");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26001-26100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อภิโชค แปลว่า
โชคใหญ่
นภัชศวัณ แปลว่า
[นภัสวรรณ]
ธีรชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ปรรณพัชร์ แปลว่า
หนังสืออันทรงค่า
พร้อมพิทย์ แปลว่า
พร้อมด้วยความรู้
ธีรโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งปราชญ์
ประนัดดา แปลว่า
[ปนัดดา]
นภาเดช แปลว่า
อำนาจฟ้า
นันทิพัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
บรรณรต แปลว่า
พหูสูตร(ผู้รู้รอบ)
ณิฐิพงษ์ แปลว่า
[ทิฐิพงษ์]
วัฏธนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้หมุนเวียนทรัพย์ที่ดี
รลินรัศมิ์ แปลว่า
[ลลิลรัศมิ์]
อนุพันธ์ แปลว่า
ที่ติดต่อ ที่เกี่ยวเนื่อง
ทีป แปลว่า
เกาะ แสงไฟ
สุภวัช แปลว่า
คำพูดที่ดี
บวรวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
ณัฐมา แปลว่า
พงค์พชร แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
ศรัลลักษณ์ แปลว่า
[ศรัณย์ลักษณ์]
ประจิตร แปลว่า
ศิวกมล แปลว่า
พระทัยของพระอิศวร,จิตที่ปราศจากกิเลส
นิตินนท์ แปลว่า
พอใจในกฎหมาย
นงนภัศ แปลว่า
[นงนภัส]
ณัชนิภาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประับอันงดงาม
น้ำผึ้งทิพย์ แปลว่า
น้ำผึ้งสวรรค์
สุรโชติ แปลว่า
เทวดาผู้รุ่งเรือง
สุรชล แปลว่า
น้ำทิพย์
สราทิพย์ แปลว่า
ศรของเทวดา
วชิรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจสายฟ้า
ศรายุทธิ์ แปลว่า
[ศรายุทธ]
วีรินทร์พิมล แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญและบริสุทธิ์
วังหลัง แปลว่า
วังซึ่งเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขมักตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระราชวังหลวง
ปรึกษา แปลว่า
ให้คำแนะนำ
วีระวุธ แปลว่า
วันพุธที่กล้าหาญ
ภัครพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีรัศมีผู้ยิ่งใหญ่
ริชา แปลว่า
เริ่มต้นชีวิตใหม่
สราวุฒ แปลว่า
ผู้เจริญกว่าผู้อื่นในเรื่องศร
วัฒนะพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เจริญ
ศุภลัคน์ แปลว่า
เวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านหมู่ดาวในราศีที่ดี
รัตน์นรี แปลว่า
นางแก้ว
สุภัทท แปลว่า
ผู้เจริญ
เอ็นดู แปลว่า
สาธิตา แปลว่า
ให้สำเร็จสมประสงค์
ณรงค์ปกรณ์ แปลว่า
ตำราพิชัยสงคราม
ณมณ แปลว่า
[ณมน]
แสงสุรีย์ แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
วกร แปลว่า
[วรกร]
ธณสร แปลว่า
[ธนสรณ์]
เชาว์ แปลว่า
เร็ว
วริท แปลว่า
[วริทธิ์]
พิตรญาณี แปลว่า
ทรัพย์ของนักปราชญ์
พลับพลึง แปลว่า
ชื่อไม้ชนิดหนึ่ง
อลิสรา แปลว่า
นางพญาผึ้ง
วรรณวลาลัย แปลว่า
[วรรณวราลัย]
วัลย์วลาลัย แปลว่า
[วัลย์วราลัย]
ภาสภณ แปลว่า
คำกล่าวที่ทำให้รู้แจ้ง
เท่ากัน แปลว่า
เท่ากัน
อิสราพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
เดชรุษ แปลว่า
สุจันทา แปลว่า
[สุจันทรา]
ภัชลดา แปลว่า
แสงที่เป็นสาย
นลธวัช แปลว่า
ก้านธง เสาธง
นราธิปณ์ แปลว่า
[นราธิป]
สิภัคปภา แปลว่า
[สุภัคปภา]
ปิรัถยา แปลว่า
[รัถยา]
ประทิน แปลว่า
ทำให้สะอาดหมดจด
ธีรธร แปลว่า
ผู้ได้การรักษาด้วยปราชญ์
ปัทมาวรรณ แปลว่า
ผิวงามดุจดอกบัว
นิพารัตน์ แปลว่า
[นิภารัตน์]
ปิรัทยา แปลว่า
สุวิชชา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
ธมนต์ภัทร แปลว่า
ขจัดมลทินให้มีความเจริญ
พิพิธธนา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ที่ต่างไป
ณัททยารัตน์ แปลว่า
ผู้มีความเมตตาในการถ่ายทอดความรู้อันมีค่า
สุรเมฆ แปลว่า
เทวดาแห่งเมฆ
เบ็ญจภา แปลว่า
รัศมี ๕ ประการ
มิลินท์ แปลว่า
ชื่อพระนามพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งและทรงเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
อิงคปัณญ์ แปลว่า
อชีรณา แปลว่า
รัศมิ์การ แปลว่า
รุ่งเรืองในการงาน
รอซือมี แปลว่า
โสพี แปลว่า
[โสภี]
พิศาล แปลว่า
กว้างใหญ่
ศุษกา แปลว่า
รัตนภา แปลว่า
แสงของแก้ว
ปิยะภัทร แปลว่า
ความรักอันประเสริฐ
นำโชค แปลว่า
นำพาโชคมาให้
สุพรชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ณพัฐกานต์ แปลว่า
[ณภัทรกานต์]
นิติวัต แปลว่า
ผู้ยึดถือในกฎหมาย
สุรัชวดี แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
ณภัทร์อลิน แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้ดุจผึ้ง
วณัญญา แปลว่า
[วรัญญา]
เศรษฐรัชต์ แปลว่า
การเงินอันประเสริฐ
อมิดาลา แปลว่า
ภัคปวันรัตน์ แปลว่า
โชคดีในแก้วอันบริสุทธิ์
ไพรวัลยา แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
ภัคระพี แปลว่า
มีโชคดุจดวงอาทิตย์
สารัช แปลว่า
เกิดมาเป็นแก่นสาร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี