");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29401-29500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรภฤต แปลว่า
ผู้ทรงไว้อันประเสริฐ
พิศนา แปลว่า
นาทองคำ
อาญาฐิสา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจ
บวรยศ แปลว่า
เกียรติคุณอันประเสริฐ
มัสยา แปลว่า
ปลา
นธพล แปลว่า
[นทพล]
นภสดล แปลว่า
[นภดล]
ศฐดนัย แปลว่า
[ณฐดนัย]
มัศยา แปลว่า
ปลา
พนิชศร แปลว่า
[พริสร]
ธนัญ แปลว่า
มีความรู้เป็นทรัพย์
อภาพร แปลว่า
ไม่มีแสงสว่างอันประเสริฐ [อาภาพร]
บวรภพ แปลว่า
แผ่นดินอันประเสริฐ
บวรภัทร แปลว่า
เจริญและประเสริฐ
พชรกมล แปลว่า
ดอกบัวแก้ว, ดอกบัวเพชร
รมย์ แปลว่า
ความยินดี, ความงดงาม
ยศฐพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในเกียรติคุณที่มั่นคง
ฐิตามา แปลว่า
พระจันทร์ที่มั่นคง
พลอยวารี แปลว่า
พลอยที่เกิดในน้ำ
ภรทิพา แปลว่า
เทวดาที่ค้ำจุน
ทัดทน แปลว่า
ให้ความคงทน
ทัดธน แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์
อัฐชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๘ ประการ
วิศินีย์ แปลว่า
[วิสินี]
สุภนิช แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญงอกงามตลอดกาล
ธัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในธงชัย
วรินทร์ประภา แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในความประเสริฐ
วัฒนาดี แปลว่า
เจริญงอกงามดี
ฌาน แปลว่า
ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ
นาฏชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดหญิงสาวสวย
พชรวีร์ แปลว่า
กล้าหาญดุจเพชร
สุรุจ แปลว่า
สุกไส
ณิชชากมล แปลว่า
ใจที่เกิดความบรสุทธิ์
ณัฐกิติ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
เมทิณี แปลว่า
[เมทินี]
อดิเจษฎ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
สุพัฒน์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
ลินลา แปลว่า
พันพัสสา แปลว่า
[พันพรรษา]
วสุเทพ แปลว่า
เทวดาจำพวกหนึ่ง
พันพรรษา แปลว่า
พันปี
ละมุน แปลว่า
อ่อนนุ่ม นุ่มนวล
สิงห์สุวรรณ แปลว่า
ราชสีห์ทอง สิงห์ทอง
อัครสร แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
สาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเหมาะสม
เงาะ แปลว่า
ไม้ผลชนิดหนึ่ง ชนเผ่าทางภาคใต้กลุ่มหนึ่่่งตั้งถิ่นฐานในป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัด
ณัฐชวัล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง ,รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ศรัณย์วิศิษฎ์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว
อนุชิตา แปลว่า
ผู้ชนะเสมอ
อดิรุฒิช์ แปลว่า
[อดิรุจ]
สานิตย์ แปลว่า
เหมาะสมตลอดกาล
พิสชา แปลว่า
ดอกบัว
อรรพล แปลว่า
[อรรถพล]
วรนันต์ แปลว่า
[วรนันท์]
มณีมัญชุ์ แปลว่า
หีบแก้วมณี
นรสิตา แปลว่า
คนผู้มีรอยยิ้ม
ณัฐวัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
ณภัทรดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้ดีงามด้วยความรู้
ภัทรพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
สุธีมนต์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
สุรพัฒน์ แปลว่า
เทวดาผู้เจริญ
นุศรินทร์ แปลว่า
แทนธรรม แปลว่า
สนองความดี
อิศราวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีชนชั้นอันยิ่งใหญ่
ปอ แปลว่า
เส้นใยที่ทําจากเปลือกไม้บางชนิด
อัชชา แปลว่า
วันนี้
นนท์วริศ แปลว่า
ยินดีในความเป็นใหญ่อันประเสริฐ
ภีมป์ แปลว่า
[ภีม]
ธรรณพิสิทญ์ แปลว่า
[ธันย์พิสิษฐ์]
ทัศนี แปลว่า
[ทัศนีย์]
ธนพฤทธิ์ แปลว่า
ความมั่งคั่งในทรัพย์ ความเจริญในทรัพย์
ภัทท์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ประพิณชญา แปลว่า
ฉลาดในความรู้ ฉลาดและรอบรู้
ภัชรี แปลว่า
[พัชรี]
สุรพัตน์ แปลว่า
[สุรพัฒน์]
พวงเงิน แปลว่า
ช่อเงิน
นิติการ แปลว่า
งานทางด้านกฎหมาย
อติรุจ แปลว่า
สว่างมาก รุ่งเรืองมาก
ดวงเด่น แปลว่า
ชะตาดี
สร้อยวลี แปลว่า
สายสร้อย
ปริวัติ แปลว่า
[ปริวรรต]
วงศ์ทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
แพรววนิด แปลว่า
หญิงสาวผู้แวววาว
ไพช แปลว่า
[ไพรัช]
รัตน์จุฑา แปลว่า
จุกที่เป็นแก้วมีค่า
โชต แปลว่า
สว่าง รุ่งเรือง
ภาวัช แปลว่า
แสงสว่างที่อยู่ในกรอบ
แพรพิมุกต์ แปลว่า
ผ้าแพรของผู้หลุดพ้น
พิมพิมุกต์ แปลว่า
แบบอย่างของผู้หลุดพ้น
วรไพรินทร์ แปลว่า
กษัตริย์ที่เป็นศัตรูผู้ประเสริฐ
ดลสันติ์ แปลว่า
บันดาลให้เกิดความสงบร่มเย็น
ภสุวัส แปลว่า
[พสุวัส]
ณัฐขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญของนักปราชญ์
สัญติญา แปลว่า
[สันติญา]
สุพิชญนันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ภิรมย์สุรางค์ แปลว่า
ความยินดียิ่งของเทวดา
สาวิณี แปลว่า
แม่น้ำ
สีนวน แปลว่า
[สีนวล]
วรรษวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณชุ่มชื่น
วลัญชพร แปลว่า
หนทางที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี