");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28201-28300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภานุศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์
ณัชค์สมิน แปลว่า
นนท์ธนภร แปลว่า
ยินดีในการค้ำจุนทรัพย์
สุดาวรรณ์ แปลว่า
ลูกสาวผู้มีผิวงาม
สุวิมา แปลว่า
[สุวิมล]
ศันษณีย์ แปลว่า
[ศันสนีย์]
ณรัฎฐ์ แปลว่า
ที่เมือง
โสนยา แปลว่า
ยาจากต้นโสน
อุดมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันสมบูรณ์
โสรัจจะ แปลว่า
ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม ความประณีต ความเรียบร้อย รวมถึงความไม่หรูหรา
พงศ์พฤทธิ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มั่งคั่ง
อริญชยา แปลว่า
ชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรู
ดอกส้ม แปลว่า
ดอกของส้ม
ณภัทรมณฑ์ แปลว่า
ความดีงามด้วยความรู้เปรียบดั่งเครื่องประดับ
ปริตรา แปลว่า
คุ้มครอง ป้องกัน
ณพบดี แปลว่า
[นพบดี]
บุญญาธิการ์ แปลว่า
บุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่ง
พัชลีกรณ์ แปลว่า
[พัชรีกรณ์]
พิชานันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
อาชา แปลว่า
ม้า
ดิฐลดา แปลว่า
ท่าและสายน้ำ
ธาราดา แปลว่า
น้ำมาก
ณรินทร์ แปลว่า
[นรินทร์]
พวิรดา แปลว่า
[วิรดา]
นพบดี แปลว่า
ผู้บังคับบัญชาทั้ง ๙
พัชรีกรณ์ แปลว่า
กระทำต่อเพชร
พัสนีย์ แปลว่า
[พัชนี]
พรรณลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผิวพรรณดี
ณัฐภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
บุริม แปลว่า
ก่อน ทิศตะวันออก
ธัญญวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
ธารณ์สิริ แปลว่า
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมงคล
ธารณ์ แปลว่า
การดำรงอยู่ การทรงอยู่ การค้ำจุนไว้
อมฤต แปลว่า
เทวดา, ผู้ไม่ตาย
เภทาย แปลว่า
[เพทาย]
อัมฤทธิ์ แปลว่า
[อมฤต]
อรพงศ์ แปลว่า
หญิงผู้มีเชื้อสาย
สรยุธ แปลว่า
มีศรเป็นอาวุธ
อร่ามศรี แปลว่า
งามมาก
ยุวลี แปลว่า
เอกธนาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นหนึ่งในเรื่องทรัพย์
นุชนิลิณษ์ แปลว่า
พัทนินทร์ แปลว่า
วชุญา แปลว่า
[วิชชุญา]
พิมพ์ชุอร แปลว่า
วันชนะชัย แปลว่า
วันแห่งชัยชนะ
โลกวิทู แปลว่า
รู้แจ้งโลก
สาทินี แปลว่า
[สาธินี]
พรนาดี แปลว่า
ความปราถนาเพื่อให้นามีผลผลิตสูง
ศศกานต์ แปลว่า
[ศศิกานต์]
ธวุฒิ แปลว่า
เธอผู้มีความรู้
อนพัทธ์ แปลว่า
ไม่มีความผูกพันธ์
นันท์ผกา แปลว่า
ยินดีในดอกไม้
สาธินี แปลว่า
ให้สำเร็จ
ประศาสน์ แปลว่า
การแนะนํา การสั่งสอน
ธิดารัตน แปลว่า
ลูกสาวผู้มีค่า
รัชบารมี แปลว่า
บารมีของพระราชา
สิริกิจการ แปลว่า
งานอันเป็นมงคล
วิชชุญา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
แสนสิริ แปลว่า
สวยงามมาก เป็นมงคลมาก
วรสิริ แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
ทิฐิ แปลว่า
ความเห็น
รัชอาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระราชา
นันภกา แปลว่า
[นันท์ผกา]
เรืองอุไร แปลว่า
ทองคำอันเปล่งปลั่ง
ไพเราะ แปลว่า
เพราะ เสนาะ น่าฟัง
อนิรุตน์ แปลว่า
[อนิรุทธ์]
วนัส แปลว่า
ป่า
ปภัสนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรุ่งเรือง ยินดีในความบริสุทธิ์
ปีย์รดา แปลว่า
เป็นที่รักและยินดี
ปุญญพัตน์ แปลว่า
[ปุญญพัฒน์]
ปุณณพิชญ์ แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์
วัต แปลว่า
ความประพฤติ ข้อปฏิบัติ
อรศิริ แปลว่า
หญิงงาม
สุพิณฎา แปลว่า
เทวิน แปลว่า
ผู้เล่นลูกบาศก์, นักเลงการพนันต่างๆ
ภูเบศร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่
ปภัชฏ์ษนัญฑ์ แปลว่า
[ปภัสนันท์]
ภูมิณรงค์ แปลว่า
การรบบนพื้นดิน
ภูพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งภูเขา
นิรุทธิ์ แปลว่า
[นิรุทธ์]
พฤธ แปลว่า
เข็มแข็ง,เพิ่มพูน
พรนวพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันประเสริฐ ๙ ประการ
ธีปกร แปลว่า
[ธีร์ปกรณ์]
สิริพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
เอกภณ แปลว่า
คำพูดที่เป็นหนึ่ง
พรรวินทร์ แปลว่า
[พรรวินท์]
วรินท์ศยา แปลว่า
อยู่อย่างเป็นใหญ่อันประเสริฐ
อวัศยา แปลว่า
หมอก
เพ็ญทิพา แปลว่า
เต็มวัน
พฤธา แปลว่า
ยินดี
ปุริมปัฎฐ์ แปลว่า
[ปุริมปัฎ]
ปุริมปัฎ แปลว่า
ชายผ้า
ปวรุฒม์ แปลว่า
[ปวรุตม์]
ปภัทวรินทร์ แปลว่า
[ปภัสวรินทร์]
เลื่่อน แปลว่า
เคลื่อนหรือย้ายจากที่เดิมโดยลักษณะอาการต่าง
เอกชาติ แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในประเทศ เป็นที่หนึ่งในการเกิด
ฐีรวัฒน์ แปลว่า
[ธีรวัฒน์]
ปลื้มจิตต์ แปลว่า
ปลื้มใจ
ธาราภรณ์ แปลว่า
สายน้ำที่เป็นดั่งเครื่องประดับ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี