");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27701-27800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทัศนียา แปลว่า
น่าดู งาม
สุพีรภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความเพียรอันดี
พัฒษร แปลว่า
[ภัทศร]
ปิตินันทร์ แปลว่า
[ปิตินันท์]
อรรนภ แปลว่า
[อรรณพ]
อัมภวิกา แปลว่า
เจ็บป่วยและมีความเจริญ ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ
ปิตินันท์ แปลว่า
ยินดีและมีความสุข
ศสิณา แปลว่า
[ศศินา]
ยอดเรือน แปลว่า
บ้านที่ดีที่สุด
ปิ่นนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
เมจกา แปลว่า
ศิวชรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ดั่งน้ำอันประเสริฐ
นวจรรยพร แปลว่า
ความประพฤติอันประเสริฐ ๙ ประการ
พุทธคุณ แปลว่า
พระคุณของพระพุทธเจ้า
ศศิโสภา แปลว่า
พระจันทร์อันงดงาม
ธิวารินทร์ แปลว่า
สุขเจริญ แปลว่า
มีความสุขและก้าวหน้า
เสงี่ยม แปลว่า
ระมัดระวังตัว, เรียบร้อย, ไม่คะนอง, ไม่ฟุ้งซ่าน
ณัฐฐกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชญ์
้เอื้อมพร แปลว่า
ใฝ่ในสิ่งดีสิ่งประเสริฐ
ณัฐญานนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในความรู้
ลินดาพัฒน์ แปลว่า
ลินลาภัทร แปลว่า
อรนา แปลว่า
[อรณา]
วารินรัตน์ แปลว่า
[วรินทร์รัตน์]
ปิยรักษ์ แปลว่า
รักษาความรัก
มีสิทธิ์ แปลว่า
มีความสำเร็จ
มณีรักษ์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาแก้วมีค่า
อรณา แปลว่า
ไม่มีโทษ
ศุภศรี แปลว่า
ความดีอันงดงาม
ไพ แปลว่า
มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๒ อัฐ เท่ากับ ๑ ไพ
้เดชกล้า แปลว่า
อำนาจมาก
วรณทร แปลว่า
[วรินทร]
อำพันธ์ แปลว่า
[อำพัน]
วรินทร์รักษ์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาโดยผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ณภัทรกัญ แปลว่า
หญิงผู้ดีงามด้วยความรู้
อัญฎญา แปลว่า
ภรภพ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
เปมมิกา แปลว่า
[เปมิกา]
วงศ์วารี แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายจากน้ำ
เยาวเรท แปลว่า
[เยาวเรศ]
ศรีแพร แปลว่า
แพรที่งดงาม
พัชรินญา แปลว่า
[พัชรียา]
ปอรรัชม์ แปลว่า
ศิริพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงาม
นันทลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันพึงใจ
พลิศา แปลว่า
จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
พลิตา แปลว่า
[พลิศา]
วรินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
รณัฐดา แปลว่า
วธิษณา แปลว่า
[ธิษณา]
สุชามาศ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเหมือนทองคำ
ภวิศฎา แปลว่า
[ภวิศา]
เอมศลิษฏา แปลว่า
วีนัสฐวินท์ แปลว่า
มณีโชติรส แปลว่า
แก้ววิเศษชนิดหนึ่งมีรัศมีรุ่งเรือง
วินัสสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความงามดั่งเทพีวีนัส
ภวิศา แปลว่า
เป็นใหญ่ในโลก
ธิษณา แปลว่า
ฉลาด หลักแหลม
ิิอุภัยภัทร แปลว่า
ดีงามทั้งกายและใจ
ศิวคม แปลว่า
[ศิวาคม]
ศรัณยานนท์ แปลว่า
ยินดีเป็นที่พึ่งแล้ว
ศิวาคม แปลว่า
การมาของพระอิศวร
ปัญจสิรีย์ แปลว่า
[ปัญจสิรี]
ปัญจสิรี แปลว่า
มงคล ๕ ประการ
ธนาธิปต์ แปลว่า
[ธนาธิป]
วัฒนกูล แปลว่า
ฝั่งที่เจริญ
สมเพียร แปลว่า
ความเพียรอันเหมาะสม
วิชยา แปลว่า
ชัยชนะอันวิเศษ
สุจิณ แปลว่า
[สุจินต์]
ยุวพักตร์ แปลว่า
หน้าอ่อนกว่าวัย
นพัฐกรณ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรือง
พัชรวดี แปลว่า
หญิงที่เหมือนเพชร เช่น ความงาม การทรงคุณค่า ความเข้มแข็ง เป็นต้น
เอกภาพ แปลว่า
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นัฐฐาพร แปลว่า
ความย่อยยับอันประเสริฐ [ณัฐฐาพร]
พันธุ์เทพ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
วัฒนกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
วรเอม แปลว่า
ความชื่นใจอันประเสริฐ
สุธัญญา แปลว่า
ผู้มีความดี, ผู้ประเสริฐ, ผู้มีโชคดี
วลัยรัชช์ แปลว่า
กำไลของพระราชา
บุญหลาย แปลว่า
มีบุญมาก
ธรุตร แปลว่า
รักษาทิศเหนือ
ธนุตร แปลว่า
ทรัพย์ที่อยู่ทางทิศเหนือ
วีระยุทธ์ แปลว่า
การรบอย่างกล้าหาญ
ลำธาร แปลว่า
ลำน้ำ
ณิศศา แปลว่า
[นิศา]
ฐพัชร์ แปลว่า
[ณัฐพัชร์]
ณอร แปลว่า
ที่เป็นหญิง
ธนัชพล แปลว่า
กำลังอันเกิดจากทรัพย์
ธณัชพงศ์ แปลว่า
[ธณัทพงศ์]
มณฑาทิพ แปลว่า
ดอกมนฑาในสวรรค์ ตกจากฟ้าในคราวพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ทเนธ แปลว่า
[ธเนศ]
สุภคภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนโชคดี
ปารีรัตน์ แปลว่า
[ปาลีรัตน์]
ภัคสินี แปลว่า
หญิงผู้มีโชค
พัฒนรัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งความเจริญ
พงษ์เพชร แปลว่า
เชื้อสายประดุจเพชร
ปัณณกัณฑ์ แปลว่า
หมวดหนังสือ
อาภรณ์มณี แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยแก้วมีค่า
ดวงปี แปลว่า
ชะตาประจำปี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี