");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27601-27700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรวุฒ แปลว่า
ผู้เจริญกว่าผู้อื่นในความประเสริฐ
พรมสุดา แปลว่า
[พรหมสุดา]
พิชญพัชยา แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์ที่พูดออกไป
พรพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
อภินทร์พร แปลว่า
เป็นใหญ่ในความวิเศษและประเสริฐ
นภัสลดา แปลว่า
สายฟ้า
ประดิษย์ แปลว่า
[ประดิษฐ์]
ธิติชาติ แปลว่า
ความมั่นคงของประเทศ
พิลัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความย่อยยับ(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
ณัฐปภัสน์ แปลว่า
[ณัฐปภัส]
เพ็ญสิริอร แปลว่า
หญิงผู้สวยงามอย่างเต็มเปี่ยม
ธนภรรธณ์ แปลว่า
เจริญในทรัพย์
พรหมสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีพรหมวิหารธรรม
ดลภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากการเนรมิต
พิไลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
สุขใจ แปลว่า
ใจมีความสุข
ณัฏฐ์นลิน แปลว่า
[ณัฏฐ์นรินทร์]
ศศิร์ธา แปลว่า
[ศศิธร]
พรรณารักษ์ แปลว่า
รักษาผิวพรรณ ดูแลผิวพรรณ
ศุภธนา แปลว่า
ทรัพย์อันประเสริฐ
สุชาลินี แปลว่า
ผู้ประสานความผูกพันอันดี
มุสิตา แปลว่า
นพธนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทรัพย์ทั้ง๙
ธนวรรธ แปลว่า
[ธนวรรธน์]
สุอาษา แปลว่า
[สุอาสา]
พุชเคนทร์ แปลว่า
พุชคินทร์ แปลว่า
[ภุชคินทร์]
สุอาสา แปลว่า
ผู้อาสาที่ดี
ธรรมสกล แปลว่า
โลกแห่งธรรม
นปพล แปลว่า
[นพพล]
ธรรมกณวรรจษ์ แปลว่า
อาภาศิริ แปลว่า
แสงอันงดงาม
ธรรม์กณวรรจษ์ แปลว่า
มาศภริดา แปลว่า
ทองคำที่ได้รับการรักษาดูแล
วรวสุ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
นราพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของคน
ปานสุข แปลว่า
เหมือนมีความสุข
เปรมสร แปลว่า
ศรแห่งความสุข
ลัฐิกา แปลว่า
หน่อ ไม้เท้า
พินิฒนันต์ แปลว่า
[พินิจนันท์]
สุวัยดา แปลว่า
แพรวพลอย แปลว่า
พลอยที่แวววาว
พัชร์นันธ์ แปลว่า
[พัชร์นันท์]
ภัทรลักขณ์ แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
ภูษณิษา แปลว่า
[ภูษณิศา]
อารณีย์ แปลว่า
[ปารณีย์]
รักษณีย์ แปลว่า
รักษาความเป็นผู้นำ
วรกรานต์ แปลว่า
ก้าวไปด้วยดี
ธีราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
วรางค์รัตน์ แปลว่า
แก้วงาม
ธัญญาทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
สุวินันท์ แปลว่า
วีระพนธ์ แปลว่า
ผูกพันกับความกล้าหาญ
ศรัณย์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันเป็นที่พึ่ง เป็นที่พึ่งของเชื้อสาย
ปัทมปาณี แปลว่า
การไว้
นันทญา แปลว่า
ยินดีในความรู้
เสฏฐีสุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นคนมีทรัพย์
ภูวนน แปลว่า
[ภูวนนท์]
วณิชย์ชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
ศิริญาณ แปลว่า
ความรู้อันงดงาม
สวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตน
ลุกมาน แปลว่า
ณัฐชยาพร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐของนักปราชญ์
ธนาธิปณ์ แปลว่า
[ธนาธิป]
สนันญา แปลว่า
อรสุภา แปลว่า
หญิงงาม
อรุณีย์ แปลว่า
[อรณี]
อุไรภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยทอง
ศศิมล แปลว่า
ดวงจันทร์ไม่บริสุทธิ์ ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ[ศศิวิมล]
สุข แปลว่า
ความสำราญ
วลาลี แปลว่า
[วราลี]
ฐิตราภัสค์ แปลว่า
[ฐิตาภัทร์]
กวินท์ทิวัท แปลว่า
[กวินท์ทิวัตถ์]
สอางค์ แปลว่า
[สะอาง]
ฐิตาภัทร แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความดีงาม,ตั้งอยู่ในความเจริญ
โสรส แปลว่า
[โสฬส]
สะอาง แปลว่า
สะอาดหมดจด
ณปภัทศร แปลว่า
[ณปภัส]
นภัสต์ศรณ์ แปลว่า
[นภัสสร]
พันเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
ธนันต์ชัย แปลว่า
ชนะด้วยการมีทรัพย์มาก
พันธวัสส์ แปลว่า
ผูกพันด้วยฝน
สาวิตา แปลว่า
[ศวิตา]
ศิวทายิน แปลว่า
ภาพ แปลว่า
ความ ความมี ความเป็น
สิริณี แปลว่า
หญิงงาม
สิรินิษฐา แปลว่า
สำเร็จอย่างงดงาม
สิริณิษฐา แปลว่า
[สิรินิษฐา]
ภัทรภคิน แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
อธิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ณัฏฐ์ชลิดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองแล้ว
บรรดิษฐ์ แปลว่า
[บัณฑิต]
อัมวิกา แปลว่า
[อัมภวิกา]
บุญชวน แปลว่า
ความดีที่ชักนำ
วีระยุทธิ์ แปลว่า
[วีระยุทธ]
อธิพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
สุพิณญา แปลว่า
ผู้รู้ดีในเรื่องพิณ
เสาว์ แปลว่า
ดี งาม
ณฐนนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
สุภีรภรณ์ แปลว่า
[สุพีรภรณ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี