");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29101-29200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธันยพิสิษฐ์ แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
ปฎก แปลว่า
[ปิฎก]
ปิ่นกัญญา แปลว่า
หญิงที่สูงค่า
อัญชิษฐาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนรุ่งเรืองยิ่ง
ธนัชย์ แปลว่า
[ธนัท]
ธรรณธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
เสกศักดิ์ แปลว่า
เนรมิตด้วยอำนาจ
เทพบวร แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
เสกศัก แปลว่า
[เสกศักดิ์]
พิทักพล แปลว่า
[พิทักษ์พล]
นิพาภรณ์ แปลว่า
[นิภาภรณ์]
เรียง แปลว่า
จัดให้เป็นแถวหรือเป็นลำดับเป็นต้น
อิศรนันท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความยินดี
ลิตา แปลว่า
ภัชธฤดี แปลว่า
แสงสว่างอันมั่นคง มั่นคงในแสงสว่าง
รอฮานา แปลว่า
ณัฐชลิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้วดุจนักปราชญ์
เพ็ญวดี แปลว่า
หญิงผู้ที่เต็มเปี่ยม หญิงผู้บริบูรณ์
เหนือเมฆ แปลว่า
ความคิดเหนือผู้อื่น
วีรยุทธ์ แปลว่า
กล้าหาญในการรบ การรบอย่างกล้าหาญ
สหภพ แปลว่า
หลายแผ่นดิน
สรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
ศุภเศษฐ์ แปลว่า
[ศุภเศรษฐ์]
รัฏฐพล แปลว่า
กำลังของประเทศ
พิมพ์รัก แปลว่า
ถ่ายเทความรัก
นิธาน แปลว่า
[ปณิธาน]
ปรเมษฐ แปลว่า
[ปรเมศวร์]
อีมธิกา แปลว่า
[อันธิกา]
สรณรงค์ แปลว่า
การรบของเทวดา
พิษณุกร แปลว่า
แขนของพระนารายณ์
พิทักษ์พล แปลว่า
รักษากำลัง
เนตรนภิศ แปลว่า
ดวงตาของเทวดา
เนตรนภิศฐา แปลว่า
[เนตรนภิศา]
ณัชชวิษณ์ แปลว่า
พีร แปลว่า
ความกล้าหาญ ผู้มีความเพียร
ธนฤทัย แปลว่า
มีใจเป็นทรัพย์
ปกรณชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของตำรา
สุพรพิศ แปลว่า
ทองที่ประเสริฐ
อัครเดชา แปลว่า
เป็นใหญ่ยิ่งในอำนาจ
สุรเชษฐ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
วรสันต์ แปลว่า
[วรสันติ์]
สุปรีดา แปลว่า
ยินดี อิ่มใจ
วรสันติ์ แปลว่า
ความสงบอันประเสริฐ
ณัฐสิริณ แปลว่า
[ณัฐสิรินทร์]
เนตรนภิศา แปลว่า
ดวงตาของเทวดา
ณัฐสิรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่แห่งความเป็นมงคล
วราพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
อรฤดี แปลว่า
ความยินดีของหญิง หญิงผู้ยินดี
ปิฎก แปลว่า
ตะกร้า หมวดแห่งคําสอนในพระพุทธศาสนา
ทีฆายุ แปลว่า
อายุยืน
วิฬาร์พร แปลว่า
แมวที่ดีเยี่ยม แมวที่ประเสริฐ
พิทย์รัชญา แปลว่า
วิชาความรู็ของพระราชา
ดนุภัทร แปลว่า
ข้าพเจ้าผู้ประเสริฐ
สุขสันติ์ แปลว่า
มีความสุขที่เกิดจากความสงบ
สิทธิวัตร์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
มนัสนนท์ แปลว่า
ใจที่ยินดี
อรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของหญิง
ศรีอาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
นิธิเดชณ์ แปลว่า
[นิธิเดช]
สมิท แปลว่า
[สมิทธ์]
พลอยฐิตา แปลว่า
พลอยที่คงอยู่
ณัฐเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ปิยพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรัก ความรักความผูกพัน
อบรม แปลว่า
แนะนําพรํ่าสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
พ่อหลวง แปลว่า
พระราชาผู้เปรียบเป็นเช่นบิดาของราษฎร
ทวีพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่เพิ่มขึ้น
ภัททิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองครั้งและประเสริฐ
สุปรีย์ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐมณธ์ แปลว่า
[ณัฐมณฑ์]
หยดพลอย แปลว่า
หยดของพลอย
นนทวรรณ แปลว่า
ผู้ยินดีในผิวพรรณ ผู้ยินดีในชนชั้น
วรรณะศิริ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
วรรณะพิชญ์ แปลว่า
ชนชั้นนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
ณภัทรธนพร แปลว่า
ผู้ดีงามด้วยความรู้และมีทรัพย์อันประเสริฐ
ธีร์ภาพัฒน์ แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์ผู้เจริญ
ดาวล้อม แปลว่า
แวดล้อมไปด้วยดาว
นิธิเดช แปลว่า
ขุมทรัพย์ที่มีอำนาจ
อารียภัทร์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันประเสริฐ
ประภัทร แปลว่า
[ประภัสสร]
สาธิยา แปลว่า
[สาธิตา]
ปิยกันต์ แปลว่า
ความรักและความน่ารัก
ธันยกร แปลว่า
ผู้สร้างโชค
พิชญ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
นิลันยา แปลว่า
ปาณิช แปลว่า
ทนตวรรณ แปลว่า
สีงาช้าง
เรืองรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่สว่าง
วิชชาพรรณ แปลว่า
ความรู้เรื่องผิวพรรณ
นีชาพรรณ แปลว่า
[นีราพรรณ]
สกุลนันท์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ยินดี
อุปภัมภ์ แปลว่า
การคํ้าจุน การคํ้าชู การสนับสนุน การเลี้ยงดู
ธนะกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ธนากุล แปลว่า
้เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ฐิติธัญภัทร์ แปลว่า
การตั้งอยู่ของโชคอันประเสริฐ
วิรัลยุพา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีค่ามาก หญิงสาวผู้ประมาณค่าไม่ได้
วลัยรัตน์ แปลว่า
กำไลที่ทำด้วยแก้วมณี
ปัญญาวี แปลว่า
ผู้มีปัญญา
ปุณณวิชญ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยความรู้ ความรู้ที่เต็มเปี่ยม
นีราพรรณ แปลว่า
สีน้ำ
วิมลนภัทร แปลว่า
[วิมลณภัทร]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี