");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30301-30400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ดนญภัทร แปลว่า
[ดลยภัทร]
ดนยภัทร แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ดนยภัทร์ แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ประสพโชค แปลว่า
ได้พบโชค
นัธพงษ์ แปลว่า
[นัทธพงษ์]
ดลยภัทร แปลว่า
แผ่นดินอันประเสริฐ
อัฐภูมิณ์ แปลว่า
[อัฐภูมิ]
สมมุ่ง แปลว่า
ดั่งใจหมาย
อริญญ์รดา แปลว่า
ความยินดีของผู้รู้ที่เป็นหญิงงาม
ธารดี แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
ประณิดา แปลว่า
[ปณิดา]
ณ้ฏฐ์ฎาพร แปลว่า
[ณัฏฐาพร]
ประนม แปลว่า
ยกกระพุ่มมือ ยกมือขึ้นกระพุ่ม
ภาพร แปลว่า
แสงสว่างที่ประเสริฐ
หนุ่ม แปลว่า
ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ปี
ทัศน์ทิวา แปลว่า
ความเห็นเกี่ยวกับกลางวัน
ดวงศิริ แปลว่า
ชะตาที่เจริญ
ธนกฤษณ์ธรรม แปลว่า
มีทรัพย์และความดีดั่งพระกฤษณะ
พัชญ์ภิญญา แปลว่า
ผู้รู้ยิ่งในกรอบ
ป้องสิษฐ์ แปลว่า
การป้องกันความเป็นเลิศ
สุระสิษฐ์ แปลว่า
[เป็นเลิศดุจเทวดา]
สุภสิษฐ์ แปลว่า
[มีความเจริญเลิศ]
สง แปลว่า
หย่งขึ้นหรือยกขึ้นให้น้ำหรือของเล็ก ๆ ร่วงลง
ระพีพัฒก์ แปลว่า
[รพีพัฒน์]
ฐาณุ แปลว่า
สุวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
อะกิโอะ แปลว่า
วีรศรุต แปลว่า
มีชื่อเสียงในความกล้าหาญ
ณัฏฐ์อมร แปลว่า
ยั่งยืนในความเป็นปราชญ์
ศิระพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
ศิริเรียม แปลว่า
พี่ชายที่ดี
รดาณัฏฐ์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ศรณีย์ แปลว่า
[ศรวณีย์]
อาชวิท แปลว่า
[อาชวิทย์]
อาชวิช แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับม้า
เนตรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่รักมากดุจดวงตา
อาชวิทย์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับม้า
อัฐภูมิ แปลว่า
โลกทั้ง ๘ แผ่นดินทั้ง ๘
ธนาวิศน์ แปลว่า
[ธนาวิทย์]
สรรพากร แปลว่า
อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
พลอยนภัสน์ แปลว่า
[พลอยนภัส]
วันหวาน แปลว่า
ช่วงเวลาที่มีความสุข
วรรทณา แปลว่า
[วรรธนา]
สุภาวรัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ยิ่งในความประเสริฐ
พิสันต์ภัค แปลว่า
มีโชคแบบเงียบๆ มีโชคอย่างสงบ
มาหยารัศมี แปลว่า
ธิดาของระตูปักมาหงัน
ธนาวิทย์ แปลว่า
มีความรู้เป็นทรัพย์
เทวพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
วิมลสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้บริสุทธิ์
มีสุข แปลว่า
มีความสุขสบาย
มลเฑียร แปลว่า
[มณเฑียร]
เศวต แปลว่า
สีขาว
ปองเทพ แปลว่า
มุ่งปรารถนาเป็นเทวดา
พรหมพิระยะ แปลว่า
[พรหมพิริยะ]
รณวร แปลว่า
การรบอันประเสริฐ
วิชยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งชัยชนะ
ภุมริน แปลว่า
แมลงผึ้ง แมลงภู่
พิมณภัสสร แปลว่า
[พิมนภัสสร]
วรชน แปลว่า
คนผู้ประเสริฐ คนดี
ณพัชชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ณิชชยา แปลว่า
ชัยชนะอันบริสุทธิ์
นัฐ แปลว่า
ความพินาศ ความวิบัติ->[ณัฐ]
นพณัช แปลว่า
ผู้เกิดเพื่อความรู้ทั้ง ๙ ประการ
ณิชาวีย์ แปลว่า
[ณิชาวีร์]
ณัชชาภัทร แปลว่า
การเกิดขึ้นของผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ศิริประเสริฐ แปลว่า
งดงามที่สุด เป็นมงคลที่สุด
วิโชค แปลว่า
มีโชคเป็นพิเศษ
สิงห์ประเสริฐ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนราชสีห์
พัตรา แปลว่า
เครื่องนุ่งห่ม
ธนินรดา แปลว่า
ความยินดีของผู้มีทรัพย์
รุุ้งฟ้า แปลว่า
รุ้งสวรรค์
ภัทท์ลดา แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
วิชชุกร แปลว่า
พระอาทิตย์, ผู้สร้างแสงสว่าง
อุปสรา แปลว่า
ใกล้เทวดา เทวดาเบื้องบน
ยศอย่าง แปลว่า
แบบอย่างแห่งเกียรติคุณ
เกียร แปลว่า
[เกียรติ์]
นฐอร แปลว่า
หญิงผู้ทำให้ล่มจม [ณฐอร]
นิชาวดี แปลว่า
หญิงผู้มีตัวตน
พรนรี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
เนียรนิภา แปลว่า
เสมอกับน้ำ
พศเขม แปลว่า
อำนาจแห่งความสุข ความสุขในอำนาจ
นรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของคน
ธัช แปลว่า
ธง
รอกีมะ แปลว่า
วัชระปราการ แปลว่า
กำแพงเพชร กำแพงแก้ว
พินพักตร์ แปลว่า
พิจิตร แปลว่า
งาม น่าเอ็นดู
สุไพศรี แปลว่า
มาตราของเงินที่งดงามดี
อรรจนัย แปลว่า
[อรรถนัย]
พลวัฒณ์ แปลว่า
[พลวัฒน์]
บุญนอม แปลว่า
[บุญน้อม]
นรวิชณ์ แปลว่า
[นรวิชญ์]
เดชาคุณ แปลว่า
อำนาจความดี
นวลมณี แปลว่า
แก้วสีขาวปนเหลือง
อนุรส แปลว่า
ความไพเราะเล็กน้อย
ธัชณพงศ์ แปลว่า
ธงแห่งตระกูลผู้มีความรู้
ปารย์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้สามารถ
อุษาบุณศี แปลว่า
[อุษาบุญศรี]
อิสราร์ แปลว่า
[อิสรา]
พิชามลญ์ แปลว่า
[พิชามญชุ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี