");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30201-30300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นวมิทร แปลว่า
[นวมินทร์]
ปรีย์กมล แปลว่า
รักดั่งดวงใจ
เสกสรี แปลว่า
[เสกศรี]
เสกศรี แปลว่า
งามดั่งเนรมิต
นาริฐา แปลว่า
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นกุลสตรี
สรคม แปลว่า
คมของศร
อธิมา แปลว่า
มาใหญ่
สุขญา แปลว่า
มีความสุขในความรู้
ศรัณย์ภัทร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
นันท์ฐิตา แปลว่า
ตั้งมั่นในความยินดี
ธนาพล แปลว่า
มีกำลังเป็นทรัพย์
ฐกรก์ แปลว่า
[ฐกร]
สริดา แปลว่า
สายน้ำ
พิมลชลี แปลว่า
การไหว้ที่บริสุทธิ์
อาภามาศ แปลว่า
แสงทอง
นิตยาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนเสมอ
ณัชฐมล แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้อันมัวหมอง [ณัชฐมน]
นิลรัตน์ แปลว่า
แก้วสีขาบ นิล
พิลาญลักษณ์ แปลว่า
[พิลาสลักษณ์]
อุรเคนทร์ แปลว่า
พญานาค เจ้าแห่งนาค
รฐาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ของประเทศ
มหัสวิน แปลว่า
[มหัศวิน]
วิจิตรพักตร์ แปลว่า
หน้าตางดงาม รูปงาม
เบญสิร์ยา แปลว่า
ยอดแห่งความฉลาด
ธนากฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาดในเรื่องทรัพย์
นารถนภา แปลว่า
[นาถนภา]
อวบ แปลว่า
มีเนื้อหนังสมบูรณ์เต่งตึงกว่าปรกติ แต่ไม่ถึงกับอ้วน
ธีรวัตน์ แปลว่า
[ธีรวัฒน์]
ภควัตร แปลว่า
โชคแห่งความประพฤติ
สพัตรา แปลว่า
[สุพัตรา]
วรสมันต์ แปลว่า
ใกล้เคียงความประเสริฐ
สีหกฤษณ์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้มีความสง่าดุจราชสีห์
ณัทธณิษฐ์ แปลว่า
[ณัฐธนิษฐ์]
นนทกฤต แปลว่า
การกระทำที่น่ายินดี
สุรวิภา แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา งามดุจเทวดา
ศิธา แปลว่า
ความสำเร็จ
วิชชนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
ดลนพร แปลว่า
[ดลพร]
พิฏศ์ชญาภัคจ แปลว่า
[พิชญาภัค]
ศรีวิวรรธน์ แปลว่า
มีความเจริญรุ่งเรืองและงดงาม
พูม แปลว่า
[ภูมิ]
ณัชฐมน แปลว่า
เกิดมาเพื่อตั้งใจมั่นในความรู้
ภควรรต แปลว่า
โชคดีที่หมุนเวียน
รินทร์นภัทร แปลว่า
สุวรรณชัย แปลว่า
ชัยชนะดั่งทอง
ณัฐธนิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐา
ณัฏฐธนิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐา
พิลาสลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
อิฐิพงศ์ แปลว่า
[อิทธิพงศ์]
มหัศวิน แปลว่า
นักรบกล้าหาญและยิ่งใหญ่
ศศิญเนตร แปลว่า
[ศศิเนตร]
อภิสรดา แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
ศศิเนตร แปลว่า
ตางามดั่งพระจันทร์
ฮาดีณา แปลว่า
บุศราค้มภ์ แปลว่า
[บุศราคัม]
วัช แปลว่า
คอก
สุขวาล แปลว่า
บุศราคัม แปลว่า
พลอยสีเหลือง
พันธ์ยศ แปลว่า
ผูกพันด้วยยศ
ศรศมน แปลว่า
ศรแห่งราตรี
ประดุจดาว แปลว่า
ดั่งดวงดาว
ธรัชตภรณ์ แปลว่า
[รัชตภรณ์]
พณิชยา แปลว่า
การค้า
นันนพร แปลว่า
[นันทพร]
ศศิฎา แปลว่า
[ศศิภา]
มิญช์ แปลว่า
เมล็ดพันธุ์
รนา แปลว่า
ณพชยา แปลว่า
[นพชยา]
พบรัก แปลว่า
พบคนที่รัก
ปองรัก แปลว่า
มุ่งหมายในรัก
วิรารัตน์ แปลว่า
มีความขยันดุจดวงแก้ว
ศรีพจน์ แปลว่า
คำพูดที่เป็นมงคล
วิศรุณย์ แปลว่า
ดรัลรัศม์ แปลว่า
รัศมีของทับทิบ
อิศรีย์ แปลว่า
ความเป็นใหญ่
ณิฐากร แปลว่า
[ณิชฐากร]
พิชชาพัชร์ แปลว่า
มีความรู้ดั่งเพชร
พลอยตระการ แปลว่า
พลอยที่งดงาม
ภานุทัต แปลว่า
ให้ความรุ่งเรือง
สุพินญา แปลว่า
[สุภิญญา]
ปรานต์ลภัส แปลว่า
ที่สุดแห่งสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ
เอกวรุฬ แปลว่า
[เอกวิรุฬห์]
ภามพัฒน์ แปลว่า
เจริญในอำนาจ
มัทรี แปลว่า
พระนามพระชายาของพระเวสสันดร ในมหาเวสสันดรชาดก
พชรรดา แปลว่า
เพชรที่น่ายินดี
ทิฐิณัฐ แปลว่า
ความเห็นของนักปราชญ์
ณิชฐากร แปลว่า
ผู้กระทำที่ตั้งอยู่บนความบริสุทธิ์
ธนพัฒ แปลว่า
[ธนพัฒน์]
เอกวิรุฬห์ แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในความเจริญ
พงค์พัฒน์ แปลว่า
[พงศ์พัฒน์]
ประทุมทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวสวรรค์
นพชยา แปลว่า
ชัยชนะทั้ง ๙
ลาน แปลว่า
บริเวณที่ว่าง สนาม
พรวิสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
รัชตภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนเงิน
บุศราคัมภ์ แปลว่า
[บุษราคัม]
อาทิตย์ติญา แปลว่า
[อธิติยา]
ปริญญพร แปลว่า
ผู้รอบรู้อันประเสริฐ
นิธิรุจ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันรุ่งเรือง
สุภาพล แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี