");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28401-28500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อครินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ยิ่ง
ปานิศา แปลว่า
[ปาณิศา]
ศิริรัชนี แปลว่า
กลางคืนอันงดงาม
สุธดา แปลว่า
[สุธิดา]
สาโร แปลว่า
โศภิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความงาม
พรม แปลว่า
เสื่อ,อาสนะ,เครื่องปูลาด,ประ,โปรย
ณรงค์ฤทธ์ แปลว่า
การรบด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์
วิษาณัช แปลว่า
นางฟ้า แปลว่า
หญิงบนสวรรค์
พร้อมภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่ครบครัน
ยืนยงค์ แปลว่า
[ยืนยง]
พโยมจันทร์ แปลว่า
[โพยมจันทร์]
ณัทวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยการให้ความรู้
ณัทพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยการให้ความรู้
ณทวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยการให้ความรู้
เพ็ญมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่บริบูรณ์
สิวะนัต แปลว่า
นาราชา แปลว่า
การเกิดของน้ำ
รจน์จริญ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีความรู้เรื่องการเดินทาง
บุญญารักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
มลิ แปลว่า
[มะลิ]
รจน์จรินทร์ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้เป็นใหญ่ในการเดินทาง
บษกร แปลว่า
[บุษกร]
ปราริชาติ แปลว่า
[ปาริชาติ]
บศกร แปลว่า
[บุษกร]
วรฉัตร แปลว่า
ร่มอันประเสริฐ
สุทธาธินี แปลว่า
[สุทธาสินี]
อัฐมา แปลว่า
ที่ ๘
สนธะยา แปลว่า
[สนธยา]
สนธายา แปลว่า
[สนธยา]
วิญชะ แปลว่า
[วิชญะ]
ธีรติ แปลว่า
ยินดีในความรู้
สุพิชญาพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ดำรงชัย แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
รื่นฤดี แปลว่า
ชื่นใจ สบายใจ
พรรษธร แปลว่า
เมฆ
ลักขณ์พรรษธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งฝนอันมีลักษณะดี, เมฆลักษณะดี
พสกนกพัฒน์ แปลว่า
เจริญในอำนาจแห่งทอง
ธีรตี แปลว่า
ยินดีในความรู้
ณชัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่มีชัยชนะ
ศุภรางคณา แปลว่า
[ศุภรางค์คณา]
ศุภรางค์คณา แปลว่า
คณะของพระอินทร์
ปณชัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ชนะในการค้าขาย
สาฬดา แปลว่า
นริสรากรณ์ แปลว่า
การกระทำของผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
สิธยะ แปลว่า
ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ มี ๕ ดวง
นริสราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
พัสชนันท์ แปลว่า
[พัสนันท์]
วิลินพร แปลว่า
วัชรวินทร์ แปลว่า
[วัชรวินท์]
ภรณ์ปนันท์ แปลว่า
อดิวิชญ์ แปลว่า
มีความรู้ยิ่ง
ณัฐศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
รพิสา แปลว่า
[รพิชา]
ศักดิชัย แปลว่า
อำนาจแห่งชัยชนะ
วัชรวีย์ แปลว่า
[วัชรวีร์]
ณัฎฐ์พัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจเพชร
รพีภรรณ แปลว่า
[รพีพรรณ]
รพีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดุจพระอาทิตย์
บุษญารัตน์ แปลว่า
[บุษยารัตน์]
ธัญณภัทร แปลว่า
รุ่งเรืองและดีงามด้วยความรู้
ณัฎฐ์วัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นันท์กนก แปลว่า
ยินดีในทองคำ ชอบทองคำ
วิสุทธิญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
วชิรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจดั่งเพชร
ลีดา แปลว่า
[สีดา]
แพรทิพยภัทร แปลว่า
ผ้าแพรที่มีความงามดุจมาจากสวรรค์
ขาว แปลว่า
สีขาว
กราน แปลว่า
ห้าม,หมอบ, ก้ม, กราบ, ไฟ
ณัฐฉรียา แปลว่า
[อัจฉริยา]
ทองอิน แปลว่า
พัชรพงค์ แปลว่า
[พัชรพงศ์]
วลาสิณี แปลว่า
[วิลาสินี]
วิภาจรี แปลว่า
รัศมีของดาบ รัศมีของหอก
วิพาจรี แปลว่า
[วิภาจรี]
ศิวพลอย แปลว่า
พลอยของพระอิศวร
วรรษมณฑ์ แปลว่า
ประดับด้วยฝน
มานะศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความเพียร
มณีชัย แปลว่า
ดวงแก้วแห่งชัยชนะ
นิยดา แปลว่า
มั่นคง
พณภวัษย์ แปลว่า
รวิวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
ณิชาทร แปลว่า
[ณิชาธร]
พรพุทธ แปลว่า
ผู้ตื่นแล้วที่ประเสริฐ
พัชรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของเพชร
ดรุณวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอ่อนเยาว์
พัสนันท์ แปลว่า
ฝนที่น่ายินดี
รพิชา แปลว่า
เกิดจากพระอาทิตย์
ณิชาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ทริสา แปลว่า
[ธริศา]
มิกะ แปลว่า
กลิ่นหอม(ภาษาญี่ปุ่น)
ธริศา แปลว่า
เจ้าแห่งการทรงไว้, เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษา
นภษรา แปลว่า
[นภัสรา]
นภัสรา แปลว่า
แสงบนท้องฟ้า
พิมดารา แปลว่า
เหมือนดาว มีดาวเป็นแบบ
ณุภัทรณีย์ แปลว่า
ฐากรวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันเป็นที่เคารพ
มาริดา แปลว่า
[มานิดา]
มาลิสา แปลว่า
เจ้าแห่งดอกไม้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี