");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29701-29800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วชิรพล แปลว่า
มีกำลังเข็มแข็งดุจเพชร
อัตรคุปต์ แปลว่า
คุ้มครองตน ปกครองตน
ศกุนตรา แปลว่า
เครื่องหมายของนก
สุธีร์ แปลว่า
ปราชญ์ที่ดี
วีร์วรา แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
มเหสักข์ แปลว่า
เทวดาผู้ใหญ่
วิภารัตษ์ แปลว่า
[วิภารัตน์]
วีวรา แปลว่า
[วีร์วรา]
อินทราชัย แปลว่า
มีชัยชนะเหมือนพระอินทร์
ภุมริทร์ แปลว่า
[ภุมรินทร์]
วิรยาภรณ์ แปลว่า
มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ
วริยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
ปัญญ์ณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีความดีงามด้วยความรู้
นันท์ธวัช แปลว่า
ยินดีในธง ธงที่น่ายินดี
ณัฐญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
วีรณา แปลว่า
[วีณา]
ภานุวัชร แปลว่า
เพชรของพระอาทิตย์
พรหมณภัทร แปลว่า
พระพรหมผู้ดีงามด้วยความรู้
นิรุปัทว์ แปลว่า
ปลอดภัย
มิลิน แปลว่า
[มิลินท์]
นภิศ แปลว่า
เจ้าแห่งฟ้า หมายถึง เทวดาและนก
ณัทณพรรณ แปลว่า
[ณัฎฐพรรณ]
ภัททา แปลว่า
ประเสริฐ ดีที่สุด เลิศ
พิมบงกช แปลว่า
เหมือนบัว
อรุณศยามณี แปลว่า
การตั้งอยู่แห่งดวงแก้วยามเช้า
ภุชจิรา แปลว่า
งวงช้างที่ยั่งยืน
นิชาอร แปลว่า
หญิงผู้มีตัวตน
พัฒนียา แปลว่า
ความเจริญ
ณภัทรชญา แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้
ภูภวิษย์ แปลว่า
แผ่นดินในอนาคตกาล
ภวิษย์ แปลว่า
ในอนาคต
อลีนาวัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างรวดเร็ว
ธัญญธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชคดี
วาทีนี แปลว่า
[วาทินี]
ศิรินทร์ญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งอันเป็นมงคล
ทองเลือน แปลว่า
ณัฏฐพฤกษ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องต้นไม้
ธนรัชต์ แปลว่า
มีเงินเป็นทรัพย์
ศรีปทุมมา แปลว่า
ดอกกระเจียวอันงดงาม
ฐานันตร์ แปลว่า
ลำดับแห่งยศบรรดาศักดิ์, ฐานะหนึ่งแห่งพลเมือง
วชิร แปลว่า
เพชร สายฟ้า
ไพรสณฑ์ แปลว่า
แนวป่า
นันทศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
บรรเจิดศรี แปลว่า
ความงดงามอันสูงเด่น
ยิ้มแย้ม แปลว่า
ยิ้มอย่างชื่นบาน
รฉัตร แปลว่า
[บุรฉัตร]
นวพันธ์ แปลว่า
ความผูกพัน ๙ ประการ
รสิริ แปลว่า
[สิริ]
นิติศาสตร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยกฏหมาย
ธนอนันต์ แปลว่า
มีทรัพย์มากจนมิอาจประมาณได้
เบญจวรรญ แปลว่า
[เบญจวรรณ]
นิภาสิท แปลว่า
[นิภาสิทธิ์]
วรัชฌ์นัน แปลว่า
[วรัชญ์นันท์]
ณัฏฐพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจนักปราชญ์
สุราคนางค์ แปลว่า
[สุรางคนางค์]
สุทน แปลว่า
มั่นคงดี
สุรางคนางค์ แปลว่า
องค์นางฟ้า เป็นชื่อกาพย์ชนิดหนึ่งมี ๒๘ คำ คือมี ๗ วรรค วรรคละ ๔ คำ
วรัชญ์นันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
นิภาสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอย่างงดงาม
ดุจฤดี แปลว่า
เหมือนดวงใจ
สันต์ฤทัย แปลว่า
ใจที่สงบ
ภัฏณกร แปลว่า
บ่าวผู้สร้างความรู้
นฤบดินทร แปลว่า
จอมกษัตริย์
ณัชณญา แปลว่า
[ณัชญา]
ดานัย แปลว่า
[ดนัย]
วฤนท์ปภัสสร์ แปลว่า
เจิดจรัสมาก
สุพัฒนชัย แปลว่า
ผู้เจริญในชัยชนะ
อินทร์ธุอร แปลว่า
[อินทุอร]
ดัษกรณ์ แปลว่า
[ดัสกร]
ดัษกร แปลว่า
[ดัสกร]
ภัทรชฎาภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎาอันประเสริฐ
อัครนราชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
บุญญิยา แปลว่า
[บุญญิสา]
ดลชญา แปลว่า
ชั้นความรู้ บันดาลความรู็
ปณิฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
พงศ์พัฒณ์ แปลว่า
[พงษ์พัฒน์]
โรสิตา แปลว่า
[รสิตา]
ฐาณิกา แปลว่า
[ฐานิกา]
ศรีไหม แปลว่า
ไหมที่งดงาม
นพพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายทั้ง ๙ ตระกูล
อารียรัตน์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีค่า
ภูริดา แปลว่า
มั่งคั่ง
พิพัฒน์ชัย แปลว่า
ผู้เจริญยิ่งในชัยชนะ
สิริภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างที่งดงาม
ปณิฏฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
นนทยา แปลว่า
ยินดีในยา ชอบยา
อัฏฐพัชร แปลว่า
เพชรทั้ง ๘
วิรัญจ์ศิริ แปลว่า
พรหมที่สง่างาม
โภควินท์ แปลว่า
ผู้ได้โภคทรัพย์
พรวีนัส แปลว่า
พรจากเทพีวีนัส
ศิวาพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบที่ดับแล้วจากกิเลสและกองทุกข์
สีปะไพ แปลว่า
[สีประไพ]
ธันยพรณ์ แปลว่า
[ธันยพร]
พนิตนันทน์ แปลว่า
รักใคร่ชอบพอ
มีนธิรา แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องปลา
ธันย์วรา แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
วรวรัญช์ แปลว่า
ประเสริฐและรอบรู้ในสิ่งประเสริฐ
ภัควรัญช์ แปลว่า
โชคดีและรู้ในสิ่งประเสริฐ
วนิดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของหญิงสาว
ธนันรัชต์ แปลว่า
ผู้ร่ำรวยเงินทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี