");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26301-26400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ระพีพัตร แปลว่า
พระภูษาของพระอาทิตย์
เดชดำรง แปลว่า
อำนาจที่คงอยู่
ระรินทร แปลว่า
พระอินทร์
สุชีลา แปลว่า
[สุชีรา]
ณัฐนารี แปลว่า
สตรีที่เป็นนักปราชญ์, นักปราชญ์สตรี
เมธิกา แปลว่า
นักปราชญ์
เมืองพล แปลว่า
ตำบลหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
พัทธ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีความผูกพัน
อนัตตา แปลว่า
ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตน
อรปภัทร แปลว่า
[อรปภัส]
พีรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ
ภัต แปลว่า
อาหาร ข้าว
ภัคฏิณี แปลว่า
[ภัคสินี]
ปิยฐา แปลว่า
[ปิยดา]
อนันตา แปลว่า
ไม่สิ้นสุด จำนวนมาก
วชิรรัศม์ แปลว่า
รัศมีของสายฟ้า
ปัณธกัณ แปลว่า
[ปัณณกัณฑ์]
บัวชมพูพร แปลว่า
บัวสีชมพูที่สวยงาม
ปัณณพร แปลว่า
หนังสืออันประเสริฐ
อาภรมณี แปลว่า
[อาภรณ์มณี]
ปินธิรา แปลว่า
[ปิณฑิรา]
โสภิตนภา แปลว่า
งามดุจท้องฟ้า
ปัญญวีร์ แปลว่า
มีปัญญาและความกล้าหาญ
ภัคภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนโชค
วิรัลพัชญ์ แปลว่า
หายากดุจนักปราชญ์
พัฐสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีอำนาจผู้สามารถ
นรีกรานต์ แปลว่า
หญิงที่ก้าวไป
นริกรานต์ แปลว่า
[นรีกรานต์]
อธิสันติ์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ในความสงบ
ลัลน์ลลิต แปลว่า
สาวสวย
นิลันตา แปลว่า
นลิตา แปลว่า
นทีกรานต์ แปลว่า
สายน้ำที่ก้าวไป
อฐณัญช์ แปลว่า
วชรพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญดุจเพชร
ทองคำแท้ แปลว่า
ทองคำแท้
ปาณิสา แปลว่า
[ปาณิศา]
อิษฎา แปลว่า
น่าปรารถนา
ปองกานต์ แปลว่า
ต้องการความรัก
มนต์มาส แปลว่า
มาลัยพร แปลว่า
พวงดอกไม้อันประเสริฐ
สุทัศนี แปลว่า
สวย งาม น่าดู
นิฐฐา แปลว่า
[นิษฐา]
เพชรสาคเรศ แปลว่า
เป็นใหญ่ในเพชรแห่งน้ำ
ศิวพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันยิ่งใหญ่
พีระภัทร แปลว่า
ความเพียรอันประเสริฐ
พุฒิชัย แปลว่า
ชัยชนะอันน่าเบิกบาน
พรรณธิพา แปลว่า
[พรรณทิพา]
พรหมวสุ แปลว่า
พรหมและเทวดา
ปรียนุช แปลว่า
น้องสาวอันเป็นที่รัก
นาฏนฤมล แปลว่า
หญิงผู้ร่ายรำที่บริสุทธิ์
วโรนิกา แปลว่า
ศรีมันตราห์ แปลว่า
ปริญญ์ แปลว่า
ผู้รู้รอบ
นิชนาถ แปลว่า
ที่พึ่งตลอดกาล
ทิพย์ไปรยา แปลว่า
เป็นที่รักของเทวดา
ปานดี แปลว่า
ปานที่ดี
ณิพัฒน์ระวี แปลว่า
ธัญญะสุภางค แปลว่า
รูปงามมาก
ปุณณภัชร แปลว่า
[ปุณณภัทร]
มาโนส แปลว่า
[มาโนช]
วรัฏฐ แปลว่า
ธัญชล แปลว่า
สายน้ำที่ประเสริฐ
นภวร แปลว่า
ท้องฟ้าอันสวยงาม
สนัญญา แปลว่า
[ธนัญญา]
สิริอร แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
ปุณณนนท์ แปลว่า
หนังสืออันน่ายินดี
ณัฐนันท์ธรณ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ค้ำจุนด้วยความยินดี
ลภัทร์สรณ์ แปลว่า
[ลภัสสรณ์]
พลธนธรณ์ แปลว่า
กำลังที่ค้ำจุนทรัพย์
อิบรอฮิม แปลว่า
นพณรงค์ แปลว่า
การรบทั้ง ๙
ร่มเกล้า แปลว่า
ร่มเงาของพระมหากษัตริย์
วาทิตยา แปลว่า
[อาทิตยา]
อักษรา แปลว่า
อักษร
พิมพ์ภัค แปลว่า
แบบอย่างแห่งโชคดี
นิธิสรรค์ แปลว่า
สร้างขุมทรัพย์
อินทีวร แปลว่า
ดอกบัวสีนํ้าเงิน
ชอบ แปลว่า
ถูกต้อง
อินธพรรดิ์ แปลว่า
ปาวีนา แปลว่า
[ปวีณา]
อภิพัฒน์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
สมนาม แปลว่า
เสมอด้วยชื่อ
พงษ์ดณัย แปลว่า
[พงษ์ดนัย]
เทียมบุญ แปลว่า
ความดีเท่ากัน
ประเพ็ญศรี แปลว่า
[เพ็ญศรี]
รติบดี แปลว่า
เจ้าแห่งความรัก
ธัญธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
เรียมฤทัย แปลว่า
ใจพี่
ณัฐวัศ แปลว่า
[ณัฐวัฒน์]
พุทธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้
ภูตะวัน แปลว่า
ภูเขาและดวงอาทิตย์
รัตยา แปลว่า
[กีรัตยา]
สุวิรัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นดังเพชรอันประเสริฐ
ณัฐกูล แปลว่า
[ณัฐกุล]
ศรันฉัตร แปลว่า
[ศรัณยฉัตร]
วสุนทรา แปลว่า
[วสุนธรา]
ทองพูน แปลว่า
ทองที่เพิ่มมากขึ้น
สิรภัตร แปลว่า
[สิรภัทร]
ณาราลักษณ์ แปลว่า
[นาราลักษณ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี