");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25401-25500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นวลนภา แปลว่า
ฟ้าที่สวยงาม
ปาเจรา แปลว่า
ครูของครู
สุพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
ศิวรรจน์ แปลว่า
คำสรรเสริญอันเป็นมงคล
เสกสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จอันง่ายดายดุจเสก
พันธ์ธัช แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยธงชัย
ณภาวิกา แปลว่า
[ณภวิกา]
พฤฒิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความเจริญ
ปิยวรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความรักอันประเสริฐ
วลัยภรณ์ แปลว่า
กำไลที่เป็นเครื่องประดับ
รัชชประภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งพระราชา
ระพัฒน์ แปลว่า
ดาหลา แปลว่า
ดอกดาหลา
ภคพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
วรัทยา แปลว่า
มีความกรุณาอันประเสริฐ
วินนตา แปลว่า
วชิรธารา แปลว่า
สายฟ้าและสายน้ำ
ปรีปรัช แปลว่า
สโรชรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
ปรีปรัชศ์ แปลว่า
สุประภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
ทรรศนันท์ แปลว่า
ผู้การยินดีในสิ่งที่เห็น
ณัชมน แปลว่า
ใจที่ใฝ่รู้
รวงศ์ แปลว่า
ระวิพล แปลว่า
กำลังพระอาทิตย์
รัฐติยา แปลว่า
ศิโรตม์ แปลว่า
หัว ศีรษะ
ณภา แปลว่า
ที่มีแสงสว่าง
ปาลีภัสร์ แปลว่า
ผู้รักษาแสงสว่าง
ณภาวี แปลว่า
ณปภาวี แปลว่า
ที่ซึ่งมีอำนาจ
สงวนศักดิ์ แปลว่า
รักษาอำนาจ
ณัฏฐ์ศุภัช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีแสง
ณภวิกา แปลว่า
ที่มีความเจริญ
พัสสน แปลว่า
ฝนตก
ศิรภัทรสร แปลว่า
รติภัทร แปลว่า
ความยินดีในสิ่งประเสริฐ, ความชอบใจในสิ่งประเสริฐ
ณัฏฐ์ชญานันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในความรู้
นัทธกันต์ แปลว่า
รักและผูกพัน
วรัญญากรณ์ แปลว่า
ผู้รู้ที่กระทำในสิ่งที่ประเสริฐ
สุนาริภา แปลว่า
แววธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีแวว
ธนันท์ชัย แปลว่า
เธอผู้ยินดีในชัยชนะ
สุรางค์รัตน์ แปลว่า
นางฟ้าอันประเสริฐ, แก้วของนางฟ้า
นัฐกุล แปลว่า
[ณัฐกุล]
เปรมปรียาภรณ์ แปลว่า
มีความสุขจากเครื่องประดับอันเป็นที่รัก
พะเยา แปลว่า
จังหวัดพะเยา
ณทิญา แปลว่า
[นันทิยา]
บุหลัน แปลว่า
ดวงจันทร์
ศุภชญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ริสะ แปลว่า
อุษานันท์ แปลว่า
รุ่งเช้าที่น่ายินดี
อภิญญารัตน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจแก้วมณี
วรัญรัทฐ์ แปลว่า
[วรัญรัฐ]
อติยารัตน์ แปลว่า
[อติญารัตน์]
วรัญรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ดี
อติญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้ววิเศษ
มาลาริน แปลว่า
ดวงดาวแห่งท้องทะเล
มารีน แปลว่า
ทะเล
วรมิดา แปลว่า
[รมิดา]
ประพิณพักตร์ แปลว่า
ผู้มีหน้างาม
วรีรัตน์ แปลว่า
แก้วที่สวยงาม
ปัญญะพร แปลว่า
ปัญญาอันประเสริฐ
ศิระกานต์ แปลว่า
พระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รัก
พิรุณลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งฝน
เวรัมภา แปลว่า
ลมพายุ
ภาคิโน แปลว่า
ผู้มีโชค มีกำไร
พรรณศิริ แปลว่า
ผิวสวยงาม
ปีย์สิริ แปลว่า
ความรักที่ประเสริฐ
ธนาคาร แปลว่า
ที่ทำการสถาบันการเงินที่เป็นนิติบุคคล
ธนะวิทย์ แปลว่า
มีความรู้เป็นทรัพย์
สิรินญากร แปลว่า
นิติรุจน์ แปลว่า
รักในกฎหมาย
พฤทธิ์สินี แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
บัวคำ แปลว่า
บุรวัชร แปลว่า
เพชรแห่งเมือง
ณัฐชนริชา แปลว่า
พรภิรมณ์ แปลว่า
[พรภิรมย์]
สำรวม แปลว่า
การระมัดระวัง
อรุณแสง แปลว่า
แสงยามเช้า
สำคัญ แปลว่า
มีชื่อเสียงใหญ่โต
อัฐษชัย แปลว่า
รชตภัทร์ แปลว่า
เจริญทางการเงิน
ณัจธิญาณ์ แปลว่า
[ณัจสิญาณ์]
วาทิณี แปลว่า
[วาทินี]
เพชรินทร์ แปลว่า
ยอดเพชร
พรรณทิภา แปลว่า
[พันธิภา]
พรภิรมย์ แปลว่า
ยินดีในสิ่งอันประเสริฐ
พันธิภา แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
ธารน้ำทิพย์ แปลว่า
สายน้ำจากสวรรค์
เมธานิล แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีผิวคล้ำ
นิรัติศัย แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง,พิเศษ
วรธิษณ์ แปลว่า
ฉลาดในสิ่งดี
สจิตรา แปลว่า
[สุจิตรา]
สุทธิยา แปลว่า
ยาบริสุทธิ์
นภาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจฟ้า
ภาสวร แปลว่า
สว่าง มีแสงพราว
เมธานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
สุรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
ณชัญญาณัฏฐ์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี