");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27001-27100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุนิลตา แปลว่า
[สุนิตา]
รุ่งรำไพ แปลว่า
เวลาเช้าอันงามผุดผ่อง
พรพิสุทธิ์ แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
โมนา แปลว่า
พระจันทร์(ภาษาอังกฤษ)
ภวันต์ แปลว่า
[ภควันต์]
ปณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
เพชรราชันทร์ แปลว่า
[เพชรราชัน]
บรรดิฐ แปลว่า
[บัณฑิต]
รุ้งทิวา แปลว่า
รุ้งบนฟ้า
สุวิทชาญ แปลว่า
[สุวิทย์ชาญ]
ปาริฉัตร์ แปลว่า
ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
สถาปัตย์ แปลว่า
การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
พงศ์สิษฐ์ แปลว่า
[พงศ์สิทธิ์]
อัสราภรณ์ แปลว่า
[อิสราภรณ์]
ดอน แปลว่า
ที่สูงซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับที่ลุ่ม
พรรณพิศ แปลว่า
ผิวพรรณชวนมอง
ณัฐพรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงามดุจนักปราชญ์ ผู้เกิดในตระกูลนักปราชญ์
สุริยะชัย แปลว่า
ชัยชนะดุจดวงอาทิตย์ ชัยชนะของพระอาทิตย์
วิชญ์ภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งวิชาความรู้
พิณณ์ชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยพิณ
อาณาดา แปลว่า
[อาราดา]
พุฒินาท แปลว่า
องอาจด้วยความเจริญ
ปาริ แปลว่า
[ปริ]
อภิญญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ
ธเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
สุวิทย์ชาญ แปลว่า
ผู้มีความรู้และชำนาญ
รุจิเรจ แปลว่า
[รุจิเรข]
แววมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่แพรวพราว
ปริ แปลว่า
รอบ
ริชวานา แปลว่า
ระอองทิพย์ แปลว่า
[ละอองทิพย์]
ละอองทิพย์ แปลว่า
สิ่งเล็กๆของเทวดา
ลลนันท์ แปลว่า
ภัทรตา แปลว่า
ตางาม
สวี แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร
เพชรราชัน แปลว่า
พระราชาผู้เปรียบดั่งเพชร
บุญฑิตา แปลว่า
[บุญธิดา]
พสธริกา แปลว่า
หญิงผู้มีอำนาจ
ปณัฏฎ์ แปลว่า
นักปราชญ์
ประลิตา แปลว่า
[ปาลิตา]
เพชรพัฑรา แปลว่า
[เพชรภัทรา]
เพชรภัทรา แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
ปรางณ์ชณา แปลว่า
[ปรางค์ชนา]
ปรางฑิษา แปลว่า
[ปรางทิศา]
นันท์พิพัฒน์ แปลว่า
ยินดีในความเจริญอันประเสริฐ
สุนีย์ปรีย์ แปลว่า
หญิงมั่นคงในความดีและเป็นที่รัก
ปรางทิศา แปลว่า
ข้างแก้ม
ปรางทิสา แปลว่า
ข้างแก้ม
ปรางค์ชนา แปลว่า
เจดีย์แห่งปวงชน
สิทธรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความสำเร็จ
วนิษศา แปลว่า
[วนิศา]
พฤศจิกา แปลว่า
เดือนพฤศจิกายน
พฤศนิตา แปลว่า
[พฤตินิตา]
บุญบงกช แปลว่า
ดอกบัวแห่งความดี
สมิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความสงบ
เอศรา แปลว่า
ช่วยเหลือ(ภาษาฮิบรู)
เฌอเอม แปลว่า
ชะเอม
นาคเสน แปลว่า
นามพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา
นันท์มนัสท์ แปลว่า
[นันท์มนัส]
บุญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีบุญ
ภัทรานิษฐ แปลว่า
จุดมุ่งหมายที่ประเสริฐ
ทิพย์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
สุวิกา แปลว่า
หญิงผู้ดีงาม
ณัฏฐรินันท์ แปลว่า
[ณัฏฐอภินันท์]
มีโซ แปลว่า
รอยยิ้ม(ภาษาเกาหลีเหมาะสำหรับชื่อเล่น)
มธุดา แปลว่า
[มธุรดา]
พฤตินิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำในการประพฤติตน
มธุรดา แปลว่า
ความงาม
ณัฏฐอภินันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ยินดียิ่ง
วนิศา แปลว่า
เจ้าแห่งป่า ผู้เป็นใหญ่ในป่า
มนฐิชา แปลว่า
[มนสิชา]
นริสรา แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
พลอยเพชรรัตน์ แปลว่า
พลอยและเพชรที่มีค่า
สุรกุล แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ภิณญาดา แปลว่า
[ภิญญาดา]
วีรวัฒน แปลว่า
ผู้เจริญในความกล้าหาญ
พิชญนัฐฏ์ แปลว่า
[พิชญณัฏฐ์]
อภิณญดา แปลว่า
[อภิญญาดา]
มณธิชา แปลว่า
[มนสิชา]
ศิลารักษ์ แปลว่า
รักษาหิน
วัชรวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีสายฟ้า
ศิลารัก แปลว่า
รักก้อนหิน
ศิลาดา แปลว่า
มีก้อนหินมาก
วิกา แปลว่า
[ดาวิกา]
พิชญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปุญญาพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้
บุญญพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ทิพวดี แปลว่า
นางสวรรค์
ทิวาสิริ แปลว่า
กลางวันอันสวยงาม
ปรีดี แปลว่า
ความอิ่มใจ ความปลื้มใจ ความยินดี
ปัณชพัตน์ แปลว่า
[ปัณชพัฒน์]
ฐิติภรณ์ แปลว่า
การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน
พลอยเพชรลัดดา แปลว่า
สายเพชรพลอย
สุนันท์ชิตา แปลว่า
ความยินดีของผู้ชนะ
พิศลยา แปลว่า
ผู้ไม่มีความทุกข์
แพรวพลอยจรัส แปลว่า
พลอยที่ส่องแสงสว่างแวววาว
พลอยจรัส แปลว่า
พลอยที่ส่องแสง
หนึ่งธิบดี แปลว่า
อุทิน แปลว่า
[อนุทิน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี