");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2801-2900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ลภัสรินทร์ แปลว่า
[ภัสรินทร์]
ไลลาภักดิ์ แปลว่า
มาภักดี
ลัทธิ แปลว่า
คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา
ลอออร แปลว่า
หญิงที่มีความงดงาม
ลักษมีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระลักษมี
ละมัย แปลว่า
[ละไม]
ลูกา แปลว่า
แสงสว่าง
ลดาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสาย, เครือเถา
ลำใย แปลว่า
[ลำไย]
ลำดวน แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ลักษณา แปลว่า
ลักษณะที่ดี
ลภัทร แปลว่า
[ลภัส]
ลักษณ์พร แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษิกา แปลว่า
หญิงผู้มีบุญวาสนา
ลดา แปลว่า
เครือเถา
ลาวัลย์ แปลว่า
[ลาวัณย์]
บุญลือ แปลว่า
มีบุญมาก
ละเอียด แปลว่า
ไม่หยาบ
ลักษณ์สุภางค์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
ลภัส แปลว่า
ลาภ
ลภัสลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีลาภ
ละออง แปลว่า
ลิขิต แปลว่า
เขียน, หนังสือ, จดหมาย
ลักษณ์ชยาภา แปลว่า
ลักษณะของแสงสว่างแห่งชัยชนะ
ลลิตา แปลว่า
สวย ,มีความงดงาม
ลลิลตา แปลว่า
ตางาม
ลลิลทิพย์ แปลว่า
ฟ้างาม, สวรรค์ที่งดงาม
เลอราษฎร์ แปลว่า
ประชาชนที่ดีเลิศ
ลภัสวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีโชคลาภ
ลภัสธยาน์ แปลว่า
ลาภที่มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคาย
เลอเกียรติ แปลว่า
มีเกียรติมาก
ลลิล แปลว่า
ความน่ารัก
ลลิลดา แปลว่า
หญิงผู้น่ารัก
ลัลล์ลลิล แปลว่า
เด็กหญิงผู้น่ารัก
ลลิลธร แปลว่า
ผู้ทรงความน่ารัก
ลักษมี แปลว่า
พระลักษมีเทวีผู้เป็นชายาของพระนารายณ์
ลังกา แปลว่า
ประเทศศรีลังกา
ลภัสกร แปลว่า
ผู้สร้างลาภผล
ลักษณวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นลักษณะที่ดี
ลัดดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสาย
ลภาภัทร แปลว่า
เจริญด้วยลาภ
ลลิลพรรณ แปลว่า
ผิวงาม
ลัลน์ลลิตา แปลว่า
สาวสวย
เลิศไพศาล แปลว่า
วิเศษมาก
ลิลล์ลดา แปลว่า
ลลนา แปลว่า
หญิงที่น่าเอ็นดู ผู้หญิง
ลำพูน แปลว่า
จังหวัดลำพูน
เลิศพิสิฐ แปลว่า
ประเสริฐอย่างยิ่ง
เลิศพิภัทร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ลัลนา แปลว่า
สาวสวย
ลลิตนารี แปลว่า
หญิงงาม
ลัดดาวัลย์ แปลว่า
ชื่อไม้เครือเถาชนิดหนึ่ง
เลิศรินิญฒ์ แปลว่า
ลัลทณี แปลว่า
ลัดสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ดีดนิ้ว
ลักขณา แปลว่า
มีลักษณะดี
ลัญจกร แปลว่า
เครื่องหมาย, ตรา
ลีลานุช แปลว่า
หญิงสาวที่มีท่าทางงดงาม
ลัดดาพร แปลว่า
สายอันประเสริฐ
เลิศวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญอย่างยิ่งยวด
ลัดดา แปลว่า
สาย
ลักษณ์นารา แปลว่า
เครื่องหมายที่มีรัศมีรุ่งเรือง
ลภัสฐนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีและมั่นคงในลาภ
ลักษณ์นาราข์ แปลว่า
ผู้มีรัศมีดี,ผู้มีรัศมีงาม
ลภัสสิริญ แปลว่า
ผู้มีความงามเป็นลาภ
ลลิตตา แปลว่า
ตาสวย
ลักษณ์ธีรา แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
ลิษา แปลว่า
ลมิดา แปลว่า
เลอสรร แปลว่า
เลือกสรรมาก
ลิลลณา แปลว่า
ลชิสา แปลว่า
ลัลณ์ลลิน แปลว่า
ลินจง แปลว่า
ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่ง
ลัลล์ณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐและมีความงดงามยิ่ง
ลาภิสรา แปลว่า
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโชคลาภ
ลักคณา แปลว่า
[ลัคนา]
ลลิลน์ แปลว่า
ลาภิณ แปลว่า
ผู้มีหนี้เป็นลาภ(เป็นเจ้าหนี้)
ลัลน์ณภัทร แปลว่า
หญิงงามผู้มีทรัพย์ความเจริญ
วสุวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญในสมบัติ
วรัท แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วัฒนา แปลว่า
เจริญก้าวหน้า
วิไลลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะงาม, ผิวงามดี
วรวุฒิ แปลว่า
มีความประเสริฐและความเจริญ
วีรภัทร แปลว่า
ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญแห่งผูักล้า
วีระ แปลว่า
กล้าหาญ
วีรดา แปลว่า
ความกล้าหาญ
วันชัย แปลว่า
วันแห่งชัยชนะ
วริศพันธ์ แปลว่า
ข้อผูกมัดอันประเสริฐและยิ่งใหญ่
วราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ประเสริฐ
วสุรัชต์ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
วิกร แปลว่า
พระอาทิตย์
วรชิต แปลว่า
มีชัยชนะอันประเสริฐ
วัฒนะ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
วารินทร์ แปลว่า
สายน้ำอันเป็นใหญ่
วรันญ์ธร แปลว่า
ผู้ทรงความเป็นเลิศ,ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ
วิจักษ์ แปลว่า
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม ความนิยม ความซาบซึ้ง
วรรณวรี แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐ, ผิวพรรณงามยิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี