");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26501-26600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุริยง แปลว่า
พระอาทิตย์
อนุสสร แปลว่า
[อนุสรณ์]
รัชเศรษฐ์ แปลว่า
พระราชาที่ประเสริฐ
พนาสวรรค์ แปลว่า
ป่าที่เปรียบดั่งสวรรค์
รุ่งลัดดา แปลว่า
เครือเถาอันรุ่งเรือง
ปริยะ แปลว่า
ที่รัก
สุรไชย แปลว่า
ผู้ที่ดีกว่าเทวดา
วิศัลย์สิริ แปลว่า
ไม่มีทุกข์และเป็นมงคล
อันติมา แปลว่า
สูงสุด ,สุดท้าย ,ความจริงอันสูงสุด
ปิติยาภรณ์ แปลว่า
ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิยะนัฐ แปลว่า
[ปิยณัฐ]
ภาณุวัตน์ แปลว่า
[ภาณุวัฒน์]
รักอักษร แปลว่า
รักตัวหนังสือ
พิมพากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของพระนางพิมพา
ณภูมี แปลว่า
ที่ซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดิน
ธณภร แปลว่า
[ธนภร]
เรืองสถิตย์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่คงอยู่
ปุญชิดา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
อังค์วรา แปลว่า
งามทั่วกาย
นิธินาถ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
ศศิภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งดวงจันทร์
นิธิตา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งขุมทรัพย์,ขุมทรัพย์,ผู้มีขุมทรัพย์
พิธิวัฒน์ แปลว่า
[นิธิวัฒน์]
เศกสรรค์ แปลว่า
[เสกสรรค์]
ฐานมาศ แปลว่า
ที่ตั้งแห่งทองคำ
ภควา แปลว่า
ผู้มีโชค, ผู้ทรงจำแนก, พระผู้มีพระภาคเจ้า
อารย์ แปลว่า
เจริญ
ภัททพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พิมภิกา แปลว่า
[พิมผกา]
นนทกฤช แปลว่า
ยินดีในกริช
สุนิรมล แปลว่า
ผู้ไม่มัวหมอง
อนุวัฒณ์ แปลว่า
[อนุวัฒน์]
สวามินี แปลว่า
ธนัดดา แปลว่า
เธอผู้เป็นหลาน
บัญชลิตา แปลว่า
บัญชลิดา แปลว่า
สายสุณีย์ แปลว่า
[สายสุนีย์]
ศฑามาศ แปลว่า
[คฑามาศ]
พลนับพัน แปลว่า
กำลังนับพัน
พราวรินท์ แปลว่า
ความดีอันแวววาว
พรนรารินท์ แปลว่า
เด่นไกร แปลว่า
ความเก่งกล้าที่เห็นได้ชัด
สรฐา แปลว่า
[รฐา]
โสภณจิต แปลว่า
จิตใจงดงาม
ปิยณัฐ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชญ์
เพชรพชร แปลว่า
เพชร
ศรัณย์รัช แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้มีสมบัติเป็นที่พึ่ง
ตรัย แปลว่า
สาม
ภัททภณ แปลว่า
คำพูดที่ประเสริฐ
ณภัทภณ แปลว่า
คำพูดที่ดีงาม
ณภัทนันท์ แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
ณัทเดช แปลว่า
อำนาจของความรู้
ณัทชนันท์ แปลว่า
[ณัชนันท์]
ณฐนันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
ณัทภคภณ แปลว่า
คำพูดที่มีความรู้และมีโชค
เอกวารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในน้ำ
อภิวัชร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในสายฟ้า
เอวาลินทร์ แปลว่า
[เอกวารินทร์]
ศิรภัค แปลว่า
ผู้โชคดีในเศียร
เอวาริน แปลว่า
[เอกวารินทร์]
ปาลี แปลว่า
ผู้รักษา
อุดมแก้ว แปลว่า
เต็มไปด้วยแก้วมีค่า
สุจารี แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
นทสรวง แปลว่า
ลำน้ำแห่งสวรรค์
ประมุท แปลว่า
บันเทิง ยินดี
ใบหม่อน แปลว่า
ใบของต้นหม่อน
ปราณิศา แปลว่า
[ปาณิศา]
นักธรรม แปลว่า
ผู้รู้ธรรม ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
สิริธาภรณ์ แปลว่า
[สิริธนาภรณ์]
นภัสศรัณย์ แปลว่า
สวรรค์อันเป็นที่พึ่ง
สุวพัชร์ แปลว่า
ดีงามดุจเพชร
สิริธนาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับอันเป็นมงคล
วุฒิธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้รอบรู้
วุฒิดา แปลว่า
[วุฒิธิดา]
เบญจภา แปลว่า
รัศมีทั้ง ๕ ประการ
สิทธินี แปลว่า
ผู้สำเร็จด้วยใจ
มัณฑการิน แปลว่า
ผู้กระทำน้ำเมา
พรรณธพรรธน์ แปลว่า
[พันธพัฒน์]
วงศ์นริศ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
พันธพัฒน์ แปลว่า
เกี่ยวพันกับความเจริญ
มนู แปลว่า
ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี ๑๔ องค์, กฎหมาย
ศรณรงค์ แปลว่า
รบด้วยศร
บรรณาการ แปลว่า
สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพและไมตรี
อัณ แปลว่า
[อัณณ์]
ธรรมดล แปลว่า
ธรรมบันดาล
ณลาภา แปลว่า
ที่มีลาภ
สิทธิฤกษ์ แปลว่า
ฤกษ์แห่งความสำเร็จ
แพรวภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแวววาว
้เดช แปลว่า
อำนาจ
อนุศนิยา แปลว่า
ภาระวี แปลว่า
แสงอาทิตย์
วันณิสา แปลว่า
[วรรณิศา]
น้องตรี แปลว่า
น้องสาม
รมณี แปลว่า
นาง ผู้หญิง
รัชฎาวรรณ แปลว่า
สีเงิน
วิจิต แปลว่า
จิตใจดี
ปัญญาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
เนติมา แปลว่า
ประภาวริณทร์ แปลว่า
[ประภาวรินทร์]
สุขุมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับขนาดเล็ก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี