");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27801-27900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วัชรัศนิ์ แปลว่า
[วัชรัศมิ์]
มณีชาดา แปลว่า
เกิดมาดีดุจแก้ว
มณีศิลา แปลว่า
หินแก้ว
วรัตรา แปลว่า
เกณฑ์ที่ดี
ณัฐรดี แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ธัญยฉัตร แปลว่า
ฉัตรอันประเสริฐ
สิรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ
อัครณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วุชิพงษ์ แปลว่า
วัชรัศมิ์ แปลว่า
ล้อมด้วยรัศมี
นลินนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เปรียบดั่งดอกบัว
อัครภัทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
ณัฐนลิน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งดอกบัว
อัศรินทร์พร แปลว่า
[อัครินทร์พร]
ปลาย แปลว่า
ยอด ที่สุด
น้ำพราว แปลว่า
น้ำที่มีแสงสว่างงดงาม
สีรีธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ
ศิรกานต์ แปลว่า
ยอดรัก
พิมพ์แข แปลว่า
เหมือนพระจันทร์
ณัฐณภัทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีงามด้วยความรู้
พัชทิชา แปลว่า
วรุณ แปลว่า
ฝน
พานุเปรม แปลว่า
[ภานุเปรม]
ณภัทรารัตน์ แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้ดุจดั่งแก้วมณี
ธนจิตร แปลว่า
ทรัพย์งาม
นงค์ณภัคร แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่ในที่มีแสงสว่าง
ธรรมาภรณ์ แปลว่า
มีความดีเป็นเครื่องประดับตน
ลัลล์ริการ์ แปลว่า
ดารินทร์พัชร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ดาวดุจเพชร
สิริภัส แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม
ลำยวน แปลว่า
มนัสวดี แปลว่า
ใจหญิง
รัตติย แปลว่า
กลางคืน
วรนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและประเสริฐ
นิณภัทร แปลว่า
[นิลภัทร]
วันทณี แปลว่า
[วันทนีย์]
วรัทธิ์นันท์ แปลว่า
[วรัทนันท์]
นัชมีย์ แปลว่า
[นัจมีย์]
นิมาพร แปลว่า
[นิภาพร]
อิทธิเชษฐ์ แปลว่า
พี่ชายผู้มีความเจริญ
มณีพร แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
ภัควริศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญและโชคดี
อรันย์ แปลว่า
[อรัญ]
ภวนัฐ แปลว่า
การเกิดความล่มจม [ภวณัฐ]
วิระพงษ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายแห่งความเพียร ผู้มีเชื้อสายความกล้าหาญ
ประยูรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของตระกูล
วิภาพล แปลว่า
กำลังแห่งแสงสว่าง
สันติพล แปลว่า
กำลังแห่งความสงบ
พนุพงษ์ แปลว่า
[ภานุพงษ์]
พิมพิสุทธิ์ แปลว่า
แบบอย่างอันบริสุทธิ์
วนิชวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดอกบัว
วัชราวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจเพชร
วรรณวณัช แปลว่า
[วรรณวนัช]
พิมพ์ชญาณัฐ แปลว่า
แบบอย่างของปราชญ์ผู้ที่รอบรู้
ปุญฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความดี
ทรงสวัสดิ์ แปลว่า
มีความเจริญ
นพรัศม์ แปลว่า
รัศมีทั้ง ๙
บัวชมพู แปลว่า
บัวสีชมพู
รัตติมา แปลว่า
[รติมา]
ภวณัฐ แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ปรัชนพพงศ์ แปลว่า
[ปรัชญ์นพพงศ์]
สหพันธ์ แปลว่า
การรวมตัวกันตั้งแต่สองสหภาพ
นัจมีย์ แปลว่า
ดวงดาวของฉัน
รัตน์รวี แปลว่า
ดวงแก้วที่ส่องสว่างดุจพระอาทิตย์
ปาลินรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในการรักษาคุ้มครองแล้ว
ยุทธิชัย แปลว่า
[ยุทธชัย]
อรยเมธ แปลว่า
การบูชาความเจริญ
พรเมธินท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
ภาณุพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สิริลัดดา แปลว่า
เครือเถาแห่งความงาม
พันธวัฒน์ แปลว่า
ผูกพันกับความเจริญ
วสา แปลว่า
ฝน, ปี
ปกรธรรม แปลว่า
[ปกรณ์ธรรม]
สุรบดี แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
พิรุณรัตน์ แปลว่า
ฝนที่มีค่า
พันธราภรณ์ แปลว่า
[พันธนาภรณ์]
ณุตประวีณ์ แปลว่า
[นุตปวีณ์]
ุพันธนาภรณ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเครื่องประดับ
ปุณยานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีบุญ
ธกร แปลว่า
นุตปวีณ์ แปลว่า
คำสรรเสริญแห่งความฉลาด
เอลิซาเบธ แปลว่า
ญา แปลว่า
ความรู้
สุมิลตรา แปลว่า
[สุมินตรา]
นิลภัทร แปลว่า
นิลอันประเสริฐ
ภานุเปรม แปลว่า
มีความสุขดุจพระอาทิตย์
อัครินทร์พร แปลว่า
เป็นใหญ่และประเสริฐ
ณศิกาญจน์ แปลว่า
[ศิกานต์]
วรัทนันท์ แปลว่า
ยินดีในการเป็นผู้ให้
พิมพ์จันทร์ แปลว่า
เหมือนจันทร์
สุณีนาถ แปลว่า
[สุนีย์นาถ]
มลยวรรณ แปลว่า
[กมลวรรณ]
มะยม แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยว
เสาวนุช แปลว่า
น้องสาวที่ดี
บัวแสง แปลว่า
บัวที่มีแสงสว่าง
ธนิตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เสียงหนัก
สุนีย์นาถ แปลว่า
มั่นคงในความดีและเป็นที่พึ่ง
มิตรธิดา แปลว่า
ลูกสาวซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อน
อิ่มบุญ แปลว่า
มีความสุขมากอันเนื่องจากการทำความดี
นรุตม์ชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี