");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28001-28100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัคญานิน แปลว่า
ผู้หยั่งรู้โชคชะตา
ภัทรลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ภัทร์ลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
จิระดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้มีอายุยืน
รัตธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ยินดี
สุธญาณ์ แปลว่า
[สุทธิญาณ์]
ณัฏฐ์นภพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐดุจฟ้า
สุจินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความบริสุทธิ์
ทิพย์วรินทร แปลว่า
เทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
พิศสมัย แปลว่า
ดูเวลา [พิสมัย]
ณัฏฐ์เขมิกา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเกษม
ณัฐสรัลพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ซื่อตรงอันประเสริฐ
ไอยวริณย์ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
เดชาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยอำนาจ อำนาจที่ผูกพัน
วธิราพร แปลว่า
[วชิราพร]
เมธชนุตณ์ แปลว่า
[เมธชนุตร]
สุทธิญาณ์ แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธิญาณ แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
อนิล แปลว่า
ลม
ณิชาพัช แปลว่า
กรอบที่บริสุทธิ์
เมธชนุตร แปลว่า
การบูชาบุคคลที่ดีกว่าตน
นิกข์นิภา แปลว่า
เหมือนทองคำแท่ง
เสกข์ศรัณย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งของนักศึกษา
อำพรพันธุ์ แปลว่า
[อัมพรพันธุ์]
เพียงเพชร แปลว่า
เทียบเท่าเพชร, เหมือนเพชร
ศริษา แปลว่า
[ศลิษา]
ไอยวรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ณัฏฐ์ปัณณ์ชญา แปลว่า
หนังสือความรู้ของนักปราชญ์
อัมพรพันธุ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายจากสวรรค์
สุดาวันณ์ แปลว่า
[สุดาวรรณ]
สมิหลา แปลว่า
ชื่อหาดทรายชายทะเล อยู่ในตัวเมืองสงขลา เป็นที่ตั้งของนางเงือกทอง
สำนวน แปลว่า
คำพังเพย,คำคม
ณิสาปารย์ แปลว่า
[นิศาปารย์]
พลากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยกำลัง
นิศาปารย์ แปลว่า
ผู้สามารถยามค่ำคืน
ศิณรัศม์ แปลว่า
วชิรากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดสายฟ้า
ศรีวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
นาเคนทร์ แปลว่า
พญานาค
วิชยะ แปลว่า
ผู้ชนะ
พลนิพิฐ แปลว่า
กำลังที่ตั้งมั่น
ภธิรา แปลว่า
อาทิตยรักษ์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้คุ้มครองรักษา
วไลกร แปลว่า
[วลัยกร]
ณธญา แปลว่า
อานัน แปลว่า
[อานันท์]
ปิญาภา แปลว่า
[ปิยาภา]
พรชยนันท์ แปลว่า
ยินดีในชัยชนะอันประเสริฐ
ภัตภร แปลว่า
อาหารที่ค้ำจุน
พิมล แปลว่า
บริสุทธิ์
อนุเชษฐ แปลว่า
ปิติยาพร แปลว่า
ความสุขอันน่ายินดียิ่ง
นันท์ธพชร์ แปลว่า
[นันทพชร์]
นันท์ธพัชร์ แปลว่า
[นันทพัชร์]
วิภวานี แปลว่า
ผู้รู้แจ้งชัด
สายตา แปลว่า
ระยะที่ตาสามารถมองเห็น
ทสพร แปลว่า
[ทศพร]
มนฤทัย แปลว่า
ดวงใจ
สุรธวัช แปลว่า
ธงของเทวดา
บุญล้วน แปลว่า
มีแต่ความดี
สรณ์สิริ แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
วลัยกร แปลว่า
กำไลแขน
ปิยาภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
นันทพัชร์ แปลว่า
มีความสุขดุจเพชร
นันทพชร์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีดุจเพชร
อัญญยุพา แปลว่า
หญิงผู้รอบรู้
อุราพร แปลว่า
ใจประเสริฐ
นาราวดี แปลว่า
ผู้มีรัศมี
นรินทร์ชญา แปลว่า
มีความรู้และเป็นใหญ่ในหมู่ชน
อันธิรักษ์ แปลว่า
พิตตินัน แปลว่า
[พิตตนันท์]
ญัฐกฤตา แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
สายพิน แปลว่า
[สายพิณ]
ศชุดา แปลว่า
[ศรุดา]
วรพัช แปลว่า
การล้อมที่ประเสริฐ
ฐานันดร์ แปลว่า
ลําดับในการกําหนดชั้นบุคคล
รวีกัลย์ แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
อุทิตย์ แปลว่า
[อุทิศ]
นิษา แปลว่า
[นิสา]
สุรีย์วัล แปลว่า
[สุรีย์วัลย์]
สุรีย์วัลย์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
วินท์มาดา แปลว่า
พบแม่
ณัชวัฒน์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
พัชราพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
ณัฐฏกานต์ แปลว่า
[ณัฏฐกานต์]
วรัชดา แปลว่า
[วรรัชดา]
เทพชัย แปลว่า
ชัยชนะของเทวดา
อรุณชัย แปลว่า
ชัยชนะยามเช้า
พรรณพนัช แปลว่า
ผิวพรรณดุจดอกบัว
ศรินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งศร
พิมลศรี แปลว่า
ความงามอันบริสุทธิ์
นิรุตติ แปลว่า
ภาษา คําพูด
วรรัชดา แปลว่า
เงินที่ประเสริฐ
เนตรนพพร แปลว่า
ตาที่ประเสริฐ ๙ ประการ
อัญธิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากความรู้
รชยาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
นภัก แปลว่า
[นภัค]
ภัทท แปลว่า
ประเสริฐ เจริญ
วรเมษ แปลว่า
[วรเมธ]
ปวารณา แปลว่า
ยอมให้ใช้, ยอมให้ขอ ยอมให้ว่ากล่าว, ยอมให้ตักเตือน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี