");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28101-28200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัททะ แปลว่า
ประเสริฐ เจริญ
ปุฐญิสา แปลว่า
[บุญญิสา]
ภมรกฤช แปลว่า
แมลงและกริช
สุมิตรชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ดีของเพื่อน
ปุณญาภา แปลว่า
[ปุญญาภา]
วรรณพา แปลว่า
[วรรณภา]
เสริมพล แปลว่า
เพิ่มกำลัง
ธณภัสสร์ แปลว่า
[ธนภัสสร์]
ณฐนนท แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
อมินตรา แปลว่า
ไม่ใช่ต้นกระถิน
วัลภารินทร์ แปลว่า
[วัลลภาวรินทร์]
ปริตา แปลว่า
รุ่งภพ แปลว่า
แสงสว่างยามเช้าของแผ่นดิน
เอวาริณณ แปลว่า
เอวาริณทร์ แปลว่า
ภคยา แปลว่า
ปายขวัญ แปลว่า
ทัยณภัทร แปลว่า
ภัคลยา แปลว่า
รงค์ แปลว่า
สี
ภูชิสร์ แปลว่า
พีรทัต แปลว่า
ให้ความเพียรแล้ว
ไอย์อร แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
ปริตต์ แปลว่า
[ปริตร]
ธัญณัฐจ์ แปลว่า
[ธัญณัฐ]
ศินีนาฎ แปลว่า
[สินีนาถ]
ปิติกร แปลว่า
บ่อเกิดของความยินดี
ปลายศิลป์ แปลว่า
ที่สุดของศิลปะ ปลายศร
ณัฐธนภัคร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแสงสว่างแห่งทรัพย์
เสรา แปลว่า
[เสลา]
อรชรัสม์ แปลว่า
พริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ, ผู้เป็นใหญ่ในความดี
นรวีร์ แปลว่า
คนผู้กล้าหาญ
ธัญญ์ศิรดา แปลว่า
เป็นยอดแห่งความประเสริฐ ความประเสริฐอันเป็นเลิศ
สนฤดี แปลว่า
สนใจ
ฐมิดา แปลว่า
[รมิดา]
ฌานคุณาพจน์ แปลว่า
ความรู้แห่งถ้อยคำที่มีประโยชน์
เศรษฐ์วิกร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ
อรวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายของหญิงงาม
สุพัสตา แปลว่า
[สุพัตรา]
ธนัญญ์สิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จความรู้เรื่องทรัพย์
ศรีสุรรณ แปลว่า
งามดั่งทอง
สุนันดร แปลว่า
[วนันดร]
อนิตสา แปลว่า
ดวงอุไท แปลว่า
[ดวงอุทัย]
เสกศิลป์ แปลว่า
งานศิลปะที่งดงามดุจเนรมิต
ธรรมวัฒน์ แปลว่า
เจริญในธรรม
นรเดช แปลว่า
คนผู้มีิอำนาจ
สุดถณอม แปลว่า
[สุดถนอม]
นรินทร์กานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของผู้เป็นใหญ่ของมวลชน
พรรนภา แปลว่า
[พรรณนภา]
อริยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันเจริญ
สุดถนอม แปลว่า
ประคับประคองเป็นอย่างดี
ณัชวิมล แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้อันบริสุทธิ์
ทรงสุดา แปลว่า
ดำรงความเป็นหญิงสาว
พุฒิพัฒณ์ แปลว่า
[พุฒิพัฒน์]
ธชายุธ แปลว่า
อชิร แปลว่า
สนามรบ, ที่ว่าง, ลาน. ว. คล่อง, ว่องไว, ตัวเบา
เธียรวิทย์ แปลว่า
นักปราชญฺผู้รอบรู้ในสรรพวิชา
บุญธนิษฐา แปลว่า
ความดีของนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
นนทวรรธนะ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
บุญญาริกา แปลว่า
[บุญญาธิการ์]
สุจิต แปลว่า
ใจดี
ปรัชณียา แปลว่า
นนธนภร แปลว่า
[นนท์ธนภร]
บุญฑาพร แปลว่า
[บุญพร]
ณัฐกฤษฏ์ แปลว่า
[ณัฐกฤษฎิ์]
บุญฑญาภา แปลว่า
[บุญญาดา]
บุญญะริกา แปลว่า
[ปุณฑริก]
่ีนนท์ แปลว่า
ยินดี ชอบใจ
บุญฑริษา แปลว่า
[ปุณฑริก]
สิริพิมล แปลว่า
งดงามและบริสุทธิ์
วนันดร แปลว่า
ระหว่างป่า
ดวงอุทัย แปลว่า
ดวงอาทิตย์ยามเช้า
ภคธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธนภัทร์ แปลว่า
ทรัพย์อันประเสริฐ
อัญชนาสิริ แปลว่า
หญิงที่งดงาม หญิงที่ประเสริฐ
โภคา แปลว่า
ทรัพย์สมบัติต่างๆ เช่น ที่ดิน เรือกสวน ไร่นา ที่บ้าน เหมือง
ภีรวิช แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ช้าง แปลว่า
ช้าง
ธัญณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ืทิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองครั้ง
พิมพ์พิรา แปลว่า
[พิมพ์พิลาไลย]
โพยภาร แปลว่า
บัญชีที่หนัก
ณิรัชกร แปลว่า
[รัชกร]
พิมพ์ลภัสร์ แปลว่า
[พิมพ์ลภัส]
พิมพ์ณภัสร์ แปลว่า
[พิมพ์นภัสร]
ปริตร แปลว่า
คุ้มครอง ป้องกัน
เสลา แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำเครื่องเกวียน
พิมพ์พิลาไลย แปลว่า
รูปร่างงดงาม
ธนิตตา แปลว่า
หนักแน่น
พิรพัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นาตาชา แปลว่า
อริณช์ชญาณ์ แปลว่า
[อริญชยา]
นทัตธร แปลว่า
[นพัตธร]
นภัทรธมณฑ์ แปลว่า
[ณภัทรมณฑ์]
ปภาณัท แปลว่า
แสงสว่างของความรู้
เพียงพิศ แปลว่า
แค่มอง
พิมพ์นภัสร แปลว่า
เหมือนแสงบนฟ้า
ปันฑารีย์ แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี