");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29601-29700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปารเกศ แปลว่า
[ปาลเกศ]
ปิยพงศ์ แปลว่า
เป็นที่รักของเชื้อสาย
นจเรข แปลว่า
[รจเรข]
ธิราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
พงษ์โสธร แปลว่า
เชื้อสายผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งดีงาม
มงคลรันต์ แปลว่า
[มงคลรัตน์]
อารียะศรี แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันงดงาม
นิภาวัลย์ แปลว่า
เครือเถาที่งดงาม
ปนิดดา แปลว่า
[ปนิดา]
นิภากรณ์ แปลว่า
กระทำแสงสว่าง การกระทำที่งดงาม
พิบูลรักษ์ แปลว่า
รักษามาก
เบญชิตา แปลว่า
[เบญจชิตา]
ดี แปลว่า
สวย งาม
พิรัชยา แปลว่า
ชัยชนะของผู้กล้า ชัยชนะของวีรบุรุษ
พิรัชย์ แปลว่า
ชัยชนะของผู้กล้า ชัยชนะของวีรบุรุษ
พรเทวินทร์ แปลว่า
พรจากเทวดาผู้เป็นใหญ่
ธบ แปลว่า
[ธน]
สุราวุธ แปลว่า
อาวุธของเทวดา
ณิกัญญา แปลว่า
[ณิชกัญญา]
ศิริหทัย แปลว่า
ใจที่งดงาม
ปุณณรดา แปลว่า
ความพอใจที่เต็มเปี่ยม
พรธนิต แปลว่า
สิ่งประเสริฐอันหนักแน่น
รีนา แปลว่า
ณิชิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความบริสุทธิ์
ธัญญารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาข้าวกล้า
ธนธันย์ แปลว่า
ผู้มีโชคดีเป็นทรัพย์
ศิรินธรา แปลว่า
[ศรินทรา]
พิชชภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
รัศมิ์กุล แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของเชื้อสาย
พิชญ์พงค์ แปลว่า
[พิชญ์พงศ์]
กิตต์ แปลว่า
[กิตติ์]
ธนัชธร แปลว่า
[ธนัทธร]
สิรีศตภัค แปลว่า
เป็นมงคลและโชคดีมาก
สกุลตลา แปลว่า
[ศกุนตลา]
พาริน แปลว่า
[พารินทร์]
ศิริตา แปลว่า
ตางาม
ฐนวรรณ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเป็นที่ตั้ง ผู้มีผิวพรรณงามเป็นที่ตั้ง
พีระพัชร์ แปลว่า
กล้าหาญดุจเพชร มีความเพียรดุจเพชร
พิมพ์ขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างของมิ่งขวัญ
รุสนา แปลว่า
สุภักค์ธนัน แปลว่า
[สุภัคธนัน]
ณิชกัญญา แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์
ปูม แปลว่า
สมุดหมายเหตุ จดวันเดือนปีของโหร
กิตติ์ แปลว่า
คำสรรเสริญ ชื่อเสียง
สุภัคธนัน แปลว่า
ผู้โชคดีและมีทรัพย์มาก
เอมริกา แปลว่า
วาทิต แปลว่า
สังคีต ดนตรี ผู้บรรเลงดนตรี
ผล แปลว่า
ประโยชน์
พิจิตรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
สุพิชาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
ปฏิมาภรณ์ แปลว่า
ปุณณวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริบูรณ์
สุธิลา แปลว่า
[สุธีรา]
ณัฏฐปภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ภูมิพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับแผ่นดิน
เบญจชิตา แปลว่า
ชัยชนะ ๕ ประการ
นันท์ธร์พัชร แปลว่า
ผู้มีความยินดีและทรงไว้ซึ่งเพชร
เบญจ์ แปลว่า
ห้า
พันเลิศ แปลว่า
ยอดเยี่ยมมาก
ณิชญานันตร์ แปลว่า
[ณิชญานันท์]
พชรวรางค์ แปลว่า
เพชรที่สวยงามและประเสริฐ
ฌานพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยสมาธิ
ประกาสิทธิ แปลว่า
[ประกาศิต]
ศิรินทราทิพย์ แปลว่า
้เทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญ
ยุภาพรรณ แปลว่า
[ยุพาพรรณ]
แสงอุไท แปลว่า
[แสงอุทัย]
ปาลเกศ แปลว่า
คุ้มครองรักษาเศียร
แสงอุทัย แปลว่า
แสงพระอาทิตย์ยามเช้า
สิริราช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ยุพาพรรณ แปลว่า
หญิงสาวสวยและผิวพรรณงาม
ณิชญานันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้อันบริสุทธิ์
ลัมนารายณ์ แปลว่า
[ลำนารายณ์]
เบญ แปลว่า
[เบญจ]
อภิรัชญา แปลว่า
ความรู้ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
นวสรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งทัั้ง ๙
มารีนา แปลว่า
สนทะยา แปลว่า
[สนธยา]
ลำนารายณ์ แปลว่า
ชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิมพ์ภิรุฬห์ แปลว่า
[พิมพ์พิรุณ]
ศุภญาพัชร์ แปลว่า
งดงามด้วยความรู้ที่ดุจดั่งเพชร
รัชตกาญจน์ แปลว่า
เงินและทอง
วทัญญ แปลว่า
[วทัญญู]
่พสิ แปลว่า
[พสิษฐ์]
สุภางค์ แปลว่า
มีรูปงาม
รมย์รวินทร์ แปลว่า
ความพึงใจของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
ศรุติพัฒน์ แปลว่า
กิติศัพท์แห่งความเจริญ
ศรุติณัฏฐ์ แปลว่า
กิติศัพท์ของนักปราชญ์
พิมพ์ปภัสร์ แปลว่า
แบบอย่างที่รุ่งเรือง
พิมพ์ประภัสร์ แปลว่า
แบบอย่างที่รุ่งเรือง
พิมพ์พิรุณ แปลว่า
เหมือนพระพิรุณ
รติมาศ แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
ประสุทธิ์ แปลว่า
[ประสิทธิ์]
วฏิญาภรณ์ แปลว่า
[วริยาภรณ์]
ปัญณ์ณพัทธ์ แปลว่า
[ปัญญ์ณภัทร]
เทิดเกียรติ์ แปลว่า
เชิดชูเกียรติ
พัชญ์ชัญญา แปลว่า
กรอบแห่งความรู้
เรณุมาศ แปลว่า
ตัวละครในเรื่องเพลิงพระนาง
บุรวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ของเมือง เมืองแห่งความรู้
ปนัทดา แปลว่า
[ปนัดดา]
ศริตวธรรน์ แปลว่า
[ศริตวรรธน์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี