");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27501-27600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภานุมาส แปลว่า
พระอาทิตย์และพระจันทร์
พิณรดา แปลว่า
ยินดีในพิณ
สิทธิกูร แปลว่า
[สิทธิกุล]
สิทธิภณ แปลว่า
สำเร็จด้วยคำพูด
สิทธิกูล แปลว่า
ถึงจุดมุ่งหมาย
พงษธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย
ปิยะสักก์ แปลว่า
เป็นที่รักของพระอินทร์
สุพรหมธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบดั่งพรหม
ศรัณย์รัชฏ์ แปลว่า
เงินอันเป็นที่พึ่ง
เดือนแรม แปลว่า
พระจันทร์ช่วงเดือนมืด
ภสิณี แปลว่า
[ภาสินี]
ปางธิดา แปลว่า
ท่าทางของลูกสาว
ธัญวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ทรรวรีก์ แปลว่า
ชื่อพระอินทร์
เดชาภัค แปลว่า
โชคและอำนาจ
ภัส แปลว่า
แสงสว่าง
ศรินทร์ทิพย์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในศรของเทวดา
โรสิกา แปลว่า
[รสิกา]
พจน แปลว่า
คำพูด
สายโชค แปลว่า
สายโชค
พศิตา แปลว่า
[พศิกา]
อภิชญาดา แปลว่า
ผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่
สุกัญทา แปลว่า
[สุกัญญา]
มนธิกา แปลว่า
[มณฑิตา]
อพิญญา แปลว่า
[อภิญญา]
สามี แปลว่า
ผัว
บุญดี แปลว่า
ความดี
เทพอรุณ แปลว่า
เทวดาแห่งเวลาเช้า
นภัทน์สร แปลว่า
[นภัสสร]
นภัทร์สร แปลว่า
[นภัสสร]
วลัยรักษ์ แปลว่า
รักษากำไร
นวฉัตร แปลว่า
ฉัตรเก้าชั้น
วน แปลว่า
ป่า
อธิ แปลว่า
ยิ่ง ใหญ่
มนัสชนก แปลว่า
ความยินดีของพ่อ
ปัญญภัทร แปลว่า
มีปัญญาอันประเสริฐ
ปัญณภัทร์ แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้แห่งปัญญา
วุฒินันต์ แปลว่า
[วุฒินันท์]
นารารินทร์ แปลว่า
นาราลิน แปลว่า
นิติภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีกฎระเบียบ
เอมาลีน แปลว่า
อินทรเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
เพ็ญพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เต็มเปี่ยม
อนิรุทธิ์์ แปลว่า
[อนิรุทธ์]
รุ่งธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรุ่งเรือง
พัชรมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
วรัทภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งผู้ให้อันประเสริฐ
วััลลภา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
ภูวณัฐฏ์ แปลว่า
ปราชญ์ของแผ่นดิน
มัช แปลว่า
น้ำเมา ของเมา
พวงมณี แปลว่า
พวงแก้ว
ประวิตร แปลว่า
บริสุทธิ์, สะอาด
สุดาฤทัย แปลว่า
ลูกสาวดุจดวงใจ
สยมพร แปลว่า
การเลือกเอาเอง, การเลือกผัวของนางกษัตริย์ในอินเดีย
ฐิติรัตฌ์ แปลว่า
[ฐิติรัตน์]
อัญชรี แปลว่า
[อัญชลี]
นำพล แปลว่า
นำกำลัง
อมรเจริญ แปลว่า
ท้องฟ้าอันประเสริฐ
พรรณนภา แปลว่า
สีฟ้า ผิวพรรณดุจฟ้า
ธารณา แปลว่า
การทรงไว้
ปริญอร แปลว่า
หญิงผุ้รอบรู้
นัทธพัชญ์ แปลว่า
กรอบแห่งความผูกพัน
นันท์นภสร แปลว่า
ยินดีในศรจากสวรรค์
ภัครภัสส์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในแสงสว่าง
แสงมณี แปลว่า
แสงจากอัญมณี
นฤนารถ แปลว่า
[นฤนาถ]
ทรายรุ้ง แปลว่า
ทรายสีรุ้ง
พงศ์พิศัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ไม่มีทุกข์โศก
มลิณีย์ แปลว่า
[มาลินี]
อัญทิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองครั้งที่ต่างไป
ภูทยุท แปลว่า
[ภูทยุต]
พงษ์พิศัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ไม่มีทุกข์โศก
พงสุทธา แปลว่า
ป่าอันบริสุทธิ์
ภูทยุต แปลว่า
ภูเขาที่สวางไสว
ทยุต แปลว่า
สว่างไสว
ปิณธิรา แปลว่า
[ปิณฑิรา]
วรรณาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับกาย
รณฤทธิ์ แปลว่า
รบด้วยอำนาจวิเศษ
รัตชฏาภรณ์ แปลว่า
ชอบใจในเครื่องประดับมวยผม
เดือนรุ่ง แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องสว่าง
ยุรีวรรณ แปลว่า
อัศลรรณท์ แปลว่า
นาถรดา แปลว่า
ที่พึ่งซึ่งยินดีแล้ว
สุเพ็ญจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวงดี
แสงดือน แปลว่า
แสงจันทร์
นาธาน แปลว่า
พระเจ้าทรงประทานให้
พัชร์พัชยา แปลว่า
คำพูดที่มีค่า
พัทธ์จรรย์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความผูกพันด้วยการกระทำดี
นิธิภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนขุมทรัพย์
ภัสสรมณฑ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
ณณัฐรัชต์ แปลว่า
[ณัฐรัชต์]
พิชร์พัชยา แปลว่า
[พิชญพัชยา]
ณัชชาพัชญ์ แปลว่า
กรอบแห่งความรู้
ณภัสร์นันท์ แปลว่า
[นภัสนันท์]
สินีพัศ แปลว่า
หญิงผู้มีอำนาจ
นพตชนธรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นคนใหม่ของแผ่นดิน
สุชาลิณี แปลว่า
[สุชาลินี]
สุพักตรา แปลว่า
หน้างาม
เวสสันดร แปลว่า
พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ ๑๐ ในทศชาติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี