");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2701-2800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รวิวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่องดั่งพระอาทิตย์
รวิกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิภา แปลว่า
แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิกร แปลว่า
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์
รวิกันต์ แปลว่า
พอใจในแสงพระอาทิตย์
รัตนา แปลว่า
แก้ว
รัสยา แปลว่า
หนุ่มสาว
รัตตัญญู แปลว่า
ผู้รู้ราตรี หมายความว่า ผู้รู้กาลนาน, ผู้มีอายุมาก จำกิจการต่างๆ ได้มาก
รฐา แปลว่า
แว่นแคว้น, ประเทศ,มั่นคง
เรณูู แปลว่า
ละอองเกสร
รัชดาวรรณ์ แปลว่า
สีเงิน
รัชดาวรรณ แปลว่า
สีเงิน
รัชเดช แปลว่า
อำนาจของพระราชา
รพิพรรณ แปลว่า
ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รพีพรรณ แปลว่า
ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รัชชัยย์ แปลว่า
ชัยชนะแห่งกษัตริย์
รชต แปลว่า
เงิน
รัฐฐาน์ แปลว่า
ตำแหน่งของบ้านเมือง, สภาพของบ้านเมือง
รัตพันธ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในหน้าที่
รัชพล แปลว่า
เป็นกำลังของประเทศ
รุจิรดา แปลว่า
ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
ระพีภัทร์ แปลว่า
ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
รินทร์ลภัส แปลว่า
รุ่งทิพย์ แปลว่า
ระยะเวลาตอนเริ่มแรกแห่งวันของสวรรค์
รติชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความผาสุข
รัฐกิตติธร แปลว่า
ผู้ทรงเกียรติแห่งรัฐหรือประเทศ
รดาอร แปลว่า
สตรีผู้มีความยินดี
รัฐศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจแห่งรัฐ
รัชนี แปลว่า
กลางคืน เวลามืด
รณิดา แปลว่า
ชื่นชมแล้ว,ยินดีแล้ว
รวิสรา แปลว่า
เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รัชคุณ แปลว่า
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์
รัชนีกร แปลว่า
พระจันทร์
รณชิต แปลว่า
ผู้ชนะในการรบ
เรณุกา แปลว่า
นามมารดาของปรศุราม
รัชนีกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดกลางคืน
รัตนาภรณ์ แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นเครื่องประดับ เช่น เพชรพลอย
รักชนก แปลว่า
รักพ่อ
รัชยาวีญ์ แปลว่า
รัตนาวดี แปลว่า
นางแก้ว
รมณปวีร์ แปลว่า
ยินดีในความกล้าหาญยิ่ง
รมณ แปลว่า
ยินดี รื่นเริง ความสุข
รตา แปลว่า
ความยินดี
รัชฎาพร แปลว่า
ประเสริฐเกี่ยวกับการเงิน
รักษิณา แปลว่า
คุ้มครอง
เรณู แปลว่า
ละอองเกสร
รัฐศาสตร์ แปลว่า
วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รวี แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง, พระอาทิตย์
รัตนาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจแก้วมณี
รัชฎาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเงิน
ราชธรรม แปลว่า
จริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินพึงประพฤติ คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม
รัชรัญชน์ แปลว่า
ความยินดีของกษัตริย์
รชภัค แปลว่า
โชคที่เกิดแต่พระราชา
รจนา แปลว่า
แต่ง ประพันธ์
รินรดา แปลว่า
ผู้ยินดีเสมอ
รัชช์ปกรณ์ แปลว่า
หนังสือของพระราชา
รัตน์ชนก แปลว่า
ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
รษา แปลว่า
[รสา]
รมย์ชลี แปลว่า
การทำความเคารพที่น่ารื่นรมย์
รัศมี แปลว่า
แสงสว่าง
รัฐนาท แปลว่า
ประเทศที่บรรลือ
ราตรี แปลว่า
เวลากลางคืน
รัตนพร แปลว่า
ประเสริฐดุจดวงแก้ว, ดวงแก้วที่ประเสริฐ
รชากุญช์ แปลว่า
ช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
รุ่งธนทรัพย์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
รัชชยาพร แปลว่า
ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
รัติกา แปลว่า
ผู้ที่มีความสุข
รมย์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข ความยินดี
ระวิปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระอาทิตย์
รณรงค์ แปลว่า
การรบ
รุจิพัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม
รัชนาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงด้วยทรัพย์
รุ่งอรุณ แปลว่า
ยามเช้า
รัศมิ์ภัชสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งในการจำแนกแสงสว่าง
รณชัย แปลว่า
ชนะในการรบ
รมยกร แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
ราชพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน
รักษ์สุดาพร แปลว่า
ลูกสาวที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งประเสริฐ
รักษ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ปกป้องคุ้มครอง
รัชนีบูลย์ แปลว่า
เต็มไปด้วยความมืด
รุ่งฤดี แปลว่า
ผู้ที่มีใจรุ่งเรือง
รำจวน แปลว่า
รัญจวน
รองฤทธิ์ แปลว่า
รับอำนาจวิเศษ
รัชชานนท์ แปลว่า
ยินดีในสมบัติ
รานี แปลว่า
พระราชินี
รัฏฐกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำความดีต่อชาติ
รติวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่น่ายินดี
รัตนวรีย์ แปลว่า
ประเสริฐดุจดวงแก้ว
รจเรข แปลว่า
การขีดเขียน งาม แต่ง
ละอองดาว แปลว่า
ละอองดาว
ลลิต แปลว่า
น่ารัก น่าเอ็นดู น่าชื่นชม สวย งาม ละมุนละม่อม
เลิศศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถดี
ลลพร แปลว่า
ประเสริฐและน่ารัก
ลภัสปาลิน แปลว่า
ผู้รักษาลาภ
ลภัสยุพา แปลว่า
หญิงสาวทีมีลาภ
ลภณไปรยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันมีโชคลาภ
ลลิตภัทร แปลว่า
งามและเจริญ
ลำแพน แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งพวกลำพู ใบใหญ่ กลมเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่หรือหวายผืนใหญ่ๆ
ลภัสรดา แปลว่า
ยินดีแล้วในทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี