");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25701-25800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุภนิมิต แปลว่า
นิมิตดี ลางดี
ศรสิน แปลว่า
มีธนูเป็นทรัพย์
บรรหาญ แปลว่า
[บรรหาร]
บรรหาร แปลว่า
เฉลย กล่าวแก้ ตรัสสั่ง
พระนาย แปลว่า
คําเรียกหัวหมื่นมหาดเล็ก
พรพระศรี แปลว่า
พรจากพระอันเป็นมงคล
นพเกตุ แปลว่า
ดวงดาวลำดับที่เก้าในจักรราศี เป็นดาวในกลุ่มดาวธง
อลงกฎ แปลว่า
[อลงกต]
ทรงคุณ แปลว่า
ทำความดี
ณัฐภร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
อุรัฐศญา แปลว่า
[อุรัสยา]
วงศพทธ์ แปลว่า
[วงศพัทธ์]
ศุภมา แปลว่า
[ศุภมาส์]
อิสราพร แปลว่า
เป็นใหญ่และประเสริฐ
พัชรณัช แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจเพชร
อำนวยชัย แปลว่า
ช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะ
ศรีพรม แปลว่า
พรมที่สวยงาม
นัฐพงค์ แปลว่า
[ณัฐพงศ์]
ณัฐวิมล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ทัสสิกา แปลว่า
ณัฏฐ์ชนุตร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เลิศกว่าคนทั้งหลาย
ณัฐภาส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
สิทธิวิชญ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้
อคัมย์สิริ แปลว่า
งดงามไม่เหมือนใคร สวยไม่มีใครเหมือน
พรรวิน แปลว่า
[พรรวินท์]
สุริยันต์ แปลว่า
[สุริยัน]
อัมพาพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของมารดา
อัจฉริยา แปลว่า
มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
ภันทิสา แปลว่า
[ภันทิลา]
สุทฐิกานต์ แปลว่า
[สุทธิกานต์]
ปรภัทร แปลว่า
ความเจริญข้างหน้า
ิวิรัช แปลว่า
ปราศจากธุลี ไม่มีมลทิน บริสุทธิ์ สะอาด
ภทรชนก แปลว่า
พ่อผู้ประเสริฐ
ณัฏฐ์คเณศ แปลว่า
พระพิฆเนศผู้เป็นปราชญ์ ปราชญ์ผู้มีปัญญาดุจพระพิฆเนศ
รุ่งระวี แปลว่า
พระอาทิตย์ตอนเช้า
บูรณา แปลว่า
ทำให้เต็ม, ปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซม
วนาวรรณ แปลว่า
สีของป่า
นัฐวรรณ แปลว่า
ชนชั้นที่ย่อยยับ [ณัฐวรรณ]
ศิร์ปางค์ แปลว่า
[สิปาง]
อรนิชชา แปลว่า
หญิงผู้เกิดมามีตัวตน [อรณิชชา]
นวภัสร์ แปลว่า
แสงทั้ง ๙
พิรนุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีความเพียร
วิรุส แปลว่า
[วิรุฬห์]
วดาวัลย์ แปลว่า
[วนิดาวัลย์]
ณธิศร แปลว่า
[อภิศร]
พิรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความเพียร อำนาจแห่งความกล้าหาญ
ร้งษิตร์ แปลว่า
[รักษิต]
อภัญญรัตน์ แปลว่า
[อัญญารัตน์]
นิมะซอบรี แปลว่า
ภรชนก แปลว่า
พ่อผู้ค้ำจุน
ณัฎฐ์โชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
นุรฮานาน แปลว่า
ศรณริล แปลว่า
[ศรนรินทร์]
มฒุกร แปลว่า
[มธุกร]
นิกราน แปลว่า
พิมพ์พิณาลี แปลว่า
[พิมพ์พนาลี]
โสวรส แปลว่า
[เสาวรส]
วิทยรัฐ แปลว่า
ความรู้ของประเทศ
สุรชาญรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีความชำนาญดั่งเทวดาสร้าง
วรรต แปลว่า
การหมุนเวียน
ประติภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ปีย์วรา แปลว่า
รักในความดี
ปรัชญามาศ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐดุจทอง
สายยันต์ แปลว่า
สายของอักขระที่สักเพื่อความเข้มขลัง
สันต์ทศน์ แปลว่า
ความคิดอันสงบ
เสาร์แก้ว แปลว่า
วันเสาร์ที่ทรงคุณค่า
ฌัฐวัตร แปลว่า
[ณัฐวัตร]
ฐาน แปลว่า
ที่ตั้ง
วงศนันต์ แปลว่า
[วงศนันท์]
ณัชชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีที่เกิดมาเพื่อความรู้
นัฏฐณิชา แปลว่า
[ณัฏฐณิชา]
วรรษสิชล แปลว่า
น้ำฝนน้อย
ภรณ์หทัย แปลว่า
รักษาดวงใจ
รอหีมม๊ะ แปลว่า
วรนิต แปลว่า
ผู้ได้รับคำแนะนำอย่างดีที่สุด
รอหิมม๊ะ แปลว่า
สุริยพร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ศมรัศม์ แปลว่า
ธนวรรฒ แปลว่า
[ธนวรรธน์]
ดวงชัย แปลว่า
ชะตาแห่งชัยชนะ
พรชิรา แปลว่า
[พชิรา]
มีนตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำเป็นรูปปลา
ดอกแก้ว แปลว่า
ดอกของต้นแก้ว
ณัฐฏพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจดังเพชร
อัศม์เดช แปลว่า
มีอำนาจยิ่งใหญ่ดังภูเขา
เอกฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่เป็นหนึ่ง
นิธิกานต์ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก
วัสสิกา แปลว่า
ดอกมะลิ
นครินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
ศุภานันท์ แปลว่า
ยินดีในความดี
บุญเกษม แปลว่า
ความสุขอันเกิดจากความดี ความปลอดภัยเนื่องจากความดี
ณธรรศ แปลว่า
ที่กล้าหาญ
ภัชภิชา แปลว่า
[ภัทรพิชชา]
วรรณภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชนชั้น
วัชรีวรรณ แปลว่า
ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
ณภัทดนัย แปลว่า
[ณภัทรดนัย]
ณรงค์กร แปลว่า
ผู้กระทำการรบ นักรบ
ปุณญิสา แปลว่า
[ปุญญิสา]
ปิยะบุตร แปลว่า
ลูกอันเป็นที่รัก
ปิยาณัสม์ แปลว่า
[ปิยาณัฐ]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี