");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25201-25300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิลัยพร แปลว่า
ปรารถนาความย่อยยับ ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ ควรใช้คำ [วิไลพร]
เมธาทิกรณ์ แปลว่า
[เมธาธิกรณ์]
หวันยิหวา แปลว่า
เท่าชีวิต
เมธาธิกรณ์ แปลว่า
ผู้รักษานักปราชญ์
วานิลลา แปลว่า
วานิลลา
ปุณณัฏฐา แปลว่า
บริบูรณ์และมั่นคง
ธีระยุทธ์ แปลว่า
การรบของนักปราชญ์
พสิณ แปลว่า
[พศิน]
วรปรัชญ์ แปลว่า
ความรู้ความเข้าใจอันประเสริฐ
พวงทิพย์ แปลว่า
ช่อดอกไม้สวรรค์
อรสุรางค์ แปลว่า
นางฟ้า
พรพิชยะ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
พิชญพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พลอธิป แปลว่า
มีกำลังอันยิ่งใหญ่
พลาธิป แปลว่า
มีกำลังอันยิ่งใหญ่
ธัญญาภัทร์ แปลว่า
ความดีความเจริญ
มณฑจิต แปลว่า
ผู้มีจิตใจงามประดับตน
สุจิน แปลว่า
[สุจินต์]
ปรีชาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความรอบรู้
ปัทม์นันทน์ แปลว่า
ดอกบัวอันน่ายินดี
เกื้อกุล แปลว่า
เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่แก่วงศ์สกุล
ณรงกรณ์ แปลว่า
[ณรงค์กรณ์]
ศุรภัส แปลว่า
[สุรภัส]
สงกา แปลว่า
ความสงสัย
อุรรัตน์ แปลว่า
สิ่งมีค่าแห่งทรวง(ใจ)
อัคระชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ณัฐบคัลภ์ แปลว่า
[ณัฐปคัลภ์]
อรรครชัย แปลว่า
[อัครชัย]
พิมพ์ฉัตร แปลว่า
เหมือนร่มเงา
วัชรีย์ แปลว่า
เพชร
รัชต์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเงิน
พิมพ์ปกา แปลว่า
[พิมพ์ผกา]
สุนันท์พิชญ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในนักปราชญ์
สุธารัตน แปลว่า
แก้วบริสุทธิ์
นชวรรณีย์ แปลว่า
ณัชนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
นภวรรณ แปลว่า
มีผิวงามดุจฟ้า
ศรายุทธ์ แปลว่า
ใช้ศรในการรบ
สุรนันท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
ณทัชชา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
สิขร แปลว่า
จอม, ยอด,หงอนยอดเขา
นารากร แปลว่า
บ่อเกิดของน้ำ
พัชญ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีอยู่ในกรอบ
ทีร แปลว่า
[ธีระ]
ณัฏฐิรา แปลว่า
ตั้งมั่นในความเป็นปราชญ์
สุกัญญ์วรา แปลว่า
หญิงที่ดีเลิศ
ปนันท์รัช แปลว่า
ภรณ์ศุภางค์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงาม
ศรัณพ์ แปลว่า
[ศรัณย์]
ภรศุภางค์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงาม
ภรศุภรดา แปลว่า
ยินดีในความดีที่ค้ำจุน
ทิตชญา แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
สนธิยา แปลว่า
[สนธยา]
สิธิพงศ์ แปลว่า
[สิทธิพงศ์]
นวลสกล แปลว่า
งามมาก
สุรไกร แปลว่า
เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
สุรภัส แปลว่า
รัศมีของเทวดา
เอกภาค แปลว่า
ส่วนที่หนึ่ง
แทนเทพ แปลว่า
สนองเทวดา
ประภาวี แปลว่า
แสงสว่างที่แกว่ง
สิปปภาส แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะ
นาฎณพัธ แปลว่า
[นาฎณภัทร]
พรรณ์ภคนันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในผิวพรรณอันงดงามและโชคดี
สิริพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อัคนวัฒน์ แปลว่า
[อัครณวัฒน์]
ปวีย์ธิดา แปลว่า
[ปวีร์ธิดา]
วิรารักษ์ แปลว่า
ปกป้องอย่างกล้าหาญ
อิบือรอเฮม แปลว่า
พรรณบัว แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจบัว
พรรณ์ภัคนันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในผิวพรรณอันงดงามและโชคดี
ภัทรวิทย์ แปลว่า
เจริญในความรู้
สุทธิกร แปลว่า
บ่อเกิดของความบริสุทธิ์
อัครณวัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามทางความรู้มาก
นาฎณภัทร แปลว่า
การร่ายรำอันงดงามซึ่งเกิดจากความรู้
พุฒินาถ แปลว่า
มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
พรรษสิรี แปลว่า
ฝนอันเป็นมงคล
รวมพร้อม แปลว่า
รวมอย่างพร้อมเพรียง
ศุภเนตร แปลว่า
ตางาม
ทรงเผ่า แปลว่า
รักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์
อิสริยากร แปลว่า
กระทำให้เกิดเกียรติยศ
ธนาธิปพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเจ้าแห่งทรัพย์
วลัญช์กาญจน์ แปลว่า
สายทอง
วลัญช์ชยา แปลว่า
เส้นทางแห่งชัยชนะ
สวรรยา แปลว่า
สมบัติ
ปริณาภรณ์ แปลว่า
[ปารีณาภรณ์]
ปิยเดช แปลว่า
ความรักที่ทำให้เกิดอำนาจ
ปารีณาพร แปลว่า
การกระทำที่สำเร็จและประเสริฐ
ปารีณาภรณ์ แปลว่า
กระทำเครื่องประดับสำเร็จ
ปริทัศน์ แปลว่า
การวิจารณ์
ปาริณาภรณ์ แปลว่า
[ปารีณาภรณ์]
รตนพร แปลว่า
แก้วอันประเสริฐ
ปริณาพร แปลว่า
[ปรีณาพร]
ปริณา แปลว่า
[ปรีณา]
วิทธวัฒน์ แปลว่า
[วิทวัส]
นพชเรศ แปลว่า
[นพธเรศ]
สุปาวศา แปลว่า
ทรัพย์รุ่ง แปลว่า
รุ่งเรืองในทรัพย์
วิละสา แปลว่า
มะลิตา แปลว่า
ปพิศเพลิน แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี