");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26701-26800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
บุรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง,เจ้าเมือง
ปุณญรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความดี
ลักษ์ขณา แปลว่า
[ลักขณา]
สุภัชญา แปลว่า
ผู้เป็นรัศมีแห่งความรู้
มนเทียร แปลว่า
เรือนหลวง
พันธุ์ศักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พิกุลรัก แปลว่า
ชอบดอกพิกุล
ศิตาพร แปลว่า
ความปราถนาดีิอันคมคาย
ภคิณัฏฐ์ แปลว่า
[ภคินีณัฏฐ์]
วิชินี แปลว่า
สตรีผู้มีวิชา
ทัพพร แปลว่า
สมบัติอันประเสริฐ
ณัฐพลัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงพลัง
ภคชา แปลว่า
เกิดโชค
พลัฏฐ์ญาณ์ แปลว่า
พลังแห่งความรู้
พรภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ภราธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุน
ณัฐจิรัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ดำรงมั่น
วรงค์รัตน์ แปลว่า
ศรีษะอันมีค่า
อิสระภาพ แปลว่า
[อิสรภาพ]
เอกฉันท์ แปลว่า
มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
เนตรณรงค์ แปลว่า
ปกฟ้า แปลว่า
พระราชา
ธิติสรรค์ แปลว่า
สร้างสรรค์จากความเพียร ความอดทนและความรู้
ณฐพงชัย แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์ผู้ชนะ
ไอยารินทร์ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
สุพิชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
เติม แปลว่า
เพิ่ม, แถมให้
นิตธิยา แปลว่า
ฐาณิกร แปลว่า
สุดเขตต์ แปลว่า
สุดชายแดน
วีชนี แปลว่า
พัด
ภคินีณัฏฐ์ แปลว่า
พี่สาวที่เป็นปราชญ์ น้องสาวที่เป็นปราชญ์
สิงหล แปลว่า
ชาวเกาะลังกา
วิริฒิภา แปลว่า
สุรีย์มาศ แปลว่า
พระอาทิตย์สีทอง
สุธีมา แปลว่า
ปัญญาดี นักปราชญ์
อำพิกา แปลว่า
[อัมพิกา]
ปติวัตร แปลว่า
ความจงรักในสามี
ณัธนารีย์ แปลว่า
[ณัฐธนารีย์]
ดาทิพย์ แปลว่า
ธนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
อัมพวา แปลว่า
ป่าหรือสวนมะม่วง
ณอาภา แปลว่า
ที่มีแสงสว่าง
ศิริโฉม แปลว่า
รูปงาม
ทุเรียน แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง
เปรมจิต แปลว่า
มีความสุข
เอกธนากร แปลว่า
นายธนาคารผู้เป็นหนึ่ง
นิยามา แปลว่า
การกำหนด
มุข แปลว่า
หน้า ปาก
วิษณุเดช แปลว่า
อำนาจของพระวิษณุ
อะมีรา แปลว่า
เมธาฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษของนักปราชญ์
สุภิชญา แปลว่า
[สุพิชญา]
สุด แปลว่า
สิ้น หมด
ฐานวีร์ แปลว่า
ที่ตั้งของความกล้าหาญ
รสพล แปลว่า
มีกำลังและวิสัยเป็นที่ยินดี
ทนงค์ แปลว่า
[ทะนง]
ภัทรเกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริฐที่ประเสริฐ
นภัสร์วัลย์ แปลว่า
แสงที่เป็นสายบนฟ้า
ไพบูล แปลว่า
[ไพบูลย์]
พิมพิลัย แปลว่า
ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ ควรใช้ [พิมพ์พิไล]
เพ็ชรลดา แปลว่า
สายเพชร
วรัสชา แปลว่า
[วรัสยา]
รัชชา แปลว่า
พระราชา
สิรชา แปลว่า
เป็นที่สุดแห่งการเกิด
สิโรชา แปลว่า
[สโรชา]
แทน แปลว่า
สนอง
วรรณภามาศ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณสดใสดุจทองคำ
พิมพ์นภัสพร แปลว่า
เหมือนฟ้าที่สวยงาม
รัตติญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับกลางคืน
นันทนิจ แปลว่า
ยินดีเสมอไป
นพรัชช์ แปลว่า
พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙
อาภากานต์ แปลว่า
แสงที่สวยงาม
ทะนง แปลว่า
ถือตัว หยิ่งในเกียรติของตัว
ธีราวินท์ แปลว่า
ผู้ได้พบนักปราชญ์
ศศิวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งจันทร์
ปานขวัญ แปลว่า
เหมือนสิ่งสูงสุด
สุพิชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความฉลาด
สรินทร์ณา แปลว่า
มัณฑิรา แปลว่า
เรือนหลวง
สดชื่น แปลว่า
ใหม่และบริสุทธิ์ทำให้เบิกบานใจและกระปรี้กระเปร่าขึ้น
เพชรลฎา แปลว่า
สายเพชร
วรัสยา แปลว่า
ความปรารถนา
ธีระพัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
นิฐิดา แปลว่า
[นิษฐธิดา]
แต้ว แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบกลม แก่นแข็ง ใช้ยางเป็นเครื่องฉาบทา
เสริมพันธ์ แปลว่า
เพิ่มความผูกพัน
ลูกปู แปลว่า
ลูกของปู
ริญท์ดา แปลว่า
[จริญญา]
นิษฐิดา แปลว่า
[นิษฐธิดา]
นิษฐธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่สมบูรณ์
พงพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
วรรณวราลัย แปลว่า
ตระกุลที่ตั้งอยู่ในที่อันประเสริฐ
วัลย์วราลัย แปลว่า
เชื้อสายของผู้อยู่ในที่เจริญ
นางนวล แปลว่า
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
ศุจีภรณ์ แปลว่า
ผู้ดำรงความบริสุทธิ์
สุจันทรา แปลว่า
ผู้เปรียบได้กับดวงจันทร์
สุภัคปภา แปลว่า
แสงแห่งผู้มีโชค
ภูชิตภูมิ แปลว่า
ผู้ชนะแผ่นดินและโลก
มารีย๊ะ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี