");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25601-25700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ดนุชเดช แปลว่า
ลูกชายผู้มีอำนาจ
ธาราวิศ แปลว่า
[ธาราวริศ]
ธวิน แปลว่า
[วิธวินท์]
ดุษยา แปลว่า
ยินดี
ปมุต แปลว่า
หลุดพ้นแล้ว
ปัณณวรรธน์ แปลว่า
หนังสือแห่งความเจริญ
สรัล แปลว่า
ต้นสน ซื่อตรง
ณพัชญ์ปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่ในกรอบ
ธรรมนิจ แปลว่า
ทำความดีสม่ำเสมอ
ศิถี แปลว่า
พวงดอกไม้ พวงมาลัย
อุทัยภูมิ แปลว่า
การตั้งขึ้นของแผ่นดิน
ภรกนก แปลว่า
ทองที่ค้ำจุน
อธิบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครอง, หัวหน้า
สุภารัตนพร แปลว่า
แก้วที่ดีและประเสริฐ
ธีราศิริ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สุภาพิศ แปลว่า
มองความงาม
ศรีระยา แปลว่า
กระแสน้ำที่งดงาม
นาตาลี แปลว่า
เปรมอนันต์ แปลว่า
มีความสุขมาก
ทศรัศมิ์ แปลว่า
รัศมี ๑๐ ประการ
พัสธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ณิชาณันท์ แปลว่า
[ณิชานันท์]
ตาณ แปลว่า
ที่พึ่ง, ป้องกันภัย
อริยะพัชร แปลว่า
เพชรของผู้เจริญ
สุวรรณดี แปลว่า
ทองเนื้อดี,ทองบริสุทธิ์
นัทฐญา แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
นันทวดี แปลว่า
สตรีผู้มีความยินดี
ณัฏฐ์กานดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
วรรณวรท แปลว่า
ความปรารถนาดีให้ผิวพรรณงาม
ปริญญานุช แปลว่า
น้องสาวผู้รอบรู้
พวงชมพู แปลว่า
ชื่อไม้เถาขนาดเล็กชนิด
อิทธิกรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยอำนาจวิเศษ
ทัศน์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันน่ามอง
นฐา แปลว่า
[ณฐา]
ไพรสุดา แปลว่า
ลูกสาวแห่งป่า
กฤตณ์ แปลว่า
[กฤต]
วสุธร แปลว่า
เทวดาผู้รักษา
นันทนภัส แปลว่า
ยินดีในฟ้า
บรรเจิด แปลว่า
สว่าง
ปิยะกัญญา แปลว่า
หญิงที่รัก
ปิยมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่รัก
วุฒิกร แปลว่า
เหตุแห่งความรู้
สาทร แปลว่า
เอาใจใส่, เอื้อเฟื้อ
พิชญ์ภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
อัครณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภัทธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ไพรีราบ แปลว่า
ชนะศัตรู
ศรัญพร แปลว่า
[ศรัณยพร]
ธชา แปลว่า
เธอผู้เกิดมา
ปริยวัธธ์ แปลว่า
[ปริยวัธน์]
เพชรไพลิน แปลว่า
เพชรและไพลิน
พิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะเป็นพิเศษ
ธิมาพร แปลว่า
[ธีราพร]
สุนทราภรณ์ แปลว่า
ชื่อวงดนตรีวงหนึ่ง, เครื่องประดับอันงดงาม
พรประสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ธัชพัฒน์ แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
พงศ์ผกา แปลว่า
เชื้อสายของดอกไม้
ธวัฒชัย แปลว่า
[ธวัชชัย]
อธิติยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันสูงค่า
วรินทร์ภัค แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโชคอันประเสริฐ
วีรนาท แปลว่า
เสียงบันลืออันกล้าหาญ
รัตติกานต์ แปลว่า
เวลาอันเป็นที่รัก
พรธิภา แปลว่า
[พรทิพา]
ทิพรวี แปลว่า
พระอาทิตย์บนสวรรค์
วีริสา แปลว่า
เป็นใหญ่เหนือวีรบุรุษ
ปุญญารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งบุญ
พร้อมพร แปลว่า
พร้อมด้วยความประเสริฐ
ปริยาวัธน์ แปลว่า
เป็นที่รักและมีความเจริญ
พร้อมสิริ แปลว่า
พร้อมด้วยความงาม
ทนา แปลว่า
[ธนา]
ทฤษฎี แปลว่า
ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ
รัฐชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของประเทศ
สุพรรณวดี แปลว่า
หญิงมีค่าดุจทองคำ
ปภังกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำรัศมีให้เกิดขึ้น
รัฐกร แปลว่า
ผู้สร้างประเทศ
อาทิตย์ธารา แปลว่า
พระอาทิตย์และสายน้ำ
รัชฐภร แปลว่า
[รชตพร]
วิภังกร แปลว่า
ปิยะราช แปลว่า
พระราชผู้ทรงเป็นที่รัก
วรัณญู แปลว่า
ผู้รู้สิ่งดี, ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
วัชระกร แปลว่า
[วัชรกร]
วดาพร แปลว่า
[วราพร]
วิศิพร แปลว่า
ทิพย์พรพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งมาจากสวรรค์
เทิดพันธุ์ แปลว่า
ยกย่องเชื้อสาย
รักษ์สินันต์ แปลว่า
นนท แปลว่า
ความสุข ความชื่นชมยินดี
สนทยา แปลว่า
[สนธยา]
ปัญจรีย์ แปลว่า
[ปาจรีย์]
นัฐรมีลญา แปลว่า
นภางค์ภัทร แปลว่า
ท้องฟ้าอันประเสริฐ
ภัคคณากร แปลว่า
โชคอันเกิดจากหมู่คณะ
ปัญจวาสน์ แปลว่า
บุญบารมี ๕ ประการ
ไพรศรี แปลว่า
ป่างาม
บุญฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในความดี
เมฆาวัจย์ แปลว่า
[เมฆาวัจน์]
นภสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จดุจฟ้า
เมฆาวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำแห่งเมฆ
เมฆา แปลว่า
เมฆ
เมฆวัจนา แปลว่า
ถ้อยคำแห่งเมฆ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี