");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26101-26200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นนท์ฤดี แปลว่า
ใจที่ยินดี
เรกฐ์ แปลว่า
ภูษณิศรา แปลว่า
มีความรู้ดุจเครื่องประดับ
วรรธิษณุ แปลว่า
ภัสวัลย์ แปลว่า
แสงที่เป็นสาย
อนามฤณ แปลว่า
ม่มีศัตรูทำร้ายได้
บุญญะ แปลว่า
ความดี
ไอศวรรย์ แปลว่า
ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
นุชนภา แปลว่า
น้องสาวผู้งามดุจท้องฟ้า
นภัคพร แปลว่า
ผู้ไปในทองฟ้าอันประเสริฐ นกที่ประเสริฐ
ทวีสุธี แปลว่า
การเพิ่มขึ้นของปัญญา
ณัฐภรณ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ทวีวุธ แปลว่า
[ทวีวุฒิ]
ภูริชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของปัญญา
ณษมา แปลว่า
ภาคิไนย แปลว่า
หลาน คือ ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
ภาคินัย แปลว่า
[ภาคิไนย]
ทวีวุฒิ แปลว่า
ภูมิรู้ที่เพิ่มขึ้น
ภูมิสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จในแผ่นดิน
อังค์ริสา แปลว่า
พีร์นิธิ แปลว่า
ขุมทรัพย์ที่เกิดจากความเพียร
ธิติสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีปัญญา
พิศาลภพ แปลว่า
แผ่นดินที่กว้างใหญ่
พลอยศศิฐ์ แปลว่า
[พลอยศศิ]
รัชปภา แปลว่า
รัศมีของพระมหากษัตริย์
นฤญา แปลว่า
คนมีความรู้
เอวาริณณ์ แปลว่า
แม่น้ำและสายน้ำ
พลอยศศิ แปลว่า
พลอยจันทร์
นัฎฏากร แปลว่า
[ณัฏฐากร]
เอกวรินทร์ แปลว่า
เป็นหนึ่งในความดี
อิงคปัณณ์ แปลว่า
หนังสือวิชาการ
อิงคปัญญ์ แปลว่า
มีปัญญาในความรู้
ปาล แปลว่า
คุ้มครอง รักษา
ภควรรษ แปลว่า
ฝนแห่งโชค
ปวรปรัชญ์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สุรสันต์ แปลว่า
เทวดาผู้สงบ
พัศนรินทร์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ในอำนาจ
ศิริทร แปลว่า
[ศิริธร]
รวิศ แปลว่า
เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ศจีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจพระชายาของพระอินทร์
ศจีกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความงามดุจทอง
พิมพ์ปฏิภาณ แปลว่า
ผู้มีต้นแบบที่สติปัญญาแตกฉาน
วัชรีภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร
รัฏฐพิชญ์ แปลว่า
ประเทศนักปราชญ์
ปรียากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
เศรษฐพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ทิพย์อาภา แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
เพชรข้าว แปลว่า
ข้าวที่ทรงคุณค่า
ธารฤดี แปลว่า
น้ำใจ
วัชรนนท์ แปลว่า
เพชรอันพึงใจ
สุพิษ แปลว่า
[สุพิศ]
วัชริศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยสายฟ้า
นาคศิรินทร์ แปลว่า
พญานาคที่เป็นใหญ่และดีงาม
สวง แปลว่า
[สรวง]
นิจนารา แปลว่า
สายน้ำที่ยั่งยืน
อนุตรา แปลว่า
ม่มีสิ่งใดสูงกว่า ดีเลิศ ยิ่ง วิเศษ
แทนขวัญ แปลว่า
ตอบแทนมิ่งขวัญ
พิชญ์ณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
ศรศินทร์ แปลว่า
[ศรศิลป์]
รวมจิตร์ แปลว่า
รวมความงาม
สุชัญญ์ญา แปลว่า
[สุชัญญา]
นันทภัทร์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
หาน แปลว่า
ความเสื่อม, ความทรุดโทรม, การลดน้อย(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
อนณ แปลว่า
ผู้ไม่มีหนี้
อินกาน แปลว่า
[อินทกานต์]
สรวง แปลว่า
ฟ้า สวรรค์ เทวดา
รษณา แปลว่า
[รสนา]
รสนา แปลว่า
ลิ้น
ศิวาวุธ แปลว่า
อาวุธของพระอิศวร
พัชราวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญดุจเพชร
ฐานะวุฒิ แปลว่า
เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
ธีร์ธวัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีร์ธวัชร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจดั่งเพชร
ธนสรณ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นที่พึ่ง
บุญยาธร แปลว่า
[บุญญาธร]
ปุริมปัชฑ์ แปลว่า
[ปุริมปรัชญ์]
ลพัฏร์ฐิดา แปลว่า
สานนท์ แปลว่า
ณัฏฐ์พัชร แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าดุจเพชร
รินทร์ลดา แปลว่า
วิระดา แปลว่า
[วิรดา]
บุญญาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
อัศศราภา แปลว่า
นิภารัตน์ แปลว่า
สว่างเสมอกัน
นนทศักดิ์ แปลว่า
ยินดีในอำนาจ
นุชญดา แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นปราชญ์
ลักขณาวดี แปลว่า
หญิงที่มีลักษณะที่ดี
แสงทวี แปลว่า
แสงที่เพิ่มขึ้น
พรรณพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีผิวพรรณดี
ทิพย์ธีรศรี แปลว่า
ความงามของนักปราชญ์จากสวรรค์
นนลนีย์ แปลว่า
นรวัฒน์ แปลว่า
บุคคลผู้เจริญ
ํธัญชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดที่ดี พ่อที่ดี
วุฒิพัตร แปลว่า
ความรอบรู้ดุจเครื่องแต่งกาย
ณิชาพัชร แปลว่า
้เพชรที่บริสุทธิ์
อรวรรยา แปลว่า
สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
นพอนันต์ แปลว่า
การไม่สิ้นสุดทั้งเก้า
นิติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายกฏหมาย
รชิดา แปลว่า
[รัญชิดา]
อมลวรรณ์ แปลว่า
มีผิวพรรณบริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี