");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25101-25200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อารัณ แปลว่า
ปัฐมณ แปลว่า
ปัด-ถะ-มน
เทิดไทย แปลว่า
เชิดชูชาติไทย
วีรนนท์ แปลว่า
ยินดีในความกล้าหาญ
วารนันท์ แปลว่า
วันที่ยินดี
ปุณยวี แปลว่า
[ปุณยวีร์]
มัญธิกา แปลว่า
นัฐติพงศ์ แปลว่า
พฤฒิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
สุชิน แปลว่า
ผู้ชนะ
สกัฐภัชณ์ แปลว่า
นิลาวัลย์ แปลว่า
ไม่งาม(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
รฤนา แปลว่า
อรรถวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นประโยชน์, ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
เพชรพราว แปลว่า
เพชรที่แวววาว
รพ แปลว่า
เสียงร้องดัง, เสียงเอิกเกริก
อิศลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะผู้เป็นใหญ่
สุชาญา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่ดี
ภาฤดี แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดี
ณัฐปภานนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในรัศมี
เฌอฟ้า แปลว่า
ต้นไม้จากสรวงสวรรค์
นาถอนงค์ แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่พึ่ง
ภูริภัทร แปลว่า
ปัญญาอันประเสริฐ
ภรณ์วนัช แปลว่า
ช้างที่ค้ำจุน
เดือนทิพย์ แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
อารีษา แปลว่า
[อริสา]
สุนีร์ แปลว่า
น้ำดี
สายสุรีย์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
ศรีบูลย์ แปลว่า
เต็มไปด้วยความงาม
สรรฐกฤษ แปลว่า
[สันตกฤต]
ปัณญาวิชญ์ แปลว่า
[ปัญญาวิชญ์]
ประพาต แปลว่า
พัด กระพือ
สุดตา แปลว่า
สุดตา
สุดจารี แปลว่า
ผู้ประพฤติจนถึงที่สุด
ภัทรมณี แปลว่า
แก้วที่ประเสริฐ
นฤวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
วีรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
มณเฑียร แปลว่า
เรือนหลวง
ศิวภัทร แปลว่า
พระอิศวรผู้ประเสริฐ
ปรางสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีแก้มงาม
พิศุทธิ์เมธี แปลว่า
นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
นัฐยศพร แปลว่า
[ณัฐยศพร]
ธวัลหรัตน์ แปลว่า
[ธวัลรัตน์]
ธวัลนรัตน์ แปลว่า
[ธวัลรัตน์]
ธวัลวรัตน์ แปลว่า
[ธวัลรัตน์]
พายุ แปลว่า
ลมที่พัดแรง
ศาสตรา แปลว่า
อาวุธ
ศรรชัย แปลว่า
[สัญชัย]
ธนัตดา แปลว่า
[ธนัดดา]
ประพาภรณ์ แปลว่า
[ประภาภรณ์]
นพพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๙
สฤทธิชัย แปลว่า
[สฤษฏ์ชัย]
ปณภัช แปลว่า
การค้าขายที่ดี
ธรรธ์ธนธรต์ แปลว่า
[ธรรพ์ธนาธร]
อัคราชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ศาสตราชัย แปลว่า
ชนะด้วยอาวุธ
ธนาพสิษฐ์ แปลว่า
มั่งมีทรัพย์เป็นอันมาก
สาครินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในน้ำ
พัฒฐ์สิรี แปลว่า
[พัฒน์สิรี]
ณัทกมลภัฏ แปลว่า
ใจที่เป็นบ่าวของนักปราชญ์
ประดับภรณ์ แปลว่า
รักษาเครื่องประดับ
ธัญยกันย์ แปลว่า
หญิงที่ดีงาม
ณัฎฐากรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
รัช แปลว่า
ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ
บุษราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีพลอยสีเหลืองเป็นเครื่องประดั
รุ่งรัฏฐ์ แปลว่า
ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง
วลัยทิพย์ แปลว่า
กำไลของเทวดา
เวชพิสิฐ แปลว่า
หมอรักษาโรคที่ประเสริฐ
ณัชทิชากร แปลว่า
ความรู้ที่เกิดขึ้นสองครั้ง
ณัฐชลีพร แปลว่า
การไหว้ของนักปราชญ์อันประเสริฐ
ทรรศนีย์ แปลว่า
ที่ตาเห็นได้, น่าดู, งาม
ปักศมน แปลว่า
[ปักษามน]
ปฬาณี แปลว่า
[ปราณี]
ภรณ์วนัส แปลว่า
ผู้ค้ำจุนป่า
ปัณญิศา แปลว่า
[ปัญญิสา]
อันทิดา แปลว่า
[อัญญธิดา]
ณัฐวิภา แปลว่า
ปราชญ์ที่รุ่งเรือง
พิษณุพงค์ แปลว่า
[พิษณุพงศ์]
ณัฐสิมา แปลว่า
ความเป็นผู้นำของนักปราชญ์
บุญเที่ยง แปลว่า
ความดีที่แน่นอน
อภิกัญญา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
พรรณพชร แปลว่า
มีผิวงามดุจเพชร
อัฏภพ แปลว่า
[อัฐภพ]
ศุภชา แปลว่า
เกิดมาเพื่อความดี
อำพัน แปลว่า
ยางไม้ที่แข็งเป็นก้อน สีเหลืองใสเป็นเงา
เทวกฤต แปลว่า
การกระทำของเทวดา
อาวุฒ แปลว่า
[อาวุธ]
อรจรัส แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
ทองคูณ แปลว่า
ทองที่เพิ่มขึ้น
วโรชา แปลว่า
รสประเสริฐ
ณัฐสุรีย์ แปลว่า
ปราชญ์ที่มีความรู้สว่างไสวดุจพระอาทิตย์
แรม แปลว่า
ส่วนของเดือนจันทรคติที่พระจันทร์เริ่มมืดจนถึงมืด
รุ่งรัฏ แปลว่า
[รุ่งรัฏฐ์]
ณัฎฐากรรัฏ แปลว่า
[ณัฏฐากรรัฏฐ์]
ภูริษา แปลว่า
เลิศ แปลว่า
ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
ธิวากร แปลว่า
[ทิวากร]
พิรัตน์ แปลว่า
แก้ววิเศษ
ภัทรวรินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความเจริญ
ปิยะภา แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี