");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27201-27300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศโรชา แปลว่า
[สโรชา]
ภัทรมล แปลว่า
[ภัทรมน]
ณัฏฐกัลย์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
ฐภณ แปลว่า
ณัฐพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
เบญจวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญ ๕ ประการ
มันตรา แปลว่า
ฐภร แปลว่า
สุภรศรี แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่เป็นดี
บุญสว่าง แปลว่า
ความดีอันรุ่งเรือง
เพชรสวัสดิ์ แปลว่า
เพชรแห่งความเจริญ
สุภัททา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
ไอศยา แปลว่า
อาติยะ แปลว่า
วรางค์ชยา แปลว่า
ชัยชนะที่ประเสริฐและสวยงาม
สายธารา แปลว่า
สายน้ำ แม่น้ำ
อุษมณี แปลว่า
แก้วมีค่ายามเช้า
บรมัตถ์ แปลว่า
[ปรมัตถ์]
จาย แปลว่า
ธีรภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ปทาน แปลว่า
การมอบให้
พัสตร์ฐานะ แปลว่า
สภาพการแต่งกายด้วยเสื้อผ้า
อัคษราภัค แปลว่า
[อักษราภัค]
ภัญคิณาศรี แปลว่า
วีรอร แปลว่า
หญิงผู้กล้าหาญ
วีสุดา แปลว่า
[วีร์สุดา]
พัสตร์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ดุจเครื่องแต่งกาย
วีธรา แปลว่า
บริสุทธิ์
พัสตร์กฎ แปลว่า
ข้อกำหนดเครื่องแต่งกาย
วรารินทร์ แปลว่า
[วรินทร์]
เวทิตา แปลว่า
ให้รู้
แววใจ แปลว่า
ใจสดใส
วิสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ยอดเยี่ยม
ณัฐสุพิชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
ฐดาพร แปลว่า
[รดาพร]
วีร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้กล้าหาญ
ดนัยวัฒน์ แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ดนุวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญแห่งตน
ดนุพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญแห่งตน
ดนุสัตย์ แปลว่า
มีความซื่อสัตย์
ดโนมัย แปลว่า
ดนัยพัฒน์ แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ทนุพัฒน์ แปลว่า
รักษาความเจริญ
ดนุพัฒน แปลว่า
ความเจริญแห่งตน
วีรภัทรา แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
อานนท์นที แปลว่า
สายน้ำอันน่าปรารถนา
ณพัฒน์พร แปลว่า
ที่มีความเจริญอันประเสริฐ
ปุญพัฒน์ แปลว่า
ความดีทำให้เจริญ
ทนุวัฒน์ แปลว่า
รักษาความเจริญ
ภิญญ์พัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความเจริญ
ภิญพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความเจริญ
สายสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเชื้อสาย
ภิญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความเจริญ
ภัชนุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีแสงสว่าง
ปฐวีฤกษ์ แปลว่า
เวลาที่เหมาะสมของแผ่นดิน
ธิวาพร แปลว่า
[ทิวาพร]
นฤภัทร แปลว่า
คนผู้เจริญ
ธรวัชร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสายฟ้า
ณัฐทริกา แปลว่า
นักปราชญ์ที่อายุน้อย
อังศุธร แปลว่า
พระอาทิตย์
ณัฏฐ์นรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ภวดี แปลว่า
การเกิดที่ดี
สตนันต์ แปลว่า
[สตนันท์]
รดาพร แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
สร้อยลัดดา แปลว่า
สายสร้อย
พินิต แปลว่า
แนะนํา สั่งสอน ปกครอง
พิชย์พล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ยูร แปลว่า
ยืนนาน
ยิ่งยง แปลว่า
กล้ามาก
พิชญ์คุณ แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์
เดชอุดม แปลว่า
มีอำนาจเต็มเปี่ยม
อิศราวุฒิ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรอบรู้
พรรษสรณ์ แปลว่า
มีฝนเป็นที่พึ่ง
สุธารส แปลว่า
น้ำชา
บูรณ์ แปลว่า
เต็ม
ธัญวิช แปลว่า
ความรู้ที่ดี
ศักดิ์เกษม แปลว่า
อำนาจแห่งความสุข
สหวัช แปลว่า
สิ่งที่ควรละทิ้งทั้งหลาย
ปทิตา แปลว่า
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ณณิศชา แปลว่า
ฐิรรัศมิ์ แปลว่า
การดำรงอยู่ของรัศมี
บุญสุข แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากความดี
พิจักขณา แปลว่า
ผู้มีปัญญายิ่งมาก
รัตนมน แปลว่า
ดวงใจที่ผ่องใส
ธรรมรัตน แปลว่า
ความดีมีค่าดุจแก้ว
ธาราพร แปลว่า
น้ำที่ประเสริฐ
ภวรรณา แปลว่า
นราพัฒน์ แปลว่า
คนผู้เจริญ
สุวรี แปลว่า
เจริญดี
ธรรมรักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
เกส แปลว่า
[เกศ]
นภาขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญของท้องฟ้า
ณัฐนภาขวัญ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นมิ่งขวัญดั่งท้องฟ้า
วุฒิสภา แปลว่า
สภานิติบัญญัติสภาหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกับสภาผู้แทนราษฎรแล้วประกอบเป็นรัฐสภา
ณัฐภาขวัญ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีแสงสว่างอันเป็นมิ่งขวัญ
บันดาลขวัญ แปลว่า
เนรมิตมิ่งขวัญ
ํธันยมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยความดี
ํธันยพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ปุรเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
ํธันยธรณ์ แปลว่า
แผ่นดินอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี