");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28801-28900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัครนันต์ แปลว่า
[ภัครนันท์]
ศยานันท์ แปลว่า
ยินดีที่จะอยู่อาศัย
อภิเชต แปลว่า
[อภิเชษฐ์]
สุพนิต แปลว่า
น่ารักมาก
ดุษฎีศรณ์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งด้วยความยินดี
ปวัณรัตน์ แปลว่า
[ปวันรัตน์]
ธันย์รดี แปลว่า
ยินดีในโชค
กวินทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่ดีงาม
แพรวใจ แปลว่า
ใจที่แวววาว
ทัตตเวช แปลว่า
หมอที่เป็นผู้ให้
บัวเงิน แปลว่า
บัวเงิน
เยาว์ แปลว่า
อ่อนวัย รุ่นหนุ่ม รุ่นสาว
อังสุนีย์ แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความดีและอบอุ่น
อังค์สุนี แปลว่า
[อังสุนีย์]
นัยยพัฒน์ แปลว่า
พัสพงค์ แปลว่า
[พัสพงศ์]
คณาธิษณ์ แปลว่า
นร แปลว่า
คน
ปณยานุช แปลว่า
น้องสาวผู้ค้าขายสินค้า
เอี้ยง แปลว่า
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
นพสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จ ๙ ประการ
อินทร์ทอง แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทองคำ
ภาณิน แปลว่า
ผู้ที่พูดเก่ง นักพูด
ปภาพิชญ์สรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรืองดุจศร
ปภาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
สีวง แปลว่า
[ศรีวงศ์]
ปัณณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเสมอนักปราชญ์
ธรรมาพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
สุภักดี แปลว่า
มีความจงรักภักดี
อติชาต แปลว่า
เลิศกว่าเผ่าพงศ์
ปัณณรดา แปลว่า
ชอบหนังสือ หนังสือที่น่ายินดี
อาทิตยกาล แปลว่า
เวลากลางวัน
วิธวินท์ แปลว่า
ผู้้พบเจอสิ่งต่าง ๆ
ดารากร แปลว่า
ผู้สร้างดวงดาว
สนธิเดช แปลว่า
อำนาจแห่งการติดต่อ
ยาว แปลว่า
นาน, ยืด, ตรงกันข้ามกับ สั้น
อมลธีรา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
วิญโญ แปลว่า
[ภิญโญ]
รัตนจันทร์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระจันทร์
ธนะวุฒิ แปลว่า
รอบรู้เรื่องทรัพย์
อัอม แปลว่า
อบรอบ ตีวงโค้ง
ฐีรฉัตร แปลว่า
ร่มเย็นตลอดไป
สิขเรศวร์ แปลว่า
ภูเขา
โสภิตญดา แปลว่า
[โสภิตญาดา]
รัชยพัชร์ แปลว่า
[รัชพัชร์]
สุมลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่มัวหมอง [สุมนรัตน์]
สุริชัย แปลว่า
[สุรีย์ชัย]
นราสิฐ แปลว่า
[นราสิทธิ์]
สุนิลรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีสีดำ
นวนละออง แปลว่า
[นวลละออง]
พิมนภัทร์ แปลว่า
[พิมพ์ณภัทร]
ดิษญารัสย์ แปลว่า
[ดิษยารัสย์]
ณัณฑิชา แปลว่า
[นันทิชา]
วรัชญ์นนท์ แปลว่า
ยินดีกับความรู้อันประเสริฐ
วรัชนนท์ แปลว่า
[วรัชญ์นนท์]
ภีมษิตา แปลว่า
[ภูษิตา]
พงษ์มนัญ แปลว่า
ดวงใจของวงศ์สกุล
วัลลิกา แปลว่า
ผู้เป็นคนรัก, ผู้เป็นโปรดปราน
รัชติกาล แปลว่า
[รัตติกาล]
พิมพ์ณภัทร แปลว่า
แบบอย่างที่ดีงามด้วยความรู้
พิมณภัทร แปลว่า
แบบอย่างที่ดีงามด้วยความรู้
ปวีร์พรพิมล แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่งและมีความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
โสภิตญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่รูปงาม
รัชพัชร์ แปลว่า
เพชรของราชา
ปวีร์พร แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
สุรีย์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระอาทิตย์
สิขเรศ แปลว่า
ภูเขา
สุวดา แปลว่า
ธนัฐชพร แปลว่า
[ธนัชพร]
นราสิทธิ์ แปลว่า
คนผู้ผระสบความสำเร็จ
อารีย์ยา แปลว่า
[อารียา]
ระฐิติ แปลว่า
[รติ]
รติ แปลว่า
ความยินดี, ความชอบใจ ความรัก
ณัฐวลัย แปลว่า
กำไลของนักปราชญ์
ณัษฐา แปลว่า
[ณัฐฐา]
ดิษยารัสย์ แปลว่า
หนุ่มสาวที่เป็นมงคล
อนร แปลว่า
[อมร]
สายรุ้งทอง แปลว่า
สายรุ้งสีทอง
ธนัทร์ แปลว่า
[ธนัท]
วีรา แปลว่า
กล้าหาญ
วรนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
มานัด แปลว่า
มานัดหมาย
ลินิน แปลว่า
ผ้าทอด้วยใยป่านชนิดหนึ่งที่มาจากต้นแฟลกซ์
วีริน แปลว่า
[วีริน]
วีรินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
นิยาย แปลว่า
เรื่องที่เล่ากันมา
ณัฐมนต์ แปลว่า
คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
ประศมา แปลว่า
ฌาสซา แปลว่า
มินทรา แปลว่า
พรพรรณกัทรี แปลว่า
[พรพรรณกัทลี]
ปิยอร แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
พรพรรณกัทลี แปลว่า
ผิวพรรณอันประเสริฐดุจกล้วย
ทอ แปลว่า
พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมเป็นต้นให้ขัดกับเส้นยืนในเครื่องทอ
อชิรบดินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในด้านความเร็ว
สุภาทิพย์ แปลว่า
งามดั่งมาจากสวรรค์
พูนสวัสดิ์ แปลว่า
เจริญในความดี ความงาม และความรุ่งเรือง
พัท แปลว่า
[ภัท]
เพิ่ม แปลว่า
ทำให้มากขึ้น
เรไร แปลว่า
ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี