");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29201-29300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัญญาวีร์ แปลว่า
ปัญญาและความกล้าหาญ
พัชรามาศ แปลว่า
เพชรทอง
วิมลณภัทร แปลว่า
บริสุทธิ์และดีงามด้วยความรู้
วีรสัณห์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญและงดงาม
อัครา แปลว่า
เลิศ ยอด
พงศ์พิภัทร แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง
ณิชชาอร แปลว่า
หญิงผู้เกิดมาบริสุทธิ์
ศิวาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์
ธนัชพันธ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ร่ำรวย
ณัฏฐ์ดาภรณ์ แปลว่า
[ณัฏฐาภรณ์]
ณัฏฐาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของนักปราชญ์
พิณนภา แปลว่า
พิณจากฟ้า พิณสวรรค์
พัทรวรินทร์ แปลว่า
ต้นพุทราที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ปักษามน แปลว่า
ดวงใจของนก
วีระศิษฏ์ แปลว่า
มีปัญญาและความกล้าหาญ
ณัฏฐากรรัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ
อัฐภพ แปลว่า
โลกทั้ง ๘ แผ่นดินทั้ง ๘
วาสิณี แปลว่า
[วาสินี]
สุณิศา แปลว่า
[สุนิศา]
เป็ดน้อย แปลว่า
ลูกเป็ด
อารย แปลว่า
เจริญ
รัชศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ของพระราชา ศาสตร์ของพระราชา
อรัชลี แปลว่า
[อัญชลี]
ทิพย์พาณี แปลว่า
คำพูดของเทวดา
ณัฏฐนิธิญา แปลว่า
คลังความรู้ของนักปราชญ์
นิธิญา แปลว่า
คลังความรู้
ณัฏฐธิญา แปลว่า
[ณัฏฐนิธิญา]
วัลณา แปลว่า
[วรรณา]
อำเพย แปลว่า
[รำเพย]
อัครวงค์ แปลว่า
[อัครวงศ์]
ไรรินทร์ แปลว่า
[ไพรินทร์]
พาณี แปลว่า
เสียง, ถ้อยคำ, ภาษา
เบญจลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดี ๕ ประการ
บุญพิง แปลว่า
อาศัยบุญ อาศัยความดี
พริษฐ์นิชา แปลว่า
ตนผู้ประเสริฐสุด
วงศนันท์ แปลว่า
ความยินดีของเชื้อสาย
พิชณุ แปลว่า
[พิษณุ]
พงค์ศักดิ์ แปลว่า
[พงศ์ศักดิ์]
ประหยัดน์ แปลว่า
[ประหยัด]
รุฬิยา แปลว่า
[รุจิรา]
รุฬิญา แปลว่า
[รุจิรา]
สุกาญจน์ดา แปลว่า
[สุกานดา]
บุษปรัตน์ แปลว่า
ดอกไม้แก้ว ดอกไม้ที่มีค่ามาก
นัชชาภา แปลว่า
แสงสว่างของแม่น้ำ
พัชสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่อยู่ในกรอบ
อานันต์ แปลว่า
[อานันท์]
พรรธิภา แปลว่า
[พันธิภา]
อนุสา แปลว่า
[อนุชา]
นพัต แปลว่า
[ณภัทร]
นทีเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งน้ำ
สุธินณภัทร แปลว่า
[สุทินณภัทร]
บรรณศาสตร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยหนังสือ
ภูสิทธิ แปลว่า
ความสำเร็จในแผ่นดิน
รุ้งนภา แปลว่า
รุ้งบนฟ้า
ภัทธรภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้และค้ำจุนความประเสริฐ
พิมพวรรณ แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีผิวพรรณงาม
ธัญณภัช แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
สุทินณภัทร แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่ดีงาม
สุทินภัทร แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
ปสันวัฒน์ แปลว่า
[ปสันนวัฒน์]
เดชชัย แปลว่า
อำนาจแห่งชัยชนะ
ปสันน์วัฒน์ แปลว่า
เลื่อมใสในความเจริญ
ปสันนวัฒน์ แปลว่า
เลื่อมใสในความเจริญ
นุชาดา แปลว่า
[สุชาดา]
นิราวัน แปลว่า
วันที่จาก
อินทกานต์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในเรื่องความรัก
ประพันธ์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้แต่งกลอนที่มีอำนาจ
อลิซ แปลว่า
[อลิชา]
รุ้งจิรา แปลว่า
รุ้งที่คงอยู่ตลอดกาล
ลัดดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเครือเถา
ภคมณ แปลว่า
[ภคมน]
รักดี แปลว่า
รักความดี
นิมิตรา แปลว่า
[นิมิต]
อรนิจ แปลว่า
หญิงที่คงอยู่ตลอดไป
ปาณรวัต แปลว่า
[ปาณรวัฐ]
ภัฏร์วรินร์ แปลว่า
[ภัฏวรินทร์]
ธชุวิ แปลว่า
ปรกช แปลว่า
ดอกบัวดอกอื่น
ภัสร์วรินทร์ แปลว่า
แสงของผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ภัฏวรินทร์ แปลว่า
ทหารผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ธนวิน แปลว่า
[ธนวินท์]
ภัทรวิรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความกล้าหาญอันประเสริฐ
ภัทร์วรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ภัทรรวี แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ภัทรวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
สุทธาวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริสุทธิ์
ปาณรวัฐ แปลว่า
ผู้มีชีวิตอยู่ตามคำขอ ผู้มีลมหายใจตามคำขอ
ภัสกร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง
ภัทร์พินันท์ แปลว่า
ยินดีในความประเสริฐ
พินันท์ แปลว่า
ยินดีเป็นพิเศษ
อรุุณรััตน์ แปลว่า
ยามเช้าที่ทรงคุณค่า
วันวรินทร์ แปลว่า
วันของผู้มีความเป็นใหญ่อันประเสริฐ
ทิตติยา แปลว่า
[อธิติยา]
ธันยรัชฎ์ แปลว่า
โชคทางด้านการเงิน
เดือนรุ่งสุวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญดีดุจพระจันทร์ส่องสว่าง
ศุภณฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีงาม
ภัทพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ
ภควัฒน์ แปลว่า
เจริญในโชค
สมิหรา แปลว่า
[สมิหลา]
บุญญรัตน์ แปลว่า
ความดีที่มีค่าดั่งแก้ว
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี