");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29301-29400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นะดา แปลว่า
พัภธรศยา แปลว่า
[ภัทรศยา]
สาริษร แปลว่า
[สาริษฐา]
สกุนีย์ แปลว่า
[สกุณี]
ณภคร แปลว่า
[นภัคร]
ณภวร แปลว่า
[นภวร]
สาริษฐ์ แปลว่า
ดีที่สุด
สาริษฐา แปลว่า
ดีที่สุด
ศุภรัชฎ แปลว่า
เจริญในเงิน เงินแห่งความเจริญ
วิรุธ แปลว่า
ชนิดพิเศษ
ศศิกัลยา แปลว่า
หญิงผู้งดงามดุจจันทร์
ณฐยศ แปลว่า
คำสรรเสริญของนักปราชญ์
นภัคร แปลว่า
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
นภัครา แปลว่า
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
ภูรินนท์ แปลว่า
ยินดีในแผ่นดิน
ณฐทศ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๑๐
ณฐสร แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมดุจศร
ทัชภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการให้
ณภควร แปลว่า
[นภัควร]
ณปาย แปลว่า
ที่อำเภอปาย
แสงคำ แปลว่า
นภัควร แปลว่า
ไปในฟ้าที่สวยงาม ไปในฟ้าที่ประเสริฐ
นภัคมินตรา แปลว่า
นกและต้นกระถิน
นภัควดี แปลว่า
หญิงผู้ไปในฟ้า นางฟ้า
นภัคสินี แปลว่า
หญิงผู้ไปในฟ้า นางฟ้า
สุทธิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความบริสุทธิ์
สุไพรินทร์ แปลว่า
กษัตริย์ที่เป็นข้าศึกที่ดี
ณธฤต แปลว่า
ที่อันมั่นคง
อรรถพร แปลว่า
มีประโยชน์สูงสุด ทรัพย์อันประเสริฐ
พันธกานต์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรัก
ณฤต แปลว่า
[นริศ]
ณปภพ แปลว่า
[ปภพ]
กัฐ แปลว่า
ไม้ฟืน ไม้วัด
พิชญาณี แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้
ศรีสุดาวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณงาม
สิรินนิชา แปลว่า
ตัวตนอันงดงาม
ศุภฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันเป็นมงคล
ดรุนนภา แปลว่า
[ดรุณนภา]
ไอยรินทร์ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
ณฐกฤต แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
เพ็ญทิวา แปลว่า
เต็มวัน
วสุพร แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
นรินทิพย แปลว่า
[นรินทร์ทิพย์]
นลิณี แปลว่า
[นลินี]
ลักษมณ แปลว่า
ชื่อน้ององค์หนึ่งของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์
สุภัคชญาภา แปลว่า
มีโชคดีและมีแสงสว่างแห่งความรู้
สุวิช แปลว่า
มีความรู้ดี
ปุณรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี รัศมีของความดี
อัยณัชญ์ แปลว่า
[อัยณัช]
สุรกฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาดดุจเทวดา
วิชาญาภรณ์ แปลว่า
มีวิชาความรู้เป็นเครื่องประดับ
วชิรญาภรณ์ แปลว่า
มีความรู้ดุจเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร
ณัฐณภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ดีงามด้วยความรู้
ณิชาณัฐ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พงษ์พา แปลว่า
เชื้อสายที่นำพา
ลักขณานิยม แปลว่า
ลักษณะที่ีดีและน่าชื่นชมยินดี
สุพรรนี แปลว่า
[สุพรรณี]
ทองพชร แปลว่า
ทองและเพชร
ธัญญารดา แปลว่า
ยินดีในโชค โชคดี
อังสนา แปลว่า
ดอกประดู่
ยุวนิดา แปลว่า
ส่งเสริมหญิงสาว หญิงสาวผู้ส่งเสริม
อนุจรี แปลว่า
มีดขนาดเล็ก ดาบขนาดเล็ก
ดรุณนภา แปลว่า
ท้องฟ้าสีจาง
ศิวปรีญาภัทร แปลว่า
[ศิวปรียาภัทร]
กฤตธน แปลว่า
สร้างเงิน
ออมจิตต์ แปลว่า
ถนอมจิตใจ
นันทนัท แปลว่า
[นันทณัท]
ภัสสรริยา แปลว่า
[ภัสสริยา]
ภัสสริยา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
สิปาง แปลว่า
หญิงผู้มีความสง่างาม
อภิศร แปลว่า
ศรที่ยิ่งใหญ่
วนิดาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของหญิงสาว
ศรนรินทร์ แปลว่า
ศรของพระราชา
ยุพินนารี แปลว่า
หญิงสาวสวย
พิมพ์พนาลี แปลว่า
เหมือนแนวป่า
วานา แปลว่า
[วาสนา]
ปฐมวรรณ แปลว่า
ชนชั้นที่ ๑
สปัณษ์หยก แปลว่า
ทิพย์นิภา แปลว่า
แสงจากสวรรค์ รัศมีของเทวดา
ยศฐนัย แปลว่า
[ยศนัย]
ณัฐทิชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดสองครั้ง
ยศฐดนัย แปลว่า
[ยศดนัย]
ณฐดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีความรู้ ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ยศดนัย แปลว่า
เกียรติคุณของลูกชาย
มณีรันต์ แปลว่า
[มณีรัตน์]
ยศนัย แปลว่า
เกียรติคุณที่สำคัญ
ศรันย์พงศ์ แปลว่า
[ศรัณย์พงศ์]
อินทราณี แปลว่า
ราชินีผู้เป็นใหญ่
นิติรัชต์ แปลว่า
เงินและกฏหมาย
ศิวปรียาภัทร แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์และประเสริฐ
ศรีนารี แปลว่า
หญิงงาม
ทรงสอางค์ แปลว่า
มีความงาม
นันทณัท แปลว่า
ยินดีที่จะให้ความรู้
ภคดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้มีโชค
ยศฐภัทร แปลว่า
[ยศภัทร]
ยศภณ แปลว่า
คำพูดอันทรงเกียรติ
ยศภัทร แปลว่า
เกียรติคุณอันประเสริฐ
ยศณภัทร แปลว่า
เกียรติคุณที่ดีงามด้วยความรู้
วรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่ประเสริฐ
วรธัณ แปลว่า
[วรธันย์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี