");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25801-25900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิรัลภัชร แปลว่า
[วรัลพัชร]
ภัทธ์ธีรา แปลว่า
[ภัทท์ธีรา]
ริญญารัตน์ แปลว่า
ประพิญชญา แปลว่า
[ประพิณชญา]
พิมพวรีย์ แปลว่า
รูปร่างงดงาม รูปงาม
พิมพ์รภัช แปลว่า
[พิมพ์ลภัส]
อัศราวรรณ์ แปลว่า
[อิศราวรรณ์]
ภารัตน์ แปลว่า
แสงสว่างของดวงแก้ว
โฬม แปลว่า
ศุภัชญา แปลว่า
ทำความรู้วันนี้ให้ดี
ประทวน แปลว่า
ฐานันดรที่ตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ศิรพร แปลว่า
ความประเสริฐที่สูงสุด
ธนพฤทธ์ แปลว่า
[ธนพฤทธิ์]
ศิวกรณ์ แปลว่า
การกระทำเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์
เวียงถาวร แปลว่า
เมืองที่มั่นคง
อนุรัตน์ แปลว่า
แก้วดวงน้อย แก้วมีค่าชิิ้นเล็ก ๆ
ธนล แปลว่า
[ธนพล]
ภิรพงษ์ แปลว่า
ผู้มากเชื้อสาย
ทวีกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เพิ่มขึ้น
ภูมี แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
มาลาทิพย์ แปลว่า
ดอกไม้ของเทวดา ดอกไม้สวรรค์
นงณภัส แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งความรู้
พรวดี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
ืทฤฒมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจมั่นคง
บุญเชษฐ์ แปลว่า
ความดีอันยิ่งใหญ่ พี่ชายผู้ทำความดี
ณรสิตา แปลว่า
[นรสิตา]
พิมพ์วรา แปลว่า
แบบอย่างที่ดี
ทิพย์อัปสร แปลว่า
นางสวรรค์ นางฟ้า
วิธิภาวรรณ แปลว่า
หนทางของการทำสีของแสง
นนฑวัฒน์ แปลว่า
[นนทวัฒน์]
รอฮาณี แปลว่า
อริณรดา แปลว่า
[อริญรดา]
วัชระพล แปลว่า
กำลังแห่งสายฟ้า
รอฮิมม๊ะ แปลว่า
ปัญจมาส แปลว่า
เดือน ๕
วิมลรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่บริสุทธิ์
สุนิธา แปลว่า
[สุนิตา]
บุษยมาศ แปลว่า
บัวทอง
รคต แปลว่า
ธนันธัมม์ แปลว่า
เศรษฐีที่มีคุณธรรม ผู้มีความดีเป็นทรัพย์
ภานุศาสน์ แปลว่า
คำสั่งของพระอาทิตย์
ทวีลาภ แปลว่า
ลาภที่เพิ่มขึ้น
อลงกต แปลว่า
ตกแต่ง ประดับประดา
ศุภมาส์ แปลว่า
เดือนที่ดี เดือนมงคล
วรรณพิมล แปลว่า
มีผิวสะอาดบริสุทธิ์
อัลติมา แปลว่า
[อันติมา]
อดิเรก แปลว่า
ชื่อพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายพระมหากษัตริย์, พิเศษ
พัฒนสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ดวงแข แปลว่า
ดวงจันทร์
อนุเชิด แปลว่า
[อนุชิต]
ภัทรชยา แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ศรัณวิศิษฐ์ แปลว่า
[ศรัณย์วิศิษฐ์]
พิมพ์มณี แปลว่า
เหมือนแก้ว
พัชร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีค่า
มนทชา แปลว่า
เกิดความเฉื่อยชา [มนทิชา]
สิงห์ทอง แปลว่า
ราชสีห์ทอง, บัณฑิตที่จบจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวิชญา แปลว่า
มีความรู้
พนิตนาฏ แปลว่า
ผู้รักในวิชาการร่ายรำ
วัณณ์วิภา แปลว่า
[วรรณวิภา]
วรีภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
พจนาจ แปลว่า
[พจนาถ]
พรบัวชมพู แปลว่า
บัวชมพูที่ประเสริฐ
พิมพ์ณิศา แปลว่า
[พิมพ์นิศา]
ดวงทอง แปลว่า
ชะตาชีวิตที่ดี
มริษฎดา แปลว่า
หวานชื่น
สุริโย แปลว่า
พระอาทิตย์
สุขประสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยความสุข
พลอยวนัส แปลว่า
พลอยจากป่า
สุภาพรรณ์ แปลว่า
ผิวงาม
ธีร์นานา แปลว่า
นักปราชญ์ต่างๆ
รินลนี แปลว่า
สิริณดา แปลว่า
[สิรินดา]
นุชศราภรณ์ แปลว่า
น้องสาวผู้มีศรเป็นเครื่องประดับ
ธัณย์จิรา แปลว่า
[ธันย์จิรา]
ปานทิตา แปลว่า
เหมือนรุ่งเรือง
บทมี แปลว่า
อนุศิษฏ์ แปลว่า
สั่งสอน ชี้แจง
นิธิโรจน์ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันรุ่งเรือง
สมคิิต แปลว่า
[สมคิด]
ธฤติพันธ์ แปลว่า
ส่งใจมั่น
พุทธอร แปลว่า
หญิงผู้เบิกบาน
ภูสิษฐ์ แปลว่า
[ภูสิทธิ์]
พุทรา แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง
มณีมัญช์ แปลว่า
[มณีมัญชุ์]
ศิลภัสร์ แปลว่า
ภัครฐา แปลว่า
ประเทศที่มีโชค
มรุตา แปลว่า
เจ้าแห่งพายุ เจ้าแห่งลม เทวดาพวกหนึ่ง
ณิรัชยา แปลว่า
[นิรัชชญา]
สมศิริ แปลว่า
ความงามเสมอกัน
รัชนนต์ แปลว่า
[รัชนนท์]
รัชนนท์ แปลว่า
สมบัติอันน่ายินดี
วัลลพ แปลว่า
[วัลลภ]
ภัท แปลว่า
ประเสริฐ เจริญ
นิรัชชญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับการทำให้ไม่มีกิเลส
นิรัชชยา แปลว่า
ชัยชนะในการไม่มีิกิเลส
อาญานันท์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี ยินดีในอำนาจ
อาญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งอำนาจ
อาญาฐิษา แปลว่า
[อาญาฐิสา]
ณัทตา แปลว่า
ดวงตาของผู้ให้ความรู้
ธนพรรธน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามแห่งทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี