");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29501-29600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุทธิชล แปลว่า
สายน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์
ณัฐรียา แปลว่า
[ณัฏฐารียา]
ณิศพิศา แปลว่า
[นิศาพิศาล]
สันติญา แปลว่า
ความรู้อันสงบ
พสุวัส แปลว่า
เทวดาแห่งฝน
สีนวล แปลว่า
สีขาวปนเหลือง
ณัฏฐารียา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดุจนักปราชญ์
วรวดี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
นิศาพิศาล แปลว่า
กลางคืนอันยาวนาน
ภาริณี แปลว่า
[ภาวินี]
อัครวิชช์ แปลว่า
มีความรู้ยิ่ง
ปุญญดล แปลว่า
บุญบันดาล
ธนลักษมณี แปลว่า
[ธนลักษณ์มณี]
พิมพ์สุธี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
ทิพย์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะมาจากสวรรค์
สุกรีย์ แปลว่า
ผู้มีกิริยามารยาทอันงดงาม
สุภัคญาดา แปลว่า
มีโชคและมีความรู้ดี
อัญญกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรื่องทองคำ
พนมกฤต แปลว่า
ความสำเร็จอันมั่นคง
ปภานัน แปลว่า
หญิงงาม
ศิริวรรณวิภา แปลว่า
มีผิวพรรณงามและผ่องใส
มณีนเรศ แปลว่า
แก้วมณีของพระราชา
สุรัฏฐ์ แปลว่า
เขตแดนที่ดี
ณัฐวรรธ แปลว่า
[ณัฐวรรธน์]
ธนลักษณ์มณี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นแก้วมณีที่มีลักษณะดี
นนทิมา แปลว่า
ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
สุนชา แปลว่า
[สุนทรา]
ธินัสนันท์ แปลว่า
[ธนัสนันท์]
ปราการเทพ แปลว่า
กำแพงของเทวดา
สรินนา แปลว่า
ธนิสรณ์ แปลว่า
[ธนิสร]
ธนิสรน์ แปลว่า
[ธนิสร]
ธนิสรค์ แปลว่า
[ธนิสร]
ธนิสรดิ์ แปลว่า
[ธนิสร]
ปคุณดา แปลว่า
[ปุณณดา]
ไม้เมืองงาม แปลว่า
ไม้ในเขตชุมชนที่งดงาม
ไม้งาม แปลว่า
ต้นไม้ที่งดงาม ไม้ที่งดงาม
อุกฤษฏ์ แปลว่า
สูงสุด ยิ่งยวด
ปัญญ์ชลิต แปลว่า
ปัญญาที่เจริญแล้ว เจริญแล้วด้วยปัญญา
ศิตาทิพย์ แปลว่า
รอยยิ้มของเทวดา
ปรินทร์รักษ์ แปลว่า
เป็นใหญ่และคุ้มครองคนอื่น
พงษ์พิสุทธิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
ภัคพิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้มีโชคและงดงามในความรู้
ณัฐพฤทธิ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ เจริญเหมือนนักปราชญ์
อธิคุณ แปลว่า
มีความดีมาก มีคุณธรรมยิ่ง
พิชค์ชญาณิษฐ์ แปลว่า
[พิชญานิษฐ์]
ปาลิน แปลว่า
ผู้คุ้มครอง ผู้รักษา
ศรีวิไล แปลว่า
เจริญในความงาม ความสำเร็จอันงดงาม
นิทัชชา แปลว่า
[ทัชชา]
ณัฐพฤทธ์ แปลว่า
[ณัฐพฤทธิ์]
อัครภณ แปลว่า
คำพูดที่ยิ่งใหญ่
นัตถิยา แปลว่า
ไม่มียา
ศิริณ แปลว่า
[ศิรินทร์]
ณัฐคมม์ แปลว่า
[ณัฐคมน์]
ทชภณ แปลว่า
ผู้ที่มีความมั่นคงในการพูดจา
สาหร่าย แปลว่า
ผักชนิดหนึ่ง ต้นเป็นเส้นเล็กๆ ขึ้นในน้ำ
รัชปกรณ์ แปลว่า
ราชสมบัติ หนังสือแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หนังสือแห่งความเป็นพระราชา
โพยม แปลว่า
ท้องฟ้า, อากาศ
พรกรัณย์ แปลว่า
สิ่งที่พึงทำอันประเสริฐ
ณัฐธรี แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งปราชญ์
ติน แปลว่า
[ติณณ์]
ธนิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ไศล แปลว่า
หิน
เพ็ญวิภา แปลว่า
มีแสงสว่างเต็มเปี่ยม มีความงามบริบูรณ์
อติมา แปลว่า
มามาก
ภวันรัตน์ แปลว่า
[ปวันรัตน์]
ศิริวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นมงคล หญิงงาม
ศรุตม์ แปลว่า
[ศรุต]
ศรุติ์ แปลว่า
สิ่งที่ได้ยิน กิตติศัพท์
ทศจักร แปลว่า
ผู้ที่มีจักร ๑๐ อัน
ภัควรัญชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งอันประเสริฐและมีโชค
อมราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับจากสวรรค์,เครื่องประดับของเทวดา
เตือน แปลว่า
ทำให้รู้ตัว, ทำให้มีสติ, ทำให้รู้สึก, บอกให้รู้ล่วงหน้า
ธนศิริ แปลว่า
ทรัพย์ที่เป็นมงคล
สุทธิพักตร์ แปลว่า
หน้าผุดผ่อง หน้าไม่มัวหมอง
สุจิราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีเครื่องประดับตลอดกาล
อรอุษา แปลว่า
หญิงงามและยามเช้า
สรภัส แปลว่า
รัศมีของเทวดา
ศาลิษา แปลว่า
[ศลิษา]
เฌอริลิณจ์ แปลว่า
ภูธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน หมายถึง พระราชาและภูเขา
พิชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
อัครธวัช แปลว่า
ธงชัยที่ยิ่งใหญ่
บุญอ้อม แปลว่า
สร้างความดีโดยอ้อม
อัชฌาวินย์ แปลว่า
ผู้รู้จักระเบียบแบบแผน
อิศราพร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
สุพิชามนต์ แปลว่า
ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเวทมนต์
อรจิต แปลว่า
หญิงผู้มีจิตใจงาม
สุฑาพร แปลว่า
[สุธาพร]
สินใจ แปลว่า
มีใจเป็นทรัพย์
ประไพรศรี แปลว่า
[ประไพศรี]
นิจฉรา แปลว่า
ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
รมณ์รวินทร์ แปลว่า
[รมย์รวินทร์]
วีระพวงศ์ แปลว่า
[วีระพงศ์]
ปรัชญาวรินทร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงที่เป็นใหญ่และประเสริฐ
อุรุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ปริสัญญู แปลว่า
ผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชน
นัจกร แปลว่า
ผู้ฟ้อนรำ
ศุภเกศ แปลว่า
เส้นผมที่เป็นมงคล
สุ แปลว่า
ดีงาม, ง่าย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี