");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2901-3000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิตราลัย แปลว่า
ผู้มีแหล่งสมบัติ
วิศัลยา แปลว่า
ผู้ไม่มีทุกข์โศกในใจ
วรวิทย์ แปลว่า
ความรู้เป็นเลิศ
วันดี แปลว่า
วันที่ดี
วรินทร์ลดา แปลว่า
สายน้ำ
วัชรวรรณ แปลว่า
เพชรที่งดงาม
วรพล แปลว่า
มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรรณสิริ แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
วีรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความเพียร
วิโรจน์ แปลว่า
สว่าง แจ่มใส รุ่งเรือง
วีรชาติ แปลว่า
ผู้กล้าหาญ
วัฒนศักดิ์ แปลว่า
มีความเจริญในเกียรติ
วรัญญา แปลว่า
ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วิชุดา แปลว่า
แสงไฟ, สายฟ้า
วิจิตราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีเครื่องประดับอันงดงาม
วิรุจ แปลว่า
รุ่งเรืองยิ่ง
วายุ แปลว่า
พายุ,ลม,อากาศ,ลมหายใจเจ้าแห่งลม,พระพาย
วรวิศน์ แปลว่า
งามอย่างประเสริฐ
วิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้ววิเศษ
วิชญาดา แปลว่า
ผู้ฉลาด
วิริยา แปลว่า
ความเพียร
วัลลภา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
วิจิตรา แปลว่า
งดงามยิ่งนัก
วรรณา แปลว่า
วรรณะ,ชนชั้น,ชาติชั้น,ชาติชั้นวรรณะ
วัชราวดี แปลว่า
มีเพชร
วนิดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
วรัชยา แปลว่า
มีชัยชนะอันประเสริฐ
วิทวัส แปลว่า
ผู้รู้ นักปราชญ์ ผู้มีปัญญา
วาสนา แปลว่า
บุญบารมี กุศลที่ทําให้ได้รับลาภยศ
วิมล แปลว่า
ปราศจากมลทิน ไม่มีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่าง งาม
วริษฐ์ แปลว่า
ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วริษฐา แปลว่า
ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วรณัน แปลว่า
การสรรเสริญ การพรรณนา
วรรณภา แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
วิชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
วรพงศ์ปพน แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริิสุทธิ์
วนาลี แปลว่า
ทางป่า แนวไม้
วรนุช แปลว่า
น้องสาวผู้ประเสริฐ
วิมลสิริ แปลว่า
สะอาดบริสุทธิ์
วสิน แปลว่า
ฝน
วิศรุดา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงปรากฎ
วิศรุต แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วัชระ แปลว่า
เพชร, สายฟ้า
วรรณกร แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
วีราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้กล้าหาญ
วิวิชพงษ์ แปลว่า
ผู้มีตระกูลที่มีความรู้
วรเมธ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ, นักปราชญ์อันประเสริฐ
วรรณรท แปลว่า
ผู้มีลักษณะฟันที่งดงาม
วัชรี แปลว่า
พระอินทร์
วรรณกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีผิวประดุจทองคำ
วรุตม์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่ง
วันวิสาข์ แปลว่า
วันเพ็ญเดือนหก
วสุพล แปลว่า
กำลังของเทวดา
วัลยา แปลว่า
กำไลแขน
วิมานพร แปลว่า
ประเสริฐดุจที่อยู่ของเทวดา
วีระชัย แปลว่า
ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
วิชยานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
วิทย์ปรุฬห์ แปลว่า
ความรู้งอกงาม
วีระศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและอำนาจ
วัฒนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
วัชรา แปลว่า
เพชร,สายฟ้า
วรวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายอันประเสริฐ,เครื่องหมายแห่งคนดี
วรเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ดีเลิศและประเสริฐ
วรกมล แปลว่า
มีใจประเสริฐ
วัชราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
วิยะดา แปลว่า
ผู้มีความเพียร
วิภาพร แปลว่า
ผู้ที่มีความงดงามเป็นเลิศ
วาทินี แปลว่า
ผู้พูด ผู้กล่าว ผู้แจ้ง คนเล่นดนตรี
วีระพล แปลว่า
กำลังแห่งความกล้าหาญ
วราลี แปลว่า
พระจันทร์
ศราวุธ แปลว่า
ผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศรินทิพย์ แปลว่า
ผู้มีสิริมงคลเป็นเลิศ
ศรินรัตน์ แปลว่า
แก้วอันเป็นมงคล
ศิวิไล แปลว่า
สวยงาม
ศุภักษณา แปลว่า
ศวมินทร์ แปลว่า
ศิริมาศ แปลว่า
ความเป็นมงคลอันประเสริฐ,งดงามดุจทองคำ
ศรัณยพงษ์ แปลว่า
ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ศุภพงษ์ แปลว่า
สายตระกูลที่ดีงาม
ศุภกร แปลว่า
สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
ศิลป์ศุภา แปลว่า
เจริญด้วยศิลป
ศุภกฤต แปลว่า
สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศรัณรัชต์ แปลว่า
ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
ศศิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และความงามดุจพระจันทร์
ศศิภา แปลว่า
แสงจันทร์
ศรุตา แปลว่า
มีชื่อเสียง
ศิริรัตนากร แปลว่า
ความงามแห่งคลังเงิน ทอง
ศิรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจสูงสุด
ศิริกานดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รักและเป็นมงคล
ศศิมณฑล แปลว่า
วงหรือดวงพระจันทร์
ศราวดี แปลว่า
ผู้มีศร
ศุลี แปลว่า
พระอิศวร
ศรีสุภางค์ แปลว่า
หญิงผู้มีร่างงาม
ศตคุณ แปลว่า
ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศิริพร แปลว่า
ผู้มีพรอันเป็นมงคล
ศักดิ์วริษฐ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐยิ่ง
ศรีสุดา แปลว่า
หญิงสาวที่ดีมีศิริมงคล
ศุภโชค แปลว่า
โชคดี
ศิริกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความดี
ศักย์ริษฐ์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี