");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30101-30200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นนทกฤต์ แปลว่า
กระทำในสิ่งที่น่ายินดี
ธันย์ณิชาชู แปลว่า
ยกย่องในโชคอันบริสุทธิ์
ธรรมทศ แปลว่า
ธรรมสิบประการ
แสงศรี แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
มุกมณีกาญจน์ แปลว่า
ไข่มุก อัญมณี และทองคำ
ธันย์ณิชา แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
ปริณพร แปลว่า
[ปริญญพร]
อภิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
รัติยากร แปลว่า
[รัตติยากร]
รมยเนตร แปลว่า
ดวงตาที่งดงาม
สรัญชนัสม์ แปลว่า
ณัชฐิภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนการตั้งอยู่ของผู้เกิดมาเพื่อความรู้
นิฐิกานต์ แปลว่า
[นิธิกานต์]
นิฐิภรณ์ แปลว่า
[นิธิภรณ์]
ณัชฐิกานต์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้และตั้งมั่นในความรัก
ณิภาวัลย์ แปลว่า
[นิภาวัลย์]
พัชร์ธนัตถ์พร แปลว่า
สำเร็จในทรัพย์อันประเสริฐดุจเพชร
ณิชากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันบริสุทธิ์
สุภิศรา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความงาม
ทองม้วน แปลว่า
ชื่อขนมชนิดหนึ่ง
ณัชภรณ์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อค้ำจุนความรู้
พลภณ แปลว่า
คำพูดที่ทรงพลัง
วิรวรรณ์ แปลว่า
ชนชั้นอันกล้าหาญ
ทิตาคุณ แปลว่า
ความดีที่รุ่งเรือง
พิชภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ปริมาส แปลว่า
รอบ ๑ เดือน
ธนัชกฤศ แปลว่า
เกิดจากทรัพย์น้อยๆ
มาญาย์รัศมี แปลว่า
[มาหยารัศมี]
หนูสินธ์ แปลว่า
วิมลรัก แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
นัจ แปลว่า
การฟ้อนรำ
ณาณี แปลว่า
[ญาณี]
อรมัย แปลว่า
หญิงผู้สำเร็จแล้ว
วิชชุอร แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
สุวิท แปลว่า
[สุวิทย์]
วินุตตา แปลว่า
ผู้ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
หมูน้อย แปลว่า
ลูกหมู คำเรียกเด็กเล็ก ๆ
ประกายเนตร แปลว่า
แววตา
พิมณชฬี แปลว่า
[พิมลชลี]
สุรภี แปลว่า
สารภี เครื่องหอม
นันท์ปภัทร์ แปลว่า
ความยินดีอันเจริญยิ่ง
พิสันต์ภัก แปลว่า
[พิสันต์ภัค]
บุนมี แปลว่า
[บุญมี]
ปตริณญา แปลว่า
สิริรัชฏ์ แปลว่า
เงินที่งดงาม
นาคิน แปลว่า
นาค
รัชธิดาวดี แปลว่า
ลูกสาวผู้มีสมบัติ ลูกสาวของพระราชา
รัชวดี แปลว่า
หญิงผู้มีสมบัติ สมบัติแห่งหญิง
เทพสัญชาติ แปลว่า
การเกิดขึ้นของเทวดา
สุภาวรัช แปลว่า
[สุภาวรัชญ์]
สุภาวพล แปลว่า
[สุภาพล]
อุทัยทิพย์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของเทวดา การเกิดขึ้นของสวรรค์
วิรพล แปลว่า
มีกำลังกล้าหาญ
ฐิดา แปลว่า
ตั้งมั่น
อารยธรรม แปลว่า
ความเจริญทางวัฒนธรรม
นุชา แปลว่า
[อนุชา]
ปิยมาภรณ์ แปลว่า
วุฒิกรณ์ชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยการกระทำความรอบรู้
ภัทสร์วรินทร์ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในความเลิศ
ปวีณ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ฉลาด
พิมพ์นรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
นิธิรุจน์ แปลว่า
[นิธิรุจ]
ทรัพย์พญา แปลว่า
ทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน
เสาวลัษณ์ แปลว่า
[เสาวลักษณ์]
นวพรรณ์ แปลว่า
เก้าสี
โรจน์ศักดิ์ แปลว่า
รุ่งเรืองในอำนาจ อำนาจที่รุ่งเรือง
มะณี แปลว่า
[มณี]
พัศชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองในอำนาจ
ศนุวัตร แปลว่า
[ตนุวัตร]
ศนุวัตร์ แปลว่า
[ตนุวัตร์]
บุษเบศร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่ดอกไม้
รัชวนิดา แปลว่า
สมบัติของหญิงสาว
สันธิลา แปลว่า
แม่น้ำ
ยาฮาดี แปลว่า
นุชสราภรณ์ แปลว่า
น้องสาวผู้มีเครื่องประดับของเทวดา
อริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าศัตรูทั้งหลาย
นิสรีน แปลว่า
กุหลาบขาว(มุสลิม)
โศภิดา แปลว่า
หญิงงาม
มณีโสม แปลว่า
ดวงแก้วแห่งจันทร์
ครอง แปลว่า
ปกครอง นุ่งห่ม
รมิตา แปลว่า
ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
พฤกษชาติ แปลว่า
ต้นไม้ จําพวกต้นไม้
สาลิน แปลว่า
[สารินทร์]
สาลิดา แปลว่า
[สริดา]
ทรรศิกา แปลว่า
ผู้ไข ผู้ตอบข้อข้องใจ
วริน แปลว่า
[วรินทร์]
ดุจอัปสร แปลว่า
เหมือนนางฟ้า
พรชีวัน แปลว่า
ชีวิตที่ประเสริฐ
ปทิตญา แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
วุฒิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมารอบรู้
ภาชิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแสงสว่าง
นิโรธ แปลว่า
ความดับทุกข์
บุญธริศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาความดี
ธรรมาธิราช แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่ในธรรม
พิชญ์พนิดา แปลว่า
หญิงผู้รอบรู้
เอื้ออารีย์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สุภัทรจรีย์ แปลว่า
มีความประเสริฐและประพฤติดี
เอมพิกา แปลว่า
[อัมพิกา]
ณัชชรินทร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และเป็นใหญ่ดุจแม่น้ำ
พัฒทนพงษ์ แปลว่า
[พัฒนพงษ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี