว่า
วีรัฏฐ แปลว่า
ความกล้าหาญทั้ง ๘
ณัฐภัฏ แปลว่า
ข้าของนักปราชญ์
พิมพ์นิษฐา แปลว่า
แบบอย่างของความสำเร็จ
มัณฑิตา แปลว่า
ประดับตกแต่งแล้ว
พิมพ์วลัย แปลว่า
กำไลที่เป็นแบบอย่าง
พิระณัฐ แปลว่า
มีความเพียรเหมือนนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
สารี แปลว่า
ผู้เดินไป, การเที่ยวไป
นูรอยดา แปลว่า
ศิริทิพย์ แปลว่า
ความงามของเทวดา
ิอุไรรัตน์ แปลว่า
ทองและแก้วมณี
ทำดี แปลว่า
ทำความดี
ณัฏฐาพิชชา แปลว่า
ความรู้แห่งนักปราชญ์
ศุขเศรษฐ์ แปลว่า
ความสบายอันประเสริฐ
มนภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนดวงใจ
ธรรมจรรยา แปลว่า
ความประพฤติที่ดี
พุทธจริยา แปลว่า
ความประพฤติของผู้รู้แจ้ง
พัทธ์ธนนันท์ แปลว่า
ผูกพันและยินดีในทรัพย์
ธาราริน แปลว่า
น้ำที่ไหลมาเรื่อยๆไม่ขาดสาย
ิุิอุดมสิทธิ แปลว่า
ความสำเร็จสูงสุด
สิริพีรสา แปลว่า
ความเพียรที่เหมาะสมและงดงาม
ศิริเมษา แปลว่า
เดือนเมษายนที่เป็นมงคล
รักศักดิ์ แปลว่า
รักในอำนาจ
พันธทรัพย์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
ลลดา แปลว่า
[ลดา]
พัทธทรัพย์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
วริณธนรัฐ แปลว่า
[วรินทร์ธนรัฐ]
สุดเขตร์ แปลว่า
[สุดเขต]
ศุภ์ประเสริฐ แปลว่า
เป็นมงคลสูงสุด
รังสิต แปลว่า
ประพจน์ แปลว่า
ข้อเสนอ ข้อความที่กล่าว
ศศิพิมพ์มาศ แปลว่า
พระจันทร์เป็นแบบดั่งทอง
ราชกรณีย์ แปลว่า
สิ่งที่ควรทำของพระราชา
นันท์ภาอร แปลว่า
หญิงผู้ยินดีในแสงสว่าง
ประพัสสร แปลว่า
[ประภัสสร]
ประพัสพร แปลว่า
[ประภัสร์พร]
ปัณณวัชญ์ แปลว่า
[ปัณณวัชร์]
ธรรมฤดี แปลว่า
ยินดีในธรรม
ทนิชาภา แปลว่า
[ณิชาภา]
ธนัญพรรธน์ แปลว่า
เจริญงอกงามในความรู้เรื่องทรัพย์
ปพนธีร์ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ประภาวิณี แปลว่า
[ประภาวินี]
ประภาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกแสงสว่าง
ปภาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกแสงสว่าง
ปภัช แปลว่า
ผู้เกิดมารุ่งเรือง
อิสสราร์ แปลว่า
[อิสรา]
อิสราส์ แปลว่า
[อิสรา]
อิฏฐวรรณ แปลว่า
[อัฏฐวรรณ]
น้ำหวาน แปลว่า
น้ำหวาน
นิศาชน แปลว่า
คนกลางคืน
อวิรุจน์ แปลว่า
[อวิรุทธ์]
บวรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันธ์อันประเสริฐ
ทัตตพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้
สุรางค์พิมล แปลว่า
เทวดาผู้บริสุทธิ์
พรสรวง แปลว่า
พรจากสวรรค์
ดารี แปลว่า
ภาษาเปอร์เซียตะวันออก
อัชรา แปลว่า
[อัจฉรา]
ฐิพัทธ์กิตติ์ แปลว่า
ตั้งมั่นในความผูกพันและเกียรติคุณ
บุญประคอง แปลว่า
ความดีที่คอยพยุง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี