");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26201-26300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นารีนาท แปลว่า
หญิงผู้มีชื่อเสียง
พิมพัชชา แปลว่า
เหมือนเพลงไทยทำนองหนึ่ง
พลอยพัชชา แปลว่า
พลอยที่เกิดในกรอบ,เพลงไทยทำนองหนึ่งอันทรงคุณค่าดุจพลอย
ศรันย์ภัทร แปลว่า
[ศรัณย์ภัทร]
วัชราพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดุจเพชร
เอวาริณ แปลว่า
[เอวาริณณ์]
นุชลีพร แปลว่า
[นุชรีย์พร]
นันท์นพิน แปลว่า
ยินดีในความสาว
สมภรณ์ แปลว่า
ความเหมาะสมของการค้ำจุน
สมภารณ์ แปลว่า
[สมภาร]
สุวีร แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ
นฤสรณ์ แปลว่า
บุคคลที่เป็นที่พึ่งของคนอื่น
วาธินา แปลว่า
ธรรมตะวัน แปลว่า
ความดีเปรียบได้กับพระอาทิตย์
พินทุสร แปลว่า
ผู้มีเสียงไพเราะ
มหัสธวิน แปลว่า
สาวิตตรี แปลว่า
[สาวิตรี]
แสงตาวัน แปลว่า
แสงอาทิตย์
ภูภูมิ แปลว่า
ภูเขาและแผ่นดิน
จาล แปลว่า
[จาร]
วัลย์วิกา แปลว่า
[วัลย์วิภา]
นันทภัสสร แปลว่า
ยินดีในแสงสว่าง
ทศ แปลว่า
สิบ
ศรพิชัย แปลว่า
ชนะด้วยศร
สํารวม แปลว่า
มีสติในขณะกระทำ
ปริพัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน
อิน แปลว่า
ชื่อลูกจันชนิดหนึ่ง ลูกกลมแป้นกลางบุ๋ม ไม่มีเมล็ด
เภตรา แปลว่า
เรือ, เรือสำเภา
ฐานิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความมั่นคง
ไอรินดา แปลว่า
ภักษาปกรณ์ แปลว่า
หนังสือเรียกเนื้อ
ล้อมเพชร แปลว่า
ล้อมด้วยเพชร
มอญรัตน์ แปลว่า
ชนชาติมอญที่ดี
เมธีรัตน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อักขราทร แปลว่า
ห่วงใยตัวอักษร
เสาว์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
ณฤดล แปลว่า
[นฤดล]
ภวิภรณ์ แปลว่า
[ภวิษยาภรณ์]
ภูษณดา แปลว่า
พร้อมเครื่องประดับ
วรันธริษา แปลว่า
เป็นใหญ่และทรงไว้ซึ่งความดี
บุญนาถ แปลว่า
มีความดีเป็นที่พึ่ง
บุญชยา แปลว่า
ชนะด้วยความดี
รัตติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายยามราตรี
พิมลดาพัฒน์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเจริญ
นิยา แปลว่า
เป็นของตน พึ่งตน
สิริประภา แปลว่า
รัศมีอันเป็นมงคล
อรพิมพ์ แปลว่า
หญิงที่เป็นแบบอย่าง
ช่วย แปลว่า
ช่วย
สุภาวิดา แปลว่า
อบรมมาดีแล้ว
วรานิษฐ์ แปลว่า
จุดมุ่งหมายอันประเสริฐ
ศุภวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
วรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ระบิน แปลว่า
[ระบิล]
ณัชชนก แปลว่า
ความรู้ของผู้ให้กำเนิด
เอกศิลป์ แปลว่า
เป็นที่หนึ่งด้านศิลปะ
วรัญญากร แปลว่า
ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
เดือนฤดี แปลว่า
พระจันทร์ในใจ
สุภเสฏฐ แปลว่า
ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
สุรภัท แปลว่า
เทวดาผู้เจริญ
ภัทร์กร แปลว่า
บ่อเกิดของความเจริญ
อนงค์ศรี แปลว่า
หญิงงาม
ลักษณ์ศรี แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
ธรรมทรัพย์ แปลว่า
มีความดีเป็นทรัพย์
สุนิสาร์ แปลว่า
[สุนิสา]
เดชดนัย แปลว่า
ิอำนาจของบุตรชาย,ลูกชายที่มีอำนาจ
อาชย์ แปลว่า
[อาชว์]
ศศิร์อร แปลว่า
[ศศิอร]
ภัคจิราพร แปลว่า
โชคดีอันยาวนานและประเสริฐ
สุดแสงตา แปลว่า
อนงค์นาถ แปลว่า
หญิงที่เป็นที่พึ่ง
บุษบาบูลย์ แปลว่า
เต็มไปด้วยดอกไม้
ปานระพี แปลว่า
เหมือนดวงอาทิตย์ เปรียบได้กับดวงอาทิตย์
พีร์รดา แปลว่า
ความเพียรที่น่ายินดี
วิรอร แปลว่า
หญิงผู้มีความกล้าหาญ
อัศนีย์พร แปลว่า
[อัศนีพร]
พลอยไพรินทร์ แปลว่า
พลอยที่เป็นใหญ่ในป่า
สุริย์วิภา แปลว่า
แสงอาทิตย์
พงษ์พิชญะ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
นิกูล แปลว่า
อัษฏา แปลว่า
[อัษฎา]
วรวิทยา แปลว่า
ความรู้ดี
ศิวัชญา แปลว่า
ความรู้อันเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
ภูริวุฒิ แปลว่า
ฉลาดในความรู้
พันธิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความผูกพัน
เนืองนิตย์ แปลว่า
ประจำ
พิมรภัทร แปลว่า
[พิมภัทร]
มเหศวร แปลว่า
พระอิศวร พระเจ้าแผ่นดิน
ทัศนภร แปลว่า
ค้ำจุนความคิด
สันนิวาส แปลว่า
การอยู่ด้วยกัน
รติยา แปลว่า
กลางคืน
พิมพ์ปภัทร แปลว่า
[พิมพ์ปภัส]
รัญญา แปลว่า
[วรัญญา]
กนกภพ แปลว่า
แผ่นดินทอง
พิชญชิต แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชนะ
พิชญชิดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชนะ
พิชชอร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
วรรณิสสร แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ธนัทโชค แปลว่า
ผู้ให้โชคเป็นทรัพย์
ระพีพัฒน์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เจริญ
โสภีร์ แปลว่า
[โสภี]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี