");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28901-29000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
มีนาคม แปลว่า
เดือนมีนาคม
อัมภิกา แปลว่า
[อัมพิกา]
วจน แปลว่า
คําพูด ถ้อยคํา
สุเพ็ญพร แปลว่า
ความประเสริฐที่เต็มเปี่ยม
ศักดิ์สยาม แปลว่า
อำนาจของประเทศไทย
ราเชล แปลว่า
[ราเชนทร์]
ภวพร แปลว่า
เกิดมาดี เกิดมาประเสริฐ
อาริย์ธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
สิคุณา แปลว่า
ทัณฑธร แปลว่า
ผู้ทรงอาชญา คือ ผู้ลงโทษ, พระราชา, พระยม, ผู้พิพากษา
ผึ้ง แปลว่า
ผึ้ง
ณัฐชาภา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิิดมาพร้อมแสงสว่าง
ณัฐชาดา แปลว่า
เกิดมาเหมือนนักปราชญ์
เสนอ แปลว่า
ยกขึ้น, เชิดชู, บอกให้รู้, ชี้แจง
ธัญญพักตร์ แปลว่า
รูปงาม
รัญชน์พล แปลว่า
ยินดีในกำลัง
ปิลันดา แปลว่า
[ปิลันธน์]
ณัฐชพล แปลว่า
[ณัชพล]
อรรัชญา แปลว่า
หญิงผู้รอบรู้ความเป็นพระราชา
รุ่งวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
ธัญทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดีทั้งสองครั้ง
ณัฐชยานันต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชนะมากยิ่ง
สุรียา แปลว่า
พระอาทิตย์
ณัฏฐ์พิชชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงความรู้
ณ์ฎฐ์ชยา แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐ์พิฌฌา แปลว่า
[ณัฏฐ์พิชชา]
วีระชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญ
ปาลพัชร์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาเพชร
วรินทิพย์ แปลว่า
[วรินทร์ทิพย์]
พนนท์ แปลว่า
[นพนนท์]
เพลินจิต แปลว่า
ปล่อยใจออกไปอย่างมีความสุข
พริมวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐยิ่ง
รุสนันท์ แปลว่า
อบพรรณิภา แปลว่า
ใช้ความร้อนเพื่อให้ผิวพรรณงาม
อัยยภัค แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
ธณิศร แปลว่า
[ธนิศร]
อรุณวดี แปลว่า
ชื่อพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก มีชื่อว่า อรุณวดีสูตร
ปัทม์ แปลว่า
ดอกบัว
ธนวิทย์ แปลว่า
มีความรู็เป็นทรัพย์
อัมพาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนมารดา
นัฐวัต แปลว่า
[ณัฐวัต]
นัฐวัตร แปลว่า
[ณัฐวัตร]
้เอนก แปลว่า
มาก หลาย
นพนนท์ แปลว่า
ความยินดี ๙ ประการ
วรรณรัต แปลว่า
ยินดีในผิวพรรณ
ณัฐวัต แปลว่า
ความประพฤติของนักปราชญ์
ธนิยาภรณ์ แปลว่า
ปรารถนาในทรัพย์และเครื่องประดับ
ธนกรณ แปลว่า
ผู้ฉลาดในเรื่องทรัพย์
อัฐภิญยา แปลว่า
[อัฐภิญญา]
อัปรียา แปลว่า
ระยํา จัญไร เลวทราม ตํ่าช้า ชั่วช้า ไม่เป็นมงคล ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ ควรใช้ [ปรียา]
พรินนิตา แปลว่า
[พริมนิตา]
ธันย์ภัทรา แปลว่า
เจ้าแห่งโชค
สายนที แปลว่า
สายน้ำ
อัฐปรียา แปลว่า
ความรักทั้ง ๘ ประการ
ธานิยาภรณ์ แปลว่า
[ธนิยาภรณ์]
สกาวฟ้า แปลว่า
ท้องฟ้าที่สะอาดหมดจด
นภัคสนันท์ แปลว่า
[นภัสนันท์]
รัฐศรัณย์ แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่พึ่ง
สุสารี แปลว่า
ผู้เดินไปดี, การเที่ยวไปที่ดี
เมก แปลว่า
[เมฆ]
สุระนันท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
อนัต แปลว่า
[อนัตตา]
น้ำทิป แปลว่า
[น้ำทิพย์]
อันชิการ์ แปลว่า
[อัญชิตา]
อัญญาณี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา หญิงที่รู้แล้ว
ศรวิชญ์ แปลว่า
มีความรู้อันแหลมคม
สุรพจน์ แปลว่า
คำพูดของเทวดา
อัยฟ้า แปลว่า
เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
เสนาะจิตร์ แปลว่า
ไพเราะและงดงาม
นันท์นรินทร์ แปลว่า
ความยินดีของผุ้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ประดิษฐผล แปลว่า
ประโยชน์ที่รับจากการสร้างขึ้นมา
วรรณานภา แปลว่า
ผิวงามดุจท้องฟ้า
น้อมจิตต์ แปลว่า
ผู้มีความคิดนอบน้อม
พีลดา แปลว่า
เครือเถาที่อ้วน
ดุลยากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความเที่ยงธรรม
ภาณุเดชา แปลว่า
มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
ดีจริง แปลว่า
ดีจริง
ธนะโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองในทรัพย์
ฐติภรณ์พรรณ แปลว่า
[ฐิติภรณ์พรรณ]
อเทสยา แปลว่า
[อาทิตยา]
บุญญา แปลว่า
บุญ ความดี
สุภาคินี แปลว่า
ผู้มีโชคดี
ฐิฏิ แปลว่า
[ฐิติ]
พรพิกุล แปลว่า
ดอกพิกุลที่ประเสริฐ
สุพรรณนิพา แปลว่า
[สุพรรณนิภา]
ณมลวรรณ์ แปลว่า
[ธมลวรรณ์]
ธมลวรรณ์ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
ณิชชนิกานต์ แปลว่า
บริสุทธิ์และเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ฐิติรัตม์ แปลว่า
[ฐิติรัตน์]
ณัฐชนนท์ แปลว่า
[ณัชนนท์]
ธีนารา แปลว่า
ปราชญ์แห่งน้ำ
สุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดี
ธนปณศร แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากการค้าขายศร
ณัฐชณีภัค แปลว่า
[ณัฐชนนีภัค]
ภัททิรา แปลว่า
[ภัทธิรา]
เมืองแมน แปลว่า
สวรรค์
ทัพพ์ภัทร แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ดลดา แปลว่า
[ดลยา]
เนาวรััตน์ แปลว่า
แก้ว ๙ ประการ
พริมนิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี