");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28301-28400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พักตร์ทิพย์ แปลว่า
หน้าของเทวดา
ลักษณ์คณา แปลว่า
ลักษณะของหมู่คณะ
อนุพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญในภายหลัง
ณชล แปลว่า
ที่น้ำ
ธิฎิ แปลว่า
[ทิฐิ]
ณัฏฐวัตร แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
วรฤทธ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันประเสริฐ
อัชรีพร แปลว่า
[อัญชลี]
วรฤทธิ แปลว่า
ผู้มีอำนาจวิเศษอันประเสริฐ
อัญชุลีพร แปลว่า
การไหว้อันประเสริฐ
ฑิพย์ แปลว่า
[ทิพย์]
ธีรานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
อัครพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
เบญสิริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ฉลาดและสวยงาม
พิช แปลว่า
ความรู้
ปภัสวรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่และบริสุทธิ์ในสิ่งประเสริฐ
สิริณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อุณิษา แปลว่า
[อุษณิษา]
สุขสม แปลว่า
มีความสุข
ปัญญรัตน์ แปลว่า
ปัญญาเปรียบได้กับดวงแก้ว
พิสุทธ์ แปลว่า
[พิสุทธิ์]
มนัสนันท์ฤาชา แปลว่า
[มนัสนันท์ฤชา]
ธนากานต์ แปลว่า
ทรัพย์อันเป็นที่รัก รักในทรัพบ์
ดาวพฤนท์ แปลว่า
หมู่ดาว
ธีรกุล แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
นิสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ไม่ประสบความสำเร็จ->[นิสิต]
เนตรา แปลว่า
ตา
มัณฑนากร แปลว่า
ผู้มีอาชีพตกแต่งภายใน
นภัสณันท์ แปลว่า
[นภัสนันท์]
นวธันย์ แปลว่า
โชค ๙ ประการ
ปิยา แปลว่า
ที่รัก
ธนันพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายเศรษฐี
นรีนันท์ แปลว่า
หญิงผู้มีความยินดี
มะยุรา แปลว่า
[มยุรา]
มิลันดา แปลว่า
มนัสนันท์ฤชา แปลว่า
มีใจสุขสำราญในค่าธรรมเนียม
ยศวริศว์ แปลว่า
[ยศวริศ]
เกริก แปลว่า
กึกก้อง ดังสนั่น เลื่องลือ ยิ่ง
ธนายุติ แปลว่า
ทรัพย์ที่ถูกต้อง
ยศวัฒน์ แปลว่า
ก้าวหน้า
ยศวัธน์ แปลว่า
เจริญในเกียรติ เจริญในความดี
ยศวริชญ์ แปลว่า
[ยศวริทธิ์]
อิง แปลว่า
พิง
ยศวริทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จในเกียรติอันประเสริฐ
ปพิชรญา แปลว่า
ธนินวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ธนินวัธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ธนินวัชร์ แปลว่า
มีเพชรเป็นทรัพย์
ธนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
สิต แปลว่า
ขาว สะอาด ยิ้มแย้ม
วรริชญ์ แปลว่า
[วรฤทธิ์]
วรริชท์ แปลว่า
[วรวิทย์]
ยศวัชร์ แปลว่า
เกียรติของเพชร
ยศวริทธ์ แปลว่า
[ยศวริทธิ์]
ยศวริช แปลว่า
เกียรติของน้ำ
ยศวฤทธิ์ แปลว่า
[ยศวริทธิ์]
วริศว์ แปลว่า
[วริศร์]
ประดิพันธ์ แปลว่า
มีความผูกพัน
สังวร แปลว่า
ความระวัง, ความเหนี่ยวรั้ง, ความป้องกัน ความสำรวม
รุจีชล แปลว่า
น้ำที่งดงาม
นรพงศ์พันธ์ แปลว่า
คนที่ผูกพันกับเชื้อสาย
วัธนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญ
เรืองธนา แปลว่า
รุ่งเรืองในทรัพย์
นวลจันทร แปลว่า
พระจันทร์สีขาวสะอาด
รินนารา แปลว่า
น้ำที่ไหลเรื่อยๆ
วัชรวินท์ แปลว่า
ได้เพชร
ธัญมาศ แปลว่า
ทองคำที่รุ่งเรือง
อรรครวินทร์ แปลว่า
[อรรครวินท์]
วัชรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของเพชร อำนาจของสายฟ้า
เรืองวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
อรรครวินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่
เดชธนา แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์
ธนินโชติ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์อันรุ่งเรือง
ธนินทร์โชติ แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรืองในทรัพย์
ธนินท์โชติ แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรืองในทรัพย์
ธนาโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองในทรัพย์
วรเวธน์ แปลว่า
[วรเวช]
เวธนินท์ แปลว่า
พัฐนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสามารถ
อัครวินท์ แปลว่า
ผู้ประสบความเป็นใหญ่
วรเวช แปลว่า
หมอผู้ประเสริฐ
มนัชญา แปลว่า
[มนัญชยา]
เรืองศักดิ์ แปลว่า
รุ่งเรืองในอำนาจ
ธนายุต แปลว่า
ประกอบด้วยทรัพย์
วรินณ์ธร แปลว่า
[วรินทร]
มาหยาลักษมี แปลว่า
พระลักษมีเทพธิดาแห่งท้องทะเล
นันทชา แปลว่า
ยินดีในการเกิด
ชวนะ แปลว่า
ไปอย่างเร็ว เป็นกุศลจิต
อาย แปลว่า
กลิ่น
ปณัฐดา แปลว่า
[ปนัดดา]
สุนาท แปลว่า
ผู้บรรลือ
แสงกล้า แปลว่า
แสงจ้า สว่างจ้า
ภัทชริดา แปลว่า
[ภัทชลิดา]
ภัทชลิดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐแล้ว
แว่น แปลว่า
แว่นตา
ธีระโชติ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ยศยา แปลว่า
มีเกียรติ,มีชื่อเสียง
ธีรนัย แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสำคัญ วิธีของนักปราชญ์
นิฐินี แปลว่า
[ณฐินี]
โพยมจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี