");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27101-27200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุพีระ แปลว่า
มีความเพียรดี
รัตนียา แปลว่า
[รัชนียา]
ทิตฐิตา แปลว่า
[ฑิตฐิตา]
อนุทิน แปลว่า
สมุดบันทึกประจำวัน
ปุณณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความบริบูรณ์
สุมัศทนา แปลว่า
[สุมัทนา]
วาลา แปลว่า
[ชวาลา]
รัชนียา แปลว่า
ตื่นเต้นเร้าใจ
สุมัทนา แปลว่า
คำสดุดี
ณัชรีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้เรื่องน้ำ
พลอยเพชรัตน์ แปลว่า
เพชรพลอย
้ดวงเนตร แปลว่า
ดวงตา
ณฐาประไพ แปลว่า
งามดุจนักปราชญ์
สุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดี
ธรัญญา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณัฐเมศฐ์ แปลว่า
ศริราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
วราวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
นัสญาภรณ์ แปลว่า
ภิรนันท์ แปลว่า
[พีรนันท์]
สุริษฎา แปลว่า
ความปรารถนาของเทวดา
เปรมิกา แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
อรุณกมล แปลว่า
ใจยามเช้า
ปิ่นฤดี แปลว่า
ปิ่นของใจ
ปิ่นภัค แปลว่า
ปิ่นแห่งโชค
พัชรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีค่าดุจเพชร
ปราวตรี แปลว่า
[ปารวตี]
ปัณฑ์ชนิตย์ แปลว่า
[ปัณฑ์ชนิต]
สิริภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
ไรลา แปลว่า
[ไลลา]
บุญญาโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของความดี
ไลลา แปลว่า
ไปมา เยื้องกลาย
สุพัฒน์ชา แปลว่า
เกิดมาเพื่อความเจริญ
สุรณีย์ แปลว่า
นางสวรรค์
สริตา แปลว่า
ผู้ที่เขาระลึกถึง, สายน้ำ
มัททวะ แปลว่า
ความเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน
นฤนนท์ แปลว่า
บุคคลผู้ยินดี
ทอฝน แปลว่า
กระทำให้เกิดฝน
ประติชญา แปลว่า
การให้คํามั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง
รัตนภาวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญเหมือนแสงแก้วมีค่า
พลายทัพ แปลว่า
กองทหารช้าง
พิมพัดชา แปลว่า
แบบของเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ภิญญพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ในกรอบ
พิมพ์พัดชา แปลว่า
แบบของเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ศศิมน แปลว่า
ผู้มีใจงดงามเหมือนพระจันทร์
นิตย์ แปลว่า
ประจำ สม่ำเสมอ
ปณตพร แปลว่า
การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
วรรณภาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นเครื่องประดับ
ปรานอม แปลว่า
[ประนอม]
จาร แปลว่า
ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ
วัลย์วิภา แปลว่า
แสงที่เป็นสาย
นุชรีย์พร แปลว่า
น้องสาวผู้มีความเอื้อเฟื้อ
วริญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้รู้ยิ่ง
เมษญา แปลว่า
ความรู้เรื่องราศีเมษ
มุนา แปลว่า
[มูนา]
ณัฏฐพลธ์ แปลว่า
[ณัฏฐพล]
สุภัช แปลว่า
ผู้มีแสงที่ดี
ณัฐิตินันท์ แปลว่า
[ณัฐนันท์]
สิงโต แปลว่า
สัตว์พวกเสือ มีขนสร้อยคอ
ณัฐยุทธ์ แปลว่า
การรบของปราชญ์
มโนทัศน์ แปลว่า
เห็นด้วยใจ
พิมพ์ศิริ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
สหัชโชค แปลว่า
[สหัสโชค]
สหัสโชค แปลว่า
มีโชคมาก มีโชคนับพันประการ
ณัฏฐ์ชพร แปลว่า
[ณัชพร]
ธาราวดี แปลว่า
น้ำ
ภัทรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณประเสริฐ
วิมลบัณฑ์ แปลว่า
[วิมลพรรณ]
ศรัณย์ทัศน์ แปลว่า
ความเห็นอันเป็นที่พึ่ง
มณีนพรัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าทั้ง ๙
วัชรชัย แปลว่า
รบชนะด้วยสายฟ้า
ณัฐจิรา แปลว่า
เป็นปราชญ์ตลอดกาล
เมธาลิกา แปลว่า
ภัชปนันท์พร แปลว่า
พนาวรรณ แปลว่า
สีของป่า
วิภาวิน แปลว่า
[วิภาวินท์]
วราทิพย์ แปลว่า
้้เทวดาที่ประเสริฐ
อัจฉรี แปลว่า
[อัจฉริย์]
ณฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของสติปัญญา
วิกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักมาก
วิภากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักและงดงาม
นิกานต์ แปลว่า
ธีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปิ่นมุก แปลว่า
ปิ่นที่ทำด้วยมุก
นลวัชร์ แปลว่า
แสงของสายฟ้า แสงเพชร
ศศิเพ็ญ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
อัจฉริย์ แปลว่า
วิเศษน่าอัศจรรย์ มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
ภัทรไพบูลย์ แปลว่า
ความเจริญอันเต็มเปี่ยม
วิภาวินท์ แปลว่า
ได้พบแสงสว่าง
สุภัทธา แปลว่า
[สุภัททา]
บูชิต แปลว่า
บูชาแล้ว
เพ็ชรินทร์ แปลว่า
เพชรที่เป็นใหญ่
ธนพรพรหม แปลว่า
ทรัพย์อันปรารถนาแหล่งพรหม
ศตพนธ์ แปลว่า
ผูกพันมาก
ลภวรรณ แปลว่า
ทชภณณ์ แปลว่า
ไพจิตต์ แปลว่า
[ไพจิตร]
ณิชยาณัฏฐ์ แปลว่า
[ชยาณัฏฐ์]
เบญจวีย์ แปลว่า
[เบญจวีร์]
ธนนนท์ แปลว่า
ยินดีในทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี