");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25301-25400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นันท์ณัชพร แปลว่า
ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
ธนาภร แปลว่า
ทรัพย์ที่ค้ำจุน
สุคนธ์ปิยา แปลว่า
เครื่องหอมอันเป็นที่รัก
พลอยเพ็ญ แปลว่า
พลอยที่เต็มเม็ด
สกุณกฤตย์ แปลว่า
การกระทำของนก
ปรินท์วรากร แปลว่า
เป็นใหญ่ในการกระทำแห่งความเจริญ
ณัฐกานดา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้และเป็นที่รัก
เฌอมาวี แปลว่า
[เฌอมาวีร์]
สิงหา แปลว่า
เดือนสิงหาคม
อมัณศญา แปลว่า
[อัณศยา]
วรนิษฐ์ แปลว่า
มีความสำเร็จอันประเสริฐ
รัชนาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีรัศมีประดับกาย
นพธเรศ แปลว่า
พระราชาเก้าพระองค์
เอกธนา แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในเรื่องทรัพย์
พิญญาพัชญ์ แปลว่า
[ภิญญาพัชญ์]
สุทิษา แปลว่า
[สุธิศา]
นัยน์ปพร แปลว่า
ผู้มีดวงตางดงาม
วีธชัย แปลว่า
[วีรชัย]
วิลันดา แปลว่า
ชาวดัตช์, ชาวฮอลันดา
สิริณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ฌาฆฤณ แปลว่า
ประไพวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงดงาม
สนันทา แปลว่า
[สุนันทา]
อธิการ แปลว่า
อำนาจ, การปกครอง
บุญกรอง แปลว่า
ความดีที่คัดแล้ว
ธีรตา แปลว่า
ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
รัฐกานต์ แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่รัก
เสมอภาค แปลว่า
เท่าเทียมกัน
ปฐิมากร แปลว่า
[ปฏิมากร]
นภาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
รภัสศา แปลว่า
ปฎิมากร แปลว่า
รูปแทนองค์พระพุทธเจ้า
ธัชภัทร แปลว่า
ธงชัยแห่งความประเสริฐ
ธัชภัฒน์ แปลว่า
[ธัชพัฒน์]
แสงหล้า แปลว่า
แสงบนแผ่นดิน
ภัทภร แปลว่า
ค้ำจุนความดี
ศิริรักษ์ แปลว่า
รักษาความดี
ศรสุดา แปลว่า
ศรของลูกสาว
เปรมญุดา แปลว่า
[เปรมยุดา]
พิชชารีย์ แปลว่า
ความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง
ธิตยาภรณ์ แปลว่า
[อธิติยาภรณ์]
วารินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
นัทดนัย แปลว่า
[ณัฐดนัย]
สังสาร แปลว่า
การเวียนว่ายตายเกิด
พัศศักดิิ์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากความสามารถ
วชิรพร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
สุวลีย์ แปลว่า
ธัญญ์ธนกฤษณ์ แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐของพระกฤษณะ
ธัชภัต แปลว่า
ธงชัยและอาหาร
อรลดา แปลว่า
หญิงงาม
อรุณวิชญ์ แปลว่า
เริ่มต้นกับความรู้
ศุพิชญนันท์ แปลว่า
ธณัฏฐ์ภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของนักปราชญ์
พิมพ์รินดา แปลว่า
พิมพ์นิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการอบรมเป็นแบบอย่างที่ดี
ทิชญาภา แปลว่า
[พิชญาภา]
พนิตอนงค์ แปลว่า
หญิงงามผู้เป็นที่รัก
วัลยาพร แปลว่า
กำไรแขนที่งดงาม
ประพา แปลว่า
[ประภา]
รฐวรา แปลว่า
ประเทศที่เจริญ
สุพรเพ็ญ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยความประเสริฐ
ศิระเดช แปลว่า
อำนาจเหนือเศียร
ปรีญาดา แปลว่า
[ปรียาดา]
ทัพเทพ แปลว่า
กองทหารเทวดา
ทัชชาภร แปลว่า
ผู้ให้การเลี้ยงดู
นครินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
รดาปกรณ์ แปลว่า
หนังสืออันน่ายินดี
ธณเดช แปลว่า
[ธนเดช]
ปรมินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
รกฤต แปลว่า
พรรณภคนันท์ แปลว่า
ผู้มีผิวงามเป็นโชค
ณัฏฐ์นรี แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความรู้,นักปราชญ์หญิง
อุปถัมภ์ แปลว่า
การค้ำจุน เครื่องค้ำจุน
สุร แปลว่า
เทวดา
รัตน์วลี แปลว่า
กลุ่มคำที่ดี
อนงค์รัชต์ แปลว่า
หญิงผู้มีเงิน
พรรณวิภา แปลว่า
หญิงผู้มีความงาม
ศิริณพัชร แปลว่า
งดงามดุจเพชร
พิมใจ แปลว่า
ประทับใจ ติดตรึงใจ
ทัศนีย์พร แปลว่า
มีความงามเป็นเลิศ
พัชตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ล้อมเครื่องหมาย
ปริญญพัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยความรอบรู้
สนทนา แปลว่า
คุยกัน ปรึกษาหารือกัน พูดจาโต้ตอบกัน
กิต แปลว่า
[กิตติ]
รอซียามา แปลว่า
บุญณภ้ส แปลว่า
รัศมีความรู้และความดี
พรอนันต์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
ชิน แปลว่า
ชนะ
ระพีพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจอาทิตย์
ภัทรชรชล แปลว่า
สายน้้ำอันประเสริฐ
ทัศนา แปลว่า
ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง
พัทน์นลิน แปลว่า
วนิภา แปลว่า
[นิภา]
วิศิษฐ์ แปลว่า
ดีเลิศมั่งมีที่สุด
ธิดาพรรณ แปลว่า
ลูกสาวผู้มีผิวงาม
นภาภัค แปลว่า
โชคจากฟ้า
สิริจุฑา แปลว่า
ศีรษะที่เป็นมงคล
อติกันต์ แปลว่า
น่ารักมาก
นัทชมล แปลว่า
[ณัชมน]
โสฬส แปลว่า
สิบหก(๑๖)
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี