");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30401-30500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิชชุมพร แปลว่า
การรวมความรู้อันประเสริฐ
ปวีณ์พัศ แปลว่า
ฉลาดในอำนาจ
นฤพร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ธิเบศร์ แปลว่า
[อธิเบศร์]
ภรณ์ภัทรสรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประเสริฐและเป็นที่พึ่ง
ภาพรเก้า แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐทั้ง ๙
ไพรมณี แปลว่า
ดวงแก้วแห่งป่า
สิงหประเสริฐ แปลว่า
ประเสริฐดุจราชสีห์
สิทธ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จ
วัณณิสา แปลว่า
[วรรณิศา]
อธิเบศร์ แปลว่า
พะเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่
สุรเทพ แปลว่า
เทวดา
สกุลเงิน แปลว่า
หน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินตรา
ณฐอร แปลว่า
หญิงผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ณัฏฐชวัล แปลว่า
รุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
แปลก แปลว่า
แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยรู้ เคยเห็น
อัฒชัย แปลว่า
[อรรถชัย]
สุทธิกา แปลว่า
มีความบริสุทธิ์
มณฑ์วรัชญ์ แปลว่า
ประดับด้วยความรู้อันประเสริฐ
ฐปนภิญญา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้
ทชา แปลว่า
[ทิชา]
ทาน แปลว่า
การให้
สุริมาศ แปลว่า
[สุริย์มาศ]
สุภิตา แปลว่า
ผู้มีความงาม
ทิตย์คำ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทองคำ ทองคำที่รุ่งเรือง
วัชราวัลย์ แปลว่า
สายเพชร
อนุพา แปลว่า
[อนุภา]
บัวสา แปลว่า
เหมาะสมดุจดอกบัว
นรัติ แปลว่า
[นพรัตน์]
สุริย์มาศ แปลว่า
พระอาทิตย์ที่งดงามดั่งทอง
อนัณ แปลว่า
[อนันต์]
อนุภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในกาลข้างหน้า,แสงสว่างขนาดเล็ก
วิเรืองรอง แปลว่า
สุกปลั่งเป็นพิเศษ
อุษาบุญศรี แปลว่า
ความดีที่งดงามดั่งแสงเงินแสงทอง
อรรถนัย แปลว่า
การใช้เนื้อความเป็นสาระสำคัญ
บุญน้อม แปลว่า
การนำมาซึ่งความดี
พิมนภัสสร แปลว่า
แสงบนฟ้าอันเป็นแบบอย่าง
มุขดา แปลว่า
หนทางมาก หรือ [มุกดา]
มโนปการ แปลว่า
เป็นแบบอย่างของใจ ความคิดที่เป็นแบบอย่าง
มณีวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแก้วมณี
ภูวนารถ แปลว่า
[ภูวนาถ]
วนิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ในการค้าขาย พ่อค้าที่มีความรู้
ธนดลวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้บันดาลทรัพย์
ภัคจิรัสย์ แปลว่า
[ภัคจิรัฏฐ์]
นพเสถียร แปลว่า
ความมั่นคง ๙ ประการ
สรรค์ประเสริฐ แปลว่า
สร้างสิ่งที่เป็นเลิศ
วราลักณ์ แปลว่า
[วราลักษณ์]
พลอยปพัฒน์ แปลว่า
พลอยแห่งความเจริญยิ่ง
ธชพล แปลว่า
กำลังแห่งธงชัย
เถา แปลว่า
ลำต้นของไม้เลื้อย
ภิญญารัศมี แปลว่า
แสงแห่งความรู้
วิศวกร แปลว่า
ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการ
อัญญานี แปลว่า
[อัญญาณี]
ปวนนท์ แปลว่า
[ปวรนนท์]
รวินทร์วรดาภัทร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ เจริญและประเสริฐ
ปวรนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความประเสริฐ
สีสุข แปลว่า
สีที่สบาย
ณฐกมน แปลว่า
ผู้มีเสน่ห์เหมือนนักปราชญ์
อาตีกะ แปลว่า
พัชร์จิรา แปลว่า
ยังยืนเหมือนเพชร
พโยม แปลว่า
[โพยม]
วันเรือง แปลว่า
วันที่รุ่งเรือง
วจีวิภาค แปลว่า
การจำแนกคำพูด
เพรียวพรรณ แปลว่า
เรียวและเกี่ยวเนื่องกัน
อภิสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์มาก
อรัทยา แปลว่า
[วรัทยา]
นัฐสินี แปลว่า
[ณัฐสินี]
วิตร แปลว่า
ศุภนัดดา แปลว่า
หลานผู้เจริญ
ทองคํา แปลว่า
ทอง
นลินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งบัว
นลินธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
มะลิณี แปลว่า
[มาลินี]
เมจิ แปลว่า
ปานประดับ แปลว่า
เหมือนตกแต่ง
วรวรรณพร แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามเลิศ
สไบแพร แปลว่า
สะไบที่ทำด้วยแพร
ปวริศร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศรณ์ แปลว่า
[ปวริศร]
เพ็ญโพยม แปลว่า
เต็มท้องฟ้า
ณปวัศ แปลว่า
[ณปภัช]
โรจน์อนันต์ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
โรจนอนันต์ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
พีระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเพียร
เบญจานีย์ แปลว่า
[เบญจกัลยาณี]
ทีฆพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ยั่งยืน
สรรพวิทย์ แปลว่า
ความรู้ทั้งหมด ความรู้ทั้งปวง
รุจิประภา แปลว่า
รัศมีอันงดงาม แสงสว่างอันงดงาม
ปาร แปลว่า
[ปาล]
สาทิสลักษณ์ แปลว่า
ภาพเขียนเหมือนองค์จริง
ภัทธเนศ แปลว่า
เจริญและยิ่งใหญ่ในทรัพย์
สุรวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
อัมพรรัตน แปลว่า
ดวงแก้วจากสวรรค์
เบญจกัลยาณี แปลว่า
ผู้มีความงาม ๕ ประการ
ณัฐพิชชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงความรู้
พูลพริษฐ์ แปลว่า
[พูนพริษฐ์]
ธนัชกร แปลว่า
ผู้สร้างความร่ำรวย
วรรธนี แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญ
วิภูเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
พลอยฟ้า แปลว่า
พลอยจากสวรรค์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี