");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28701-28800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัณทิลา แปลว่า
[ภัณฑิลา]
วาลิกา แปลว่า
กรวด ทราย
สาวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เหมาะ
สุรีย์ชาติ แปลว่า
เกิดจากพระอาทิตย์
พสุธร แปลว่า
เทวดาผู้ค้ำจุน
วรัชชญา แปลว่า
[วรัชญา]
ธนัทชญา แปลว่า
เศรษฐีที่มีความรู้
ปุณ แปลว่า
[ปุณณ์]
พชรชัย แปลว่า
ชัยชนะดุจเพชร
ภคว แปลว่า
ผู้มีโชค, ผู้ทรงจำแนก
ดวงสมล แปลว่า
[ดวงกมล]
ฐณภร แปลว่า
[ณฐภร]
ฐณพร แปลว่า
[ณฐพร]
สุวรรณศรี แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
ธิติพา แปลว่า
ปัญญาที่นำพา
อคีราห์ แปลว่า
[อคิราห์]
ณภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ปรภพ แปลว่า
โลกหน้า
สุริชาติ แปลว่า
[สุรีย์ชาติ]
มณฑนา แปลว่า
ศิรฎา แปลว่า
[ศริดา]
ภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐ วิเศษ เลิศ
สกุลตรา แปลว่า
เครื่องหมายของตระกูล
ศุภิสสรา แปลว่า
[ศุภิสรา]
ณิชพัณณ์ แปลว่า
[ณิชพรรณ]
ปฐมวงศ์ แปลว่า
ผู้ก่อตั้งวงศ์สกุล
ธีธ์ธรรม แปลว่า
[ธีร์ธรรม]
พีีระวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
นุจิรา แปลว่า
[รุจิรา]
ธีร์ธรรม แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์ ปัญญาของนักปราชญ์
ณิชพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
อินธุอร แปลว่า
[อินทุอร]
วิชุตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งสายฟ้า
วรัชญา แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสิรฐ
นัฐวีณ์ แปลว่า
[ณัฐวีณ์]
ทิตวัตร แปลว่า
รุ่งเรืองในหน้าที่
ทะเล แปลว่า
ห้วงนํ้าเค็มที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร
พิเชษ แปลว่า
[พิเชษฐ์]
อหิงสกะ แปลว่า
ผู้ไม่เบียดเบียนใคร พระองคุลีมาลพุทธสาวกของพระพุทธเจ้า
ณชิต แปลว่า
ที่ชนะแล้ว
วาราดา แปลว่า
[วรดา]
ปุณตรา แปลว่า
[ปุณยตรา]
มนัญชญา แปลว่า
ความรู้ของผู้รู้ใจ
พิชนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้ ความรู้ที่น่ายินดี
พณัฐพรรณ แปลว่า
[พนัสพรรณ]
ภัคมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยโชค
นหทัย แปลว่า
[ณหทัย]
ปุณยตรา แปลว่า
เครื่องหมายของความดี
พนัสพรรณ แปลว่า
ผิวป่า
ภัครมัย แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
นนท์ภูมินธ์ แปลว่า
[นนทภูมินทร์]
อินธิรา แปลว่า
[อินทิรา]
วิชิตชัย แปลว่า
ชัยชนะ
รวีอภิวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
พันธุ์ศักดิ์์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีอำนาจ
ปารนีย์ แปลว่า
[ปารณีย์]
นนทภูมินทร์ แปลว่า
ความยินดีของพระเจ้าแผ่นดิน
พรอุมา แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอุมาเทวี
วิชญาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
ทิตวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
อนัทธาเซียร์ แปลว่า
วรรเพ็ญ แปลว่า
[วันเพ็ญ]
อัครเดชานัย แปลว่า
มีอำนาจและสำคัญยิ่ง
กุสาวดี แปลว่า
พระราชมารดาของสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจ้าเสือ),ชื่อเมืองกุสินารา
เทพเยาวลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะสวยงามเหมือนเทวดา
ณัฐชมกร แปลว่า
[ณัฐชยกร]
ประคัลภ์ แปลว่า
ความกล้า, ความสามารถ, ความคะนอง
อริยาพร แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
พิมพ์พิสา แปลว่า
[พิมพ์พิศา]
พริภา แปลว่า
[พรวิภา]
อธิกัญภัทติ์ แปลว่า
[อธิกัญญภัทร]
นภาทิพย์ แปลว่า
ฟ้าของเทวดา
เอกศิษฐ์ แปลว่า
[เอกวิศิษฐ์]
ดนิดา แปลว่า
[ชนิดา]
ณคร แปลว่า
[นคร]
สมาฐิณี แปลว่า
รุจิรเนตร แปลว่า
[ตางาม]
นันท์ณภัทร แปลว่า
ผู้ยินดีในความความรู้อันประเสริฐ, ผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐและน่ายินดี
เอกวิศิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความประเสริฐ
นันท์ณภัช แปลว่า
[นันท์ณภัทร]
อาลุนนา แปลว่า
ณัฐชยกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กระทำชัยชนะ
อธิกัญญภัทร แปลว่า
หญิ่งผู้เป็นหัวหน้าและประเสริฐ
นิธิวิทย์ แปลว่า
มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
อิ่ม แปลว่า
เต็มแล้ว พอแล้ว หายหิว หายอยาก เบิกบาน แช่มชื่น
พรหมนารท แปลว่า
พระพรหม
วรนิษ แปลว่า
[วรนิษฐ์]
ธาวิณี แปลว่า
[ธาวินี]
เอกวุฒิ แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในความรอบรู้
มานัญชยา แปลว่า
[มนัญชยา]
ปรัษฐานุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นหัวหน้าที่ดีที่สุด
ศญานันท์ แปลว่า
[ศยานันท์]
มานีซะห์ แปลว่า
พันทิพา แปลว่า
พันวัน
เลิศชาย แปลว่า
ยอดชาย
ปภัสสิริ แปลว่า
งามบริสุทธิ์
ปชากฤช แปลว่า
กริชของหมู่ชน
สุทิพย์ แปลว่า
ของเทวดา
ศรากร แปลว่า
ผู้สร้างศร
ภัครนันท์ แปลว่า
ยินดีในแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี