");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 201-300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
คมชาญ แปลว่า
ฉลาดเฉียบแหลม
คมิก แปลว่า
ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครุวาร แปลว่า
วันพฤหัสบดี
คริษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา แปลว่า
ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คฤโฆษ แปลว่า
กึกก้อง กระหึ่ม ครึกครื้น
คัทลียา แปลว่า
ชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่ง
คันธนีรา แปลว่า
น้ำหอม
คันธมาลี แปลว่า
ดอกไม้กลิ่นหอม
คันธารัตน์ แปลว่า
กลิ่นแก้ว
คิรากร แปลว่า
กระทำซึ่งถ้อยคำ
คุณภัทร แปลว่า
เจริญด้วยความดี
คุณัชย์ แปลว่า
ผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา แปลว่า
ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
คุณาธิป แปลว่า
เจ้าพระคุณ
คุณามัย แปลว่า
มั่งคั่งในความดี
คุณาสิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
คุณิตา แปลว่า
ผู้ที่มีความดี,ผู้ที่สร้างประโยชน์
คุลิกา แปลว่า
ไข่มุก
คันธทรัพย์ แปลว่า
เครื่องหอม
คลองขวัญ แปลว่า
คลองอันเป็นที่นับถือของปวงชน
คฑาวุธ แปลว่า
กระบอง
คุณกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี
ครรชิต แปลว่า
คํารน บันลือเสียง เอิกเกริก กึกก้อง กระหึม
เครือวัลย์ แปลว่า
เครือเถา
คมสันต์ แปลว่า
ความสงบยิ่ง
คำมาลี แปลว่า
ดอกไม้ทองคำ
คณาเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
คณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คารม แปลว่า
ถ้อยคําที่คมคาย, ฝีปาก
คารมเลิศ แปลว่า
ผู้เก่งกาจในถ้อยคำที่คมคาย, ผู้เก่งกาจในการใช้ฝีปาก
คทาเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากคทา (กระบอง)
คมฐิพัฒน์ แปลว่า
การมาถึงของความเจริญที่มั่นคง
คณุตม์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย
ครองพร แปลว่า
มีความประเสริฐ
คีตภัทร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการขับร้อง
คณิศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คำหมอน แปลว่า
หมอนทองคำ
คำแหง แปลว่า
เข้มแข็ง, กล้าแข็ง
คงเดช แปลว่า
อำนาจที่มั่นคง
คณาพงษ์ แปลว่า
มากด้วยผู้สืบวงศ์ตระกูล
คุณัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ดี
คึกฤทธิ์ แปลว่า
ร่าเริงในอำนาจวิเศษ
คนึงนิตย์ แปลว่า
คิดถึงเสมอ
คณิสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณพิชญ์ แปลว่า
หมู่คณะของนักปราชญ์
คณิฏฐา แปลว่า
ผู้ยืนอยู่ได้ด้วยหมู่คณะ,ผู้ที่น่ารักในหมู่คณะ
คณิตกรณ์ แปลว่า
ทำการคำนวณ
คำภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากทองคำ
ภัคณัฏฐนันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์ที่มีโชค
คงชิต แปลว่า
ผู้มั่นคงในชัยชนะ
คทาวุธ แปลว่า
มีกระบองเป็นอาวุธ
ครองรัชต์ แปลว่า
มีเงิน
คณากฤต แปลว่า
ความสำเร็จของหมู่คณะ
คมกริช แปลว่า
มีปัญญาแหลมคม
ครองลาภ แปลว่า
มีลาภ
คณา แปลว่า
มาก
คณิน แปลว่า
เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คุณเดช แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
คนธรส แปลว่า
น้ำหอม
คุณากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี
เครือวรรณ แปลว่า
เชื้อสายสกุล
คุ้มขวัญ แปลว่า
คุ้มครองขวัญ
คชารี แปลว่า
ศัตรูแห่งพวกช้าง คือ สิงโต
คนึงยศ แปลว่า
คิดถึงเกียรติคุณ
คมศิลป แปลว่า
คมธนู
คำกอง แปลว่า
กองทอง
คุณานนท์ แปลว่า
มีคุณความดีมากมาย
คณพศ แปลว่า
ความสามารถของหมู่คณะ
คิมหันต์ แปลว่า
ฤดูร้อน
ฆัสรา แปลว่า
พระอาทิตย์,พระศิวะ
ฆณศัพท์ แปลว่า
เสียงเมฆ เสียงท้องฟ้า
ฆนากร แปลว่า
ที่รวมแห่งเมฆ
ฆนาคม แปลว่า
การมาแห่งหมู่เมฆ
ฆรณี แปลว่า
หญิงแม่เรือน
ฆรณวัณณ์ แปลว่า
เป็นที่ยินดีในบ้าน
ฆายนีย์ แปลว่า
กลิ่นหอม
โฆษิต แปลว่า
เสียงดังกึกก้อง
โฆษก แปลว่า
ผู้ประกาศ
โฆษวันต์ แปลว่า
มีเสียงก้อง
โฆสน แปลว่า
ความสมปราถนา
ฆฑาวุธ แปลว่า
ชื่อนี้ไม่มีความหมาย
ฆรวัณณ์ แปลว่า
การเป็นที่ยินดีในบ้าน
โฆษิตา แปลว่า
กึกก้อง, ป่าวร้อง
ฆโนทัย แปลว่า
ต้นฤดูฝน
โฆสิต แปลว่า
กึกก้อง, ป่าวร้อง
ฆนวารีกานต์ แปลว่า
รักน้ำฝน
ฆนวารี แปลว่า
น้ำฝน
ฆเนศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
ฆราวัณณ์ แปลว่า
ความเป็นที่ยินดีในบ้าน
ฆนรุจ แปลว่า
พระอาทิตย์
ฆสรา แปลว่า
พระอาทิตย์
ฆนาศัย แปลว่า
ที่อยู่แห่งเมฆ คือ อากาศ
ฆฤณฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของผู้ส่องสว่าง อำนาจของพระอาทิตย์
ฆนนาท แปลว่า
เสียงฟ้าร้อง
ฆเนศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเมฆ
ฆนาการ แปลว่า
ฤดูฝน
โฆษณี แปลว่า
ผู้ประกาศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี