");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27301-27400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐสรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ปกาญจน์ แปลว่า
[ปราการ]
พกาญจน์ แปลว่า
[ผกา]
พูลธรัตน์ แปลว่า
ราชมนู แปลว่า
นามขุนศึกในสมัยพระนเรศวรมหาราช
ธีร์นรา แปลว่า
คนผู้เป็นนักปราชญ์
พรมมา แปลว่า
[พรหมา]
พรพิจิตร แปลว่า
ความประเสริฐและงดงาม
พิตรนรินทร์ แปลว่า
ทรัพย์ของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
วโรภาส แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
อพิชัย แปลว่า
ไม่สามารถรบชนะได้
ณัฐนันทพล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีกำลังแห่งความยินดี
พรรณา แปลว่า
ผิวพรรณ
นรินทร์ทิพย์ แปลว่า
คนผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
ธัญวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
สุไลมาน แปลว่า
สุพรรณิษา แปลว่า
[สุพรรณิศา]
ปุญพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นความดี
วรกฤษดา แปลว่า
อภินิหารย์อันประเสริฐ
พรหมา แปลว่า
พรหม
สุพรรณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเรื่องทองคำ
ศุชัญญา แปลว่า
ผู้รู้ดี
พัชรนันท แปลว่า
เพชรที่น่ายินดี
ณัทณิชา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
พชรอนันต์ แปลว่า
มีเพชรเป็นจำนวนมาก
พลอนันต์ แปลว่า
มีกำลังมาก
เกียรติ์ แปลว่า
เกียรติ การสรรเสริญ
พีรภาว์ศิริ แปลว่า
งามด้วยความกล้าหาญและมีอำนาจมาก
มุกจิรา แปลว่า
ไข่มุกที่งามตลอกกาล
วัชรกฤษณ์ แปลว่า
สายฟ้าของพระกฤษณะ
อณัณชพร แปลว่า
[อรัชพร]
พีรภาว์ แปลว่า
เป็นผู้กล้าหาญและมีอำนาจมาก
นัทชรินทร์ แปลว่า
พิลาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ปัญณิตา แปลว่า
[ปัญนิตา]
ปัญนิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำทางปัญญา
ปันนิตา แปลว่า
[ปัญนิตา]
อนุชธิดา แปลว่า
น้องสาว
ปัณนิตา แปลว่า
[ปัณณนิตา]
วงศ์สถิตย์ แปลว่า
[วงศ์สถิต]
ธีรนพ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๙
ปัณณนิตา แปลว่า
ได้รับการอบรมอย่างดีด้วยหนังสือ
ภณกุล แปลว่า
เชื้อสายแห่งคำพูด
วสุนันท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
ศตมน แปลว่า
ร้อยใจ
เบญญสิริ แปลว่า
ความงามของปัญญา
ทิพย์ประภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
สายันห์ แปลว่า
[สายัณห์]
นิลมณี แปลว่า
แก้วมีค่าสีดำ
รติกาล แปลว่า
ช่วงเวลาแห่งความยินดี
ณีรโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
สาลิกา แปลว่า
นกสาลิกา
พรพิมา แปลว่า
[พรพิมล]
ทองกวาว แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีแดงไม่มีกลิ่นต้นใหญ่ใช้ทำยาได้
พงษ์ภพ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแผ่นดิน
นับหนึ่ง แปลว่า
เริ่มใหม่
อำนวยไชย แปลว่า
ให้ความเจริญยิ่งขึ้น
สิริภัทรา แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
มนตรีเทพ แปลว่า
ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูง
ศศิทร แปลว่า
[ศศิธร]
ศริโรชา แปลว่า
[สโรชา]
มนตรีชัย แปลว่า
ชัยชนะของที่ปรึกษา
ศิโรชา แปลว่า
[สโรชา]
วิภัตพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประกอบอาหารวิเศษ
รุ่งรัศมี แปลว่า
แสงอันรุ่งเรือง
รุ่งอุทัย แปลว่า
รุ่งเช้า
ณัฏฐ์ณิฎา แปลว่า
[ณัฏฐ์วนิดา]
ภัทนรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนอันประเสริฐ
เสิ่นเจิน แปลว่า
ชื่อเมืองหนึ่งในประเทศจีน
ณัฏฐ์วนิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นปราชญ์
ปิลันธ์ แปลว่า
[ปิลันทน์]
ปิลันธน์ แปลว่า
เครื่องประดับ
ปิลันทน์ แปลว่า
ชื่อพระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง
พัชร์ศักดิ์ แปลว่า
เพชรแห่งอำนาจ
สิริโสภาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่สวยงาม
นฤเชษฐ์ แปลว่า
คนผู้เกิดก่อน คนผู้เป็นพี่ชาย
ธันย์พฤทธิ์ แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
ศรัณธรณ์ แปลว่า
[ศรัณย์ธร]
เพชราฤทธิ์ แปลว่า
เพชรที่มีอำนาจวิเศษ
ดอกอ้อย แปลว่า
ดอกอ้อย
ฌัฐดนัย แปลว่า
[ณัฐดนัย]
รามราช แปลว่า
กษัตริย์ที่เปรียบได้กับพระราม
ภัคธนภณ แปลว่า
ผู้โชคดีจากคำพูดที่เปรียบดั่งทรัพย์
วิชาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
นนทกานต์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรัก
ณัฐชิกานต์ แปลว่า
[ณัฐกานต์]
เปรมประจักษ์ แปลว่า
ความสุขอันปรากฎชัด
ทศวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณสิบประการ
ณัฐวิมลกาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจทองคำ
วัชรวรินทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายดั่งเพชร
ณัฐพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยนักปราชญ์
นันท์นมัส แปลว่า
ทำความเคารพด้วยความยินดี
ดารกา แปลว่า
ดวงดาว
นงนภัสรา แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจแสงบนท้องฟ้า
ดารารัศมิ์ แปลว่า
แสงดาว
นภิสา แปลว่า
เป็นใหญ่บนฟ้า จอมฟ้า
สุรวุฑ แปลว่า
[สุรวุฒิ]
ธีระธรรม แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงธรรม
นาตคีรี แปลว่า
[นาถคีรี]
นาถคีรี แปลว่า
มีภูเขาเป็นที่พึ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี