");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28601-28700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมพ์พญา แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นแบบอย่าง
สวัลย์ญา แปลว่า
[สวรรยา]
สุวีณา แปลว่า
พิณที่ดี, พิณที่มีความไพเราะ
อภิชญานันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้ที่ยิ่งใหญ่
อรุชาสิริ แปลว่า
งดงามและและไม่มีโรค
เทวศุภญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐของเทวดา
นุรักษ์ แปลว่า
[อนุรักษ์]
ธีรนภัส แปลว่า
นักปราชญ์สวรรค์
ณัฏฐิภากรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กระทำแสงสว่าง
วิชัยศิลป์ แปลว่า
ผู้มีชนะในด้านศิลปะ
อนันต์สิทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จไม่สิ้นสุด
วัฒนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
นิชากร แปลว่า
ต้นเหตุของตัวตน
ธนภัสสรษ์ แปลว่า
[ธนภัสสร]
ศรัณญพร แปลว่า
[ศรัณยพร]
พชรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่ประดุจเพชร
สุทธิสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันบริสุทธิ์
อภิเบศ แปลว่า
อารฎา แปลว่า
[อารดา]
สาลินีย์ แปลว่า
[สาลินี]
นพร แปลว่า
[นพพร]
ละมัยพร แปลว่า
[ละไมพร]
สหรัชต์ แปลว่า
มีเงินมาก
ธนภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์
อาณาภา แปลว่า
อำนาจของแสง แสงที่มีอำนาจ
วณิชยา แปลว่า
การค้าขาย
ละไมพร แปลว่า
ความน่ารักน่าเอ็นดีอันประเสริฐ
ธัญญะรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งโชค
วาริษา แปลว่า
[วาริศา]
เรือง แปลว่า
มีแสงน้อย ๆ แตกฉาน โด่งดัง
เพริศพริ้ง แปลว่า
งามเฉิดฉาย
ศุภลัคณ์ แปลว่า
[ศุภลักษณ์]
สุธาวรรณ แปลว่า
ผิวขาว
เวพิสิฐ แปลว่า
สุธิรักษ์ แปลว่า
[สุทธิรักษ์]
นิติธารณ์ แปลว่า
ดำรงไว้ซึ่งกฎหมาย
อนิรุธ แปลว่า
[อนิรุทธ์]
เทพศรันยู แปลว่า
[เทพศรัณยู]
สนธินี แปลว่า
เทพศรัณยู แปลว่า
เทวดาผู้ปกป้อง
ภาณี แปลว่า
ผู้สวด ผู้กล่าว ผู้บอก คนช่างพูด
ยอดธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นเลิศ
ปกรณ์ศักดิ์ แปลว่า
หนังสือที่ทรงอำนาจ
วีระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
ณัฐกัญญา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
รดาลักษมี แปลว่า
ผู้ยินดีแล้วในความเจริญ
เอกวรี แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในความเจริญ
สณธะยา แปลว่า
[สนธยา]
อจลวิทย์ แปลว่า
ไม่หวั่นไหวในความรู้
ศณฑะญา แปลว่า
[สนธยา]
วิโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
วิโชต แปลว่า
[วิโชติ]
อานันทยา แปลว่า
ยินดีในยา
อานันทญา แปลว่า
ยินดีในความรู้
ทวัช แปลว่า
[ธวัช]
ปิยชาดา แปลว่า
เกิดมาเป็นที่รัก
ฐิรนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งอันยั่งยืน
ประมุข แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนา
ศิวะดล แปลว่า
พระอิศวรผู้บันดาล
สุวภี แปลว่า
ธรรมนิตย์ แปลว่า
ผู้เที่ยงธรรม
พัฒธาวินท์ แปลว่า
ผู้ได้รับการรักษาไว้ซึ่งความเจริญ
มันตา แปลว่า
ความรู้ ปัญญา
ปาตี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ธนัทเกศ แปลว่า
ผมผู้มีทรัพย์
พิชาย แปลว่า
ชายพิเศษ
ชอน แปลว่า
[ชร]
ณสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ตั้งมั่น
ชร แปลว่า
ลวดลาย ลายประกอบริม ระบาย
นพปฎล แปลว่า
ฉัตรเก้าชั้น,เศวตฉัตร
ดุจนภา แปลว่า
เหมือนฟ้า
ธัญนภา แปลว่า
ฟ้าที่รุ่งเรือง
ธาฤทธิ์ แปลว่า
[ธาริต]
เหลียว แปลว่า
ผินไปทางขวาหรือทางซ้ายอย่างเอี้ยวคอ
เฟิร์ส แปลว่า
ครั้งแรก(ภาษาอังกฤษ)
วิไลวัน แปลว่า
[วิไลวรรณ]
นพนัทธิ์ แปลว่า
[นพนัทธ์]
ระพีภัทร แปลว่า
พระอาทิตย์ที่ประเสริฐ
วริทร แปลว่า
[วรินทร]
วิชช์ แปลว่า
ความรู้แจ้ง
สายขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญ
นิรันชัย แปลว่า
[นิรันดร์ชัย]
พัชนิดา แปลว่า
[พัชริดา]
ศศิกุล แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
วนิชญาภรณ์ แปลว่า
พ่อค้าผู้มีความรู้ดุจเครื่องประดับ
ธาวิต แปลว่า
บริสุทธิ์
บัวเก่ง แปลว่า
นพนัทธ์ แปลว่า
ความผูกพัน ๙ ประการ
ฐณัฏภรณ์ แปลว่า
[ณัฏฐภรณ์]
ระบบสุริยา แปลว่า
ระบบดวงอาทิตย์
ศักดิ์รพี แปลว่า
อำนาจพระอาทิตย์
ปุญวี แปลว่า
[ปุญวีร์]
ปุญวีร์ แปลว่า
ความดีและความกล้าหาญ
ณุตรา แปลว่า
[ณุตตรา]
ณุตตรา แปลว่า
เป็นเยี่ยมกว่าในทางความรู้
นิรันดร์ชัย แปลว่า
ชัยชนะตลอดกาล
ณัฏฐภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ธาวิตา แปลว่า
บริสุทธิ์ ว่องไว
นัส แปลว่า
[ณัฐ]
พิชชมณศ์ แปลว่า
[พิชามญชุ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี