");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29001-29100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิริพรณ์ แปลว่า
[ศิริพร]
ณัฐชนนีภัค แปลว่า
แม่ของนักปราชญ์ผู้มีโชค
ณัชนนท์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อยินดีในความรู็
อัญชิตา แปลว่า
ผู้ชนะคนอื่น
ปนิฐา แปลว่า
[นิษฐา]
อุไรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีของทองคำ
ฐิติภรณ์พรรณ แปลว่า
รักษาผิวพรรณให้ดำรงความงาม
วิรินทร์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งความกล้า
วีระปภรณ์ แปลว่า
[วีระปกรณ์]
วีระปพรณ์ แปลว่า
[วีระปกรณ์]
วีระปภรน์ แปลว่า
[วีระปกรณ์]
วีระประภรณ์ แปลว่า
[วีระปกรณ์]
ธดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับประดา ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ
แช้ม แปลว่า
เมณิกา แปลว่า
ณัททาดา แปลว่า
[ณัทธาดา]
ฐณะณัฐ แปลว่า
[ฐนณัฐ]
ลุลิตตา แปลว่า
[ลลิตา]
วัทธิกร แปลว่า
ทำกำไร
มาลิกา แปลว่า
[มัลลิกา]
บุญญาพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความดี
สรัญฑ์ญา แปลว่า
[ศรัณยา]
นรัตน์ แปลว่า
[นพรัตน์]
ฐนณัฐ แปลว่า
ที่ตั้งของนักปราชญ์
วีระปกรณ์ แปลว่า
หนังสือแห่งความกล้าหาญ
น้ำมนต์ แปลว่า
น้ำที่ผ่านการปลุกเสก
วิทยาภัทร์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
บุษยากรณ์ แปลว่า
กระทำซึ่งดอกบัว
กบ แปลว่า
ชื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง
ประภาดา แปลว่า
สว่างมาก
ปิยาพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
สุชารตน์ แปลว่า
[สุชารัตน์]
ธีราธิป แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ศรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งศร
ปัณยวิชญ์ แปลว่า
มีปัญญาในความรู้
เลอศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ยอดเยี่ยม
ณัฐทัตตา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่มั่นคง
ณภัทรอร แปลว่า
หญิงผู้ดีงามด้วยความรู้
รุ้งดาว แปลว่า
รุ้งดาว
ปัทมามณี แปลว่า
ดอกบัวแก้ว
หนึ่งหทัย แปลว่า
ใจเดียว
ธฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษ
พศวรรณ แปลว่า
ชนชั้นผู้มีอำนาจ
ลัณลณา แปลว่า
[ลัลนา]
รันลณา แปลว่า
[ลัลนา]
เพ็ญณีย์ แปลว่า
[เพ็ญสุนีย์]
ณัทธนิสร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่ในความรู้เรื่องทรัพย์
ธนิษฐ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
มณฑรส แปลว่า
รสชาติของเมา เช่น เหล้า เป็นต้น
อัศวนัย แปลว่า
ม้าที่สำคัญ
วิริยพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความเพียร
ธนันญาดา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มากและมีความรอบรู้
บุษยรัตน์ แปลว่า
แก้วสีขาว
ศิรคชรัตน์ แปลว่า
หัวของช้างแก้ว
นรัญญา แปลว่า
คนผู้มีความรู้
อิศรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
อิศวรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
ธัญวรัท แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งประเสริฐ
วนิษา แปลว่า
ฤดูฝน
ศิรินทร์ทิพย์ แปลว่า
พรของเทวดาผู้เป็นใหญ่ พรของพระอินทร์ เทวดาผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
ณัฐธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
สมพงค์ แปลว่า
[สมพงศ์]
สรรชัย แปลว่า
เลือกชัยชนะ
สรรไชย แปลว่า
เลือกสิ่งที่ดีกว่า
เพ็ญสุนีย์ แปลว่า
หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงาม
ธัมม์ธนัทร แปลว่า
[ธรรมธนัท]
พรรณทิวา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
ณณัฐ แปลว่า
ณัฐธิยา แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
ธรรมธนัท แปลว่า
ผู้ให้ธรรมะเป็นทรัพย์
นฤมาส แปลว่า
วิมลนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและบริสุทธิ์
ปภรณชา แปลว่า
มลฑา แปลว่า
[มณฑา]
ศรัณย์กร แปลว่า
บ่อเกิดของความเป็นที่พึ่ง
ธัญณรัญญ์ แปลว่า
เอกวินิต แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในการปกครอง ผู้เป็นที่หนึ่งในการฝึก
วรัตม์ภักดิ์ แปลว่า
ความจงรักภักดีอันประเสริฐยิ่ง
มุขสุดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นหัวหน้า
วรงค์พัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเศียรเกล้า
สุพจน แปลว่า
คำพูดที่ดี
ณัฐวุฒน์ แปลว่า
[ณัฐวุฒิ]
เบญจชฎา แปลว่า
ชฎาทั้ง ๕
เรณุภา แปลว่า
[เรณุกา]
อังคณิตา แปลว่า
วิลาศินี แปลว่า
[วิลาสินี]
วิลาพร แปลว่า
[วิฬาร์พร]
ศรชฎา แปลว่า
ศรและชฎา
อภิชฎา แปลว่า
ชฎาที่ใหญ่ยิ่ง
ปภัสรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากใจ
ศศิชฎา แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะของพระจันทร์
สุทธิ์รักษ์ แปลว่า
รักษาความบริสุทธิ์
ยศชฎา แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะที่สรรเสริญ
ศิริธีรนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นมงคล
ปัญจักร์ชฎา แปลว่า
ชฎาที่เป็นเครื่องหมุนเวียนของปัญญา
พนมยงค์ แปลว่า
นามสกุลของนายปรีดี ผู้เป็นรัฐบุรุษ
ศรัณยกร แปลว่า
บ่อเกิดของการเป็นที่พึ่ง
ทีฆายุฒ แปลว่า
[ทีฑายุ]
มติพร แปลว่า
ความเห็นอันประเสริฐ ความคิดเห็นอันประเสริฐ
ไอแดด แปลว่า
ความร้อนจากแสงแดดที่เข้ามาถึงในที่ร่ม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี